Zdyskontowane Przeplywy Pieniezne (DCF) – wycena akcji i spolki

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wycena spółki metoda DCF zdyskontowane przepływy pieniężne (discounted cash flows)

Zgodnie z metodą DCF, wycena spółki metoda DCF (wycena DCF projektu inwestycyjnego) opiera się na wyznaczeniu sumy generowanych przez niego przyszłych wolnych przepływów pieniężnych – FCF (free cash flow). Przepływy gotówkowe dotyczą różnych przyszłych okresów dlatego należy je sprowadzić do wartości bieżącej (zgodnie z zasadą wartości pieniądza w czasie).

Wycena spółki metoda DCF: wartość przedsiębiorstwa

Zgodnie z tym założeniem wartość przedsiębiorstwa V (value) to suma wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych od okresu pierwszego do okresu n, zdyskontowanych odpowiednią stopą procentową, nazywną też stopą dyskonta. Stopą tą jest średni ważony koszt kapitału (WACC-weighted average cost of capital).

W ycena spółki metoda DCF: szczegóły prognozy

Zazwyczaj dokonuje się szczegółowej prognozy FCF na kilka lat (od pięciu do dziesięciu). Każdy przepływ dyskontuje się odpowiednim współczynnikiem dla danego roku. Następnie sumuje się wartość bieżącą poszczególnych okresów.

Kurs Excel w finansach: Praktyczne wykorzystanie wiedzy inwestora

Buduj z nami kompetencje w finansach i Excelu. Odbierz bezpłatne hasła dostępu do kursu!

Wycena spółki metoda DCF: Terminal Value

Pozostaje jeszcze wyjaścnić kwestię współczynnika dyskonta dla wartości rezydualnej, po ang. terminal value (TV=PVP), we wzorze powyżej to PVP, inaczej dla okresu kontynuacji. Kwestię tą rozwiązuje się dwuetapowo:

1) Okres kontynuacji traktuje się jak rentę wieczystą (czyli te same przepływy co roku, po okresie prognozy) i jej wartośc wylicza sie ze wzoru:
PVP=P/WACC

gdzie:
PVP- wartość renty wieczystej (present value of perpetuity)
P-renta wieczysta

2) Powyższy wzór powstaje przy założeniu, że FCF nie wzrasta po okresie prognozy.Jeżeli natomiast zrobić takie założenie, to należy uwzględnić jeszcze stopę wzrostu wolnych przepływów pieniężnych, którą oznacza się g:

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Powstałą wartość renty wieczystej należy jeszcze sprowadzić do wartości bieżącej-obecnej, bo ta wyliczona wartość renty to wartość rezydualna na koniec okresu prognozy, dlatego też należy użyć współczynnika dyskonta z ostatniego roku prognozy:

Wycena spółki metoda DCF przykład:

Spółka wygenerowała w pierwszym roku 100 zł wolnych przepływów pieniężnych, w następnych latach co roku będzie zwiększać swoje przepływy pieniężne o 10%, aż do roku piątego. Średni ważony koszt kapitału wynosi 10%

Jak widać na obrazku powyższe wzory nie są strasznie trudne. Tak naprawdę każdy z nas może stworzyć bez problemu własną prognozę.

Źródło: „Metody wyceny spółki-perspektywa klienta i inwestora” Praca zbiorowa pod redakcją Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego; Poltext; Warszawa 2006

Dobry rachunek maklerski oraz IKE i IKZE

Na moim blogu niezmiennie polecam tylko dwie rzeczy bo uważam, że są naprawdę bardzo dobre. Sam z nich korzystam/korzysta z nich moja rodzina:

Rachunek maklerski w DM BOŚ + IKE + IKZE, gdzie wynegocjowałem specjalnie dla moich czytelników obniżoną, promocyjną prowizję w wysokości 0,29% (minimum 5 zł) oraz bezpłatną rejestrację na walnych. Dokładne informacje na ten temat znajdują się tutaj.

