Wysoki, Niski i zamknij z poprzedniego dnia, tygodni lub miesiecy Wskaznik Opcje binarne – Opcje

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki oblicza się na podstawie danych rynkowych (np. giełdowych) dotyczących spółki oraz na podstawie sprawozdań finansowych firmy takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Oceniając firmę na podstawie wskaźników należy pamiętać, że wyliczane są one w oparciu o dane historyczne.

Najczęściej stosuje się podział wskaźników na pięć grup. Ponieważ w każdej grupie występuje od kilku do kilkunastu wskaźników, poniżej omówimy tylko wybrane.

 • płynności – mierzą zdolność spółki do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, inaczej czy firma ma szybki dostęp do gotówki
 • aktywności – informują o tym jak szybko firma zamienia swoje zapasy i należności na rachunkach na gotówkę
 • zadłużenia – informują o zadłużeniu spółki i jej zdolnościach do obsługi tego zadłużenia
 • rentowności /zyskowności/ – służą do oceny wielkości zysku osiągniętego z poniesionych przez spółkę nakładów
 • wartości rynkowej – mają za zadanie ocenę wartości rynkowej spółki, która to wartość zależy od cen jej akcji

Zaczynasz inwestować?

Początki z nami nie muszą być trudne!

Większość wskaźników nie ma optymalnej wartości. Dopiero odniesienie ich do wskaźników z poprzedniego okresu lub też do wskaźników obliczonych dla innych firm z tej samej branży pozwala na obiektywną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy.

Wskaźniki płynności

 1. Wskaźnik bieżącej płynności (Current Ratio)

Pokazuje zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań środkami obrotowymi.

Bieżącej płynności = aktywa bieżące/pasywa bieżące

Optymalna wartość wskaźnika powinna wynosić , tzn. jest optymalnie, gdy majątek obrotowy od 1,2 do 2 pokrywa zobowiązania krótkoterminowe.

Gdy wskaźnik 3 – coś się w majątku obrotowym nie obraca, zalega (np. w magazynie leżą nie sprzedane towary, w majątku obrotowym są niespłacone należności lub krótkoterminowe papiery wartościowe, których nie można sprzedać).

 1. Wskaźnik szybki płynności (Quick Ratio)

Pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności, tzn. mierzy natychmiastową zdolność firmy do spłaty długów.

Wartość wskaźnika powinna oscylować w okolicach 1, w praktyce jest to poziom rzadko spotykany. Dlatego za satysfakcjonujący uważa się poziom od 1 do 1,2.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Gdy wskaźnik lub 360/wskaźnik rotacji zapasów

Wyraża co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania sprzedaży. Wysoki poziom wskaźnika informuje o wolnym obrocie zapasami, niski o szybkim.

W przypadku tego wskaźnika ważna jest branża, do której należy przedsiębiorstwo. Inny jest optymalny poziom wskaźnika w zakładach mięsnych (krótszy), a jeszcze inny np. w firmach skupujących sezonowo runo leśne (dłuższy).

Wskaźniki zadłużenia

 1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Obrazuje strukturę finansowania majątku przedsiębiorstwa. Informuje, jaki udział w całości źródeł finansowania aktywów firmy stanowi zadłużenie, czyli kapitały obce.

Ogólne zadłużenia = (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)*100%

Wg standardów zachodnich wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 57-67%. Im wyższy jego poziom, tym wyższy poziom zadłużenia i wyższe ryzyko finansowe. Jego wysokość uzależniona jest od branży. Wysoka wartość wskaźnika charakteryzuje banki, firmy leasingowe.

 1. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

Określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego.

Zadłużenie kapitału własnego = zobowiązania ogółem/kapitał własny

Wzrost wskaźnika oznacza większe zaangażowanie obcych źródeł finansowania w stosunku do źródeł własnych.

W przypadku tego wskaźnika trudno jest mówić o wartościach optymalnych, chociaż np. w USA za wartość graniczną dla spółek małych przyjmuje się proporcję 3:1, dla dużych i średnich 1:1.