Mój link afiliacyjny, kliknij w link poniżej:

Jeżeli z kolei szukasz dobrego IKE oraz IKZE, z niskimi kosztami i bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi, zarządzanego przez firmę zarządzającą aktywami, polecam IKE/IKZE jako Dobrowolny Fundusz Emerytalny, informacje z tego wpisu są nadal aktualne: Jakie IKE oraz IKZE jest najlepsze? Jakie IKE/IKZe warto wybrać oszczędzając na emeryturę

Skorzystanie z mojego linku afiliacyjnego nic Ciebie nie kosztuje a ja będę miał motywację do tworzenia ciekawych i wartościowych treści dla Ciebie. Plus cash flow na rozwój inicjatyw związanych z drugim Londynem bo w budowie biznesu cash flow jest jak woda na pustyni. Bez wody, tak jak człowiek, biznes nie żyje a na pewno nie generuje zasobów na rozwój. Więcej na ten temat przeczytasz w moim komentarzu do opinii wyrażonej przez jednego z czytelników tutaj.

Zdyskontowane Przepływy Pieniężne (DCF) – wycena akcji i spółki

Czym są zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF)? Zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF) to metoda wyceny służąca do oszacowania wartości inwestycji w oparciu o jej przyszłe przepływy pieniężne. Analiza DCF ma na celu ustalenie wartości firmy w chwili obecnej opierając się na prognozach jakie środki będą generowane w przyszłości.

Analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) pozwala na ustalenie wartości bieżącej, oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych przy zastosowaniu stopy dyskontowej. Oszacowanie wartości bieżącej jest następnie wykorzystywane do oceny potencjalnej inwestycji. Jeżeli wartość obliczona z zastosowaniem DCF jest wyższa niż bieżący koszt inwestycji, wówczas należy rozpatrzyć zaistniałą możliwość jej wdrożenia.

Jak działają zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF)

Celem analizy DCF jest oszacowanie środków jakie inwestor otrzymałby z inwestycji po korekcie o wartość pieniądza w czasie. Wartość pieniądza w czasie zakłada, że jedna złotówka dzisiaj jest warta więcej niż złotówka jutro.

Przykładowo, przy założeniu 5% rocznych odsetek, 1,00 PLN na koncie oszczędnościowym będzie warte 1,05 PLN za rok. Podobnie, jeśli płatność 1 PLN jest odłożona o rok, to jej aktualna wartość wynosi 0.95 PLN. Dzieje się tak ponieważ nie znajduje się ona na Twoim koncie oszczędnościowym.

Analiza DCF może być dla inwestorów wygodnym narzędziem, które służy do potwierdzania publikowanych przez analityków wartości godziwych. Wymaga ona uwzględnienia wielu czynników, wpływających na firmę w tym przyszłego wzrostu sprzedaży i marży. Konieczne jest również zastanowienie się nad stopą dyskontową, na którą wpływa stopa procentowa wolna od ryzyka, koszt kapitału spółki i potencjalne ryzyko dla jej cen akcji. Wszystko to pomaga uzyskać wgląd w elementy wpływające na cenę akcji dzięki czemu można dokładniej określić wartość firmy.

Jednym z wyzwań w modelu DCF jest dobór przepływów pieniężnych, które zostaną zdyskontowane. Szczególnie, gdy inwestycja jest duża, złożona lub gdy inwestor nie ma dostępu do informacji o przyszłych przepływach pieniężnych. Wycena prywatnej firmy byłaby w dużej mierze oparta na przepływach pieniężnych, które będą osiągalne dla nowych właścicieli. Analiza DCF oparta na dywidendach wypłacanych akcjonariuszom za akcje będących w obrocie publicznym prawie zawsze będzie wskazywać na niską wartość akcji.

Jednakże analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) może być bardzo pomocna przy ocenie poszczególnych inwestycji lub projektów, które inwestor lub firma może kontrolować i prognozować z zachowaniem odpowiedniego poziomu pewności.

Analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wymaga również zastosowania stopy dyskontowej, która uwzględnia wartość pieniądza w czasie (stopa wolna od ryzyka) plus zwrot z podejmowanego ryzyka. W zależności od celu inwestycji, istnieją różne sposoby określenia właściwej stopy dyskontowej.

Alternatywne inwestycje

Inwestor mógłby ustalić stopę dyskontową DCF na poziomie oczekiwanego zysku z alternatywnej inwestycji o podobnym ryzyku. Na przykład, możemy zainwestować 500 000 PLN w nowy dom, który zgodnie oczekiwaniami będzie można sprzedać w ciągu 10 lat za 750 000 PLN. Alternatywnie, można zainwestować nasze 500 000 PLN w fundusz inwestycyjny lokujący w nieruchomości. Zwrot z inwestycji wyniesie z niego około 8% rocznie przez następne 10 lat.

Aby uprościć ten przykład, założymy, że Andrzej nie rozlicza się z kosztów czynszu lub podatków pomiędzy tymi dwoma inwestycjami. Wszystko, czego potrzebujemy do analizy DCF to stopa dyskontowa (10%) i przyszłe przepływy pieniężne (750 000 PLN) z przyszłej sprzedaży domu. Analiza ta ma tylko jeden przepływ pieniężny, więc kalkulacja będzie łatwa.

W tym przykładzie Andrzej nie powinien inwestować w dom, ponieważ analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) pokazuje, że jego przyszłe przepływy pieniężne są dziś warte jedynie 289 157 PLN. Po uwzględnieniu podatków, czynszu i innych kosztów, Andrzej może stwierdzić, że DCF jest nieco bliższy bieżącej wartości domu. Chociaż ten przykład jest przesadnie uproszczony to powinien pomóc zilustrować część zagadnień przepływów zdyskontowanych, w tym ustalenie odpowiednich stóp dyskontowych i sporządzenie wiarygodnych prognoz na przyszłość.

Średni ważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital – WACC)

Jeśli firma ocenia potencjalny projekt, może wykorzystać średni ważony koszt kapitału (WACC) jako stopę dyskontową dla szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Średni ważony koszt kapitału (WACC) jest średnim kosztem jaki firma płaci za kapitał z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub sprzedaży aktywów.

Wyobraźmy sobie spółkę, która mogłaby zainwestować 50 mln PLN w sprzęt na potrzeby projektu, który ma generować 15 mln PLN rocznie przez 4 lata. Po zakończeniu projektu sprzęt, który został użyty może być sprzedany za 12 mln PLN. Jeśli wartość WACC firmy wynosi 12%, można wykonać analizę metodą DCF.

W takim przypadku firma powinna zainwestować w projekt ponieważ analiza DCF wykazuje wyższą wartość niż początkowa inwestycja w wysokości 50 milionów PLN.

Ograniczenia wynikające z modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Model DCF jest skutecznym narzędziem, ale istnieją pewne ograniczenia gdy jest stosowany zbyt szeroko lub przy niewłaściwych założeniach. Na przykład, stopa wolna od ryzyka zmienia się w czasie i może się zmienić w trakcie realizacji projektu. Zmiana kosztu kapitału lub oczekiwanych wartości wykupu na koniec projektu może również podważyć analizę, gdy projekt lub inwestycja już się rozpoczęła.

Stosowanie modeli DCF do skomplikowanych projektów lub inwestycji, których inwestor nie może kontrolować jest trudne lub prawie niemożliwe. Dla przykładu wyobraźmy sobie inwestora, który chce kupić akcje Apple Inc. (AAPL) pod koniec 2020 r. i decyduje się na zastosowanie modelu DCF w celu ustalenia czy aktualna cena akcji jest wartością godziwą.