 1. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (wskaźnik długu)

Określa stopień zabezpieczenia udzielanych kredytów przez kapitał własny firmy.

Zadłużenie długoterminowe = zobowiązania długoterminowe/kapitał własny

Przyjmuje się, że zadowalający poziom tego wskaźnika powinien wynosić 0,5, co wynika ze struktury kapitału 33:67, wg której kredyt długoterminowy powinien być dwukrotnie mniejszy od kapitałów własnych. Racjonalny poziom tego wskaźnika wynosi jednak od 0,5 do 1,0. W przypadku, gdy wskaźnik> 1,0 oznacza to, że zobowiązania długoterminowe są wyższe niż kapitał własny.

 1. Wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowymi składnikami majątku

Informuje o stopniu zabezpieczenia zobowiązań długoterminowych przez rzeczowe składniki majątku firmy.

Pokrycie zobowiązań długoterminowych rzeczowymi składnikami majątku = rzeczowe składniki majątku trwałego/ zobowiązania długoterminowe

Nie ma tak powszechnego zastosowania jak poprzednie wskaźniki. Jego znaczenie informacyjne rośnie w przypadku firm zagrożonych upadłością.

Wskaźniki rentowności

 1. Wskaźnik rentowności sprzedaży (Return on Sales)

Określa zdolność firmy do generowania zysku przez sprzedaż.

Rentowność sprzedaży = (zysk netto/sprzedaż netto)*100%

Im niższy jest wskaźnik, tym większa wartość sprzedaży musi być zrealizowana dla osiągnięcia określonej kwoty zysku. Z kolei im wyższy poziom wskaźnika, tym wyższa efektywność osiąganych dochodów. Pożądany jest zatem wysoki poziom tego wskaźnika.

Z tego też powodu należy porównywać wartość tego wskaźnika w danej firmie z innymi firmami tej samej branży.

 1. Wskaźnik rentowność aktywów (Return on Assets)

Określa stosunek wielkości zysku netto, wypracowanego przez jednostkę, do wartości zaangażowanego w firmie majątku. Pokazuje jak efektywnie firma zarządza swoim majątkiem.

Rentowność aktywów = (zysk netto/aktywa ogółem)*100%

Im wyższy poziom rentowności aktywów, tym lepsza sytuacja finansowa firmy. Zachodnie banki udzielające kredytów oczekują od firm, aby wskaźnik ten osiągał poziom 2-6 %. Jednocześnie w małych firmach powinien być wyższy niż w dużych.

 1. Wskaźnik stopy zwrotu z kapitału własnego (Return on Equity)

Informuje o wielkości zysku netto, przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego.

Stopa zwrotu z kapitału własnego = (zysk netto/kapitały własne)*100%

Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa firmy. Wyższa efektywność kapitału własnego wiąże się z możliwością uzyskania wyższej nadwyżki finansowej, a co za tym idzie wyższych dywidend (dla akcjonariuszy) oraz z dalszym rozwojem firmy.

Wskaźniki wartości rynkowej

 1. Wskaźnik zyskowności na jedną akcję (Earning Per Share ratio)

Określa wielkość zysku, przypadającą na pojedynczy udział lub akcję.

Zyskowność na jedną akcję = zysk netto/ilość wyemitowanych akcji

EPS jest wskaźnikiem rynkowym określającym sytuację spółki na rynku. Może on być aktualizowany w różnych okresach, chociaż najczęściej obliczany jest co kwartał na podstawie raportów kwartalnych spółek publicznych.

Istnieją dwa sposoby obliczania EPS:

 1. dzielenie zysku netto za ostatnie cztery kwartały przez liczbę akcji zarejestrowanych na koniec ostatniego kwartału
 2. dzielenie zysku kwartalnego spółki przez liczbę zarejestrowanych na koniec każdego kwartału akcji (sposób ten uwzględnia zmienną liczbę wyemitowanych w