Aby przeprowadzić tę analizę inwestor ten musi przyjąć kilka założeń. Jeśli wykorzysta wolne przepływy pieniężne (FCF) w modelu to czy powinien dodawać oczekiwaną stopę wzrostu? Jaka jest właściwa stopa dyskontowa? Czy istnieją alternatywne rozwiązania, czy może też powinna ona polegać tylko na szacowanej premii za ryzyko rynkowe? Jak długo będzie posiadać akcje AAPL i jaka będzie ich wartość na koniec tego okresu? Niestety brak jest spójnych odpowiedzi na takie pytania, a ponieważ nie ma on dostępu do przepływów pieniężnych AAPL jako udziałowiec mniejszościowy model ten nie jest przydatny.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Wycena modelem DCF

Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jest w praktyce najczęściej stosowaną metodą dochodową wyceny przedsiębiorstw. Tak jak w przypadku wszystkich metod dochodowych, wartość przedsiębiorstwa zwiększy się, gdy spółka w przyszłości osiągnie lepsze wyniki finansowe, a koszt jej kapitału będzie niższy.

Kluczową wartość do wyceny przedsiębiorstwa modelem DCF stanowi prognoza danych finansowych, która trafnie sporządzona może odzwierciedlić nam realną wartość spółki. O tym w jaki sposób możemy zaprognozować dane finansowe do wyceny przedsiębiorstwa dowiecie się z tego artykułu – KLIK . Poza prognozą, równie istotne oraz często problematyczne jest wyznaczenie kosztu kapitału przedsiębiorstwa, który stanowić będzie współczynnik dyskontujący. Chociaż koszt kapitału obcego , jest stosunkowo łatwy do wyznaczenia, to do obliczenia kosztu kapitału własnego analityk musi wykazać się dużo większymi umiejętnościami i doświadczeniem.

Odmiany wyceny DCF

Wyróżnić możemy dwa podstawowe metody wyceny przedsiębiorstwa, opartej na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Pierwszym z nich jest wycena metodą FCFF.

FCFF (Free Cash Flow to Firm), Jest to najczęściej wykorzystywany rodzaj wyceny DCF. W celu obliczenia wolnych przepływów pieniężnych dla firmy, analityk powinien wykonać następujące kalkulacje:

+ Zysk operacyjny po opodatkowaniu (NOPAT)

– Zmiana kapitału obrotowego netto

Ważne jest przy tym, że przy wycenie FCFF, wolne przepływy pieniężne dyskontowane będą średnim ważonym kosztem kapitału, o którym więcej dowiecie się z: KLIK.

Drugą najczęściej wykorzystywaną odmianą model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jest metoda opierająca się na FCFE (Free Cash Flow To Equity). Wolne przepływy pieniężne są tu wyznaczane w następujący sposób:

FCFE:

+ Przyrost zobowiązań długoterminowych

– Zmiana kapitału obrotowego netto

Dla FCFE charakterystyczne jest, że wolne przepływy pieniężne dyskontowane są wyłącznie kosztem kapitału własnego. Metoda FCFE jest zalecana do stosowania dla przedsiębiorstw, co do których przewidujemy względnie stałą strukturę kapitałów obcych (stały poziom zadłużenia).

Znając podstawowe elementy wyceny metodą DCF, należy zapoznać się z jej innym podziałem – podziałem ze względu na etapy/fazy wyceny. Pod tym względem wyróżnić możemy model jednofazowy, model dwufazowy oraz model trójfazowy.

Model jednofazowy, Opierać się będzie wyłącznie na tzw. „wartości rezydualnej”. Innymi słowy wartość spółki można by obliczyć wyznaczając wolne przepływy pieniężne w danym roku, średni ważony koszt kapitału oraz stałe tempo wzrostu przedsiębiorstwa. Wzór wyglądać będzie następująco:

Model dwufazowy, składa się z dwóch faz rozwoju spółki. Pierwsza faza określana jest mianem okresu szczegółowej prognozy – może ona trwać dowolną liczbę lat, chociaż w praktyce najczęściej stosuje się 5 lub 10 letni horyzont czasowy. Druga cześć wyceny modelem dwufazowym składa się z zdyskontowanej wartości rezydualnej, która zostaje dodana do zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych spółki w okresie szczegółowej prognozy. Wzór to:

Model trójfazowy, cechuje się dodatkowym etapem prognozy, który to jest częścią prognozy szczegółowej. Na przykład, gdy w okresie szczegółowej prognozy zakładamy, że przedsiębiorstwo przez pierwsze 5 lat będzie cechowało się wzrostem zysków o 10% rocznie, w następnych 5 latach wzrostem zysków o 5%, a po okresie prognozy będzie cechowało się dożywotnim wzrostem na poziomie 2% – model trójfazowy okaże się najlepszą metodą wyceny przedsiębiorstwa. Wzór wygląda następująco:

Przy czym symbol g może być stałą stopą wzrostu dywidend, wykorzystywaną w modelu Gordona. Jeśli spółka nie wypłaca dywidend, analityk jest zmuszony zaprognozować stały wzrost przepływów pieniężnych firmy po okresie szczegółowej prognozy we własnym zakresie.

Kolejnym ważnym elementem przy tworzeniu prognozy jest współczynnik dyskontujący, który wynosi 1/(1+Kk)^t. Kk jest to koszt kapitału przedsiębiorstwa natomiast „t” to okres, w którym wolne przepływy pieniężne zostaną zdyskontowane. Dla przykładu w 5 roku działalności spółki, dla którego koszt kapitału wyniesie 10%, współczynnik dyskontujący będzie równy: 1/(1+0,1)^5 = 0,62. Tak więc przepływy pieniężne w roku 5 będą musiały zostać pomnożone przez otrzymany współczynnik dyskontujący równy 0,62.

Etapy przeprowadzania wyceny metodą DCF

D. Zarzycki w książce „Metody Wyceny Przedsiębiorstw”, na stronie 243-244, wyszczególnił kilka etapów, których powinien trzymać się analityk, przy sporządzaniu wyceny przedsiębiorstw metodą DCF, są to:

Etap 1– Prognoza przepływów pieniężnych

Etap 2 – Ustalenie kosztu kapitału

Etap 3 – Ustalenie wartości rezydualnej

Etap 4 – Przeprowadzenie obliczeń i interpretacja wyników
Przed zastosowaniem powyższych 4 etapów, warto w sposób przemyślany wybrać najbardziej adekwatny model wyceny i jego odmianę.

FILM Z PRZYKŁADOWĄ WYCENĄ SPÓŁKI XYZ

Należy zwrócić uwagę na fakt, że na wyżej zamieszczonym filmie przy kalkulacji wartości rezydualnej – wartość FCFF z ostatniego okresu nie została pomnożona przez współczynnik stałego wzrostu (g).

Przykładowa wycena przedsiębiorstwa metodą DCF

Abyś w pełni zrozumiał proces wyceny przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, przeprowadzona zostanie przykładowa wycena wyimaginowanej spółki „XYZ”. pierwsze co musimy zrobić to wybór metody wyceny oraz horyzontu czasowego okresu szczegółowej prognozy.

1. W związku z prognozowaną zmianą struktury zadłużenia spółki w najbliższym okresie, na poczet wyceny wykorzystamy model FCFF. Ze względu na to, że przedsiębiorstwo opublikowało wyłącznie prognozy krótkoterminowe, skorzystamy z modelu dwufazowego, z 5-letnim okresem prognozy szczegółowej.

2. Następnym etapem będzie prognoza danych finansowych spółki, w celu oszacowania przyszłych przepływów dla firmy (FCFF). W tym celu na podstawie prognoz jakościowych, założyłem 10% wzrost zysku operacyjnego firmy rocznie, 8% wzrostu amortyzacji, 5% wzrostu Kapitału Obrotowego Netto, oraz 20% wzrostu nakładów inwestycyjnych, będących istotnym elementem względnie młodych spółek w fazie wzrostu.

3. Kolejnym etapem jest oszacowanie średniego ważonego kosztu kapitału spółki, który obliczymy na podstawie kosztu kapitału obcego oraz kosztu kapitału własnego. Aby jednak uniknąć skomplikowanych obliczeń założyłem koszt kapitału firmy na poziomie 12%.

4. Kluczowym etapem jest oszacowanie wartości rezydualnej spółki, która stanowi procentowo znaczny udział w łącznej cenie przedsiębiorstwa. Należy zdawać sobie również sprawę z tego, że wartość rezydualna jest zdecydowanie najtrudniejszym elementem prognozy finansowej, gdyż jej zmiana nawet o kilka procent może mieć ogromy wpływ na całościowy proces wyceny przedsiębiorstwa. Na potrzeby przykładu założyłem stały wzrost przepływów pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy na poziomie 5%. W związku z tym aby określić wartość rezydualną wykorzystujemy wcześniej już opisany wzór – warto przy tym pamiętać, że otrzymaną wartość rezydualną należy następnie zdyskontować współczynnikiem dyskontującym z ostatniego okresu prognozy szczegółowej. Wszystkie te obliczenia zapisać możemy w następujący sposób:

5. Ostatnim etapem jest zsumowanie zdyskontowanych przepływów pieniężnych w okresie prognozy szczegółowej oraz zdyskontowanej wartości rezydualnej (co daje EV – Enterprise Value). Następnie, wychodząc od obliczonego EV, ustalamy wartość kapitału własnego spółki – co zapisać możemy następująco:

+ Suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych (FCFF)

+ Zdyskontowana wartość rezydualna

– Rynkowa wartość zadłużenia przedsiębiorstwa na dzień wyceny

+ Środki pieniężne (cash) na dzień wyceny

Zakładając, że w dzień wyceny spółka posiadała oprocentowane zadłużenie w wysokości 5 000 zł oraz środki pieniężne o wartości 2 000 zł, otrzymujemy wartość kapitału własnego spółki XYZ na poziomie 11 260 zł. Co w przeliczeniu na jedną akcje, daje jej wartość w wysokości 9,38 zł.

Interpretując otrzymane wyniki możemy stwierdzić, że przy założeniu rynkowej ceny akcji na poziomie np. 5 zł, na podstawie naszej wyceny DCF spółkę uznamy za niedowartościowaną, przez co korzystny będzie jej zakup z założeniem późniejszej odsprzedaży po cenie ustalonej na podstawie wyceny. Warto dodać, że akcja spółki XYZ będzie warta 9,38 zł tylko wtedy, gdy wszystkie prognozy i założenia przyjęte na poczet wyceny znajdą swoje odzwierciedlenie w przyszłości.

Artykuł o wycenie okazał się pomocny?

Bądź na bieżąco z wszystkimi nowymi publikacjami i polub Inwestycje Giełdowe na facebooku!

Bobson (Friday, 02 May 2020 12:03)

Świetny artykuł! Wytłumaczone w jasny i przejrzysty sposób. Pozdrawiam :)

Natalia (Wednesday, 18 June 2020 14:54)

Cały internet przeszukałam i nigdzie nie było tak przystępnie napisane. Gratuluję autorowi.

Przemo (Tuesday, 22 September 2020 13:44)

Czy wartość zadłużenia = 10000 w tabeli na dole strony jest wartością zadłużenia ogółem czy może krótko lub długoterminowego?

JarJar (Tuesday, 19 January 2020 19:07)

Nopat to z pewnością nie jest zysk operacyjny po opodatkowaniu.

Przemo (Tuesday, 19 January 2020 19:58)

NOPAT (ang. Net Operating Profit After Tax) – zysk operacyjny po opodatkowaniu

JarJar (Thursday, 21 January 2020 18:41)

Jak sam nazwa mówi earnings before interest and taxes, jest to zysk przed opodatkowaniem i zapłatą odsetek czyli dochód brutto + odsetki. Natomiast NOPAT= EBIT x (1-i), czyli NOPAT= dochó brutto +odsetki x (1-i).

przemo (Thursday, 21 January 2020 18:48)

To może mi ktoś wyjaśnić w końcu jak jest z tym nopat. bo w bezpośrednim tłumaczeniu wychodzi mi, że zysk operacyjny po opodatkowaniu tak jak napisał autor wyżej.

AR0 (Friday, 22 January 2020 21:19)

Panowie, czymże jest zysk brutto + odsetki jeśli nie właśnie zyskiem operacyjnym. Pamiętajcie, że w Polskiej ustawie o rachunkowości nie funkcjonuje takie pojęcie jak EBIT, stąd w „przełożeniu na nasze” jest to właśnie zysk operacyjny. Przemo, wg. mnie wersja w artykule jest jak najbardziej poprawna. NOPAT (jak sama nazwa wskazuje) to jest zysk operacyjny po opodatkowaniu. natomiast zgodzę się, też z JarJar, że NOPAT wywodzi się z EBIT, który stanowi inaczej zysk brutto+ odsetki . jednakże, zysk brutto + odsetki (w formie przychody finansowe – koszty finansowe a nie opodatkowanie) jest niczym innym jak właśnie zyskiem operacyjnym .
Niemniej miałbym zastrzeżenia (wątpliwości?) co do stwierdzenia, że NOPAT = EBIT * (1-19%) gdyż NOPAT to wg. mnie EBIT – (przychody finansowe – koszty finansowe). Oczywiście to tylko moje zdanie . W ujęciu modelowym NOPAT to oczywiście EBIT * (1-stopa podatkowa).

JarJar (Sunday, 24 January 2020 18:51)

Zgodzę się z ARO, iż analiza ekonomiczno-finansowa spółek prawa handlowego, nie jest w żadnym stopniu unormowana przez przepisy prawa stanowionego. Analityk mierząc np. rentowność może manewrować danymi np. zamiast zysku netto, może posłużyć się zyskiem operacyjnym lub ze sprzedaży. Jednakże nie zgodzę się z tym, że dochód brutto +odsetki jest zyskiem operacyjnym (jest to wielkość nie zawierająca przychodów finansowych, a jeżeli takowe występują wynik zawsze będzie inny). Tak jak wcześniej wspomniałem wszystko jest rzeczą umowną, jednakże moim skromnym zdaniem nieprecyzowanie oraz nie opieranie się na istotnych rzeczach wypaczą taką analizę. Z doświadczenia wiem, że spółki które w jednym Banku nie miały dobrego standingu w innym dostawały kredyt bez problemów. ARO co do twojej interpretacji powyżej to NOPAT w takim układzie byłby zyskiem z działalności gospodarczej. Net operating profit after tax, jest to przecież wielkość ekonomiczna, która pokazuje hipotetyczny poziom zysku po opodatkowaniu, gdyby firma nie korzystała z kapitału obcego.

Bobson (Thursday, 07 April 2020 15:13)

Panowie, w Polsce najbliższym odpowiednikiem EBIT jest właśnie zysk operacyjny (zwłaszcza po ostatniej nowelizacji Ustawy o Rachunkowości). można by te drzewko dokładniej rozrysować, natomiast: Przychody – koszty operacyjne, koszty zarządu, koszty sprzedaży) = zysk operacyjny (EBIT), który tak jak to JarJar opisał jest zyskiem PRZED OPODATKOWANIEM I UWZGLĘDNIENIEM ODSETEK. Zysk brutto uwzględnia natomiast koszty i przychody finansowe (a to właśnie tam uwzględniane są nasze odsetki) oraz zyski/straty nieoperacyjne (tj. nadzwyczajne) więc z założenia nie może być traktowany jako EBIT :).

Karol (Sunday, 06 November 2020 16:26)

Dlaczego podczas dyskontowania wartości rezydualnej w mianowniku mamy 2 razy jedynkę? Skoro podnosimy 1+WACC do piątek potęgi to nie ma potrzeby dodawać kolejnej jedynki.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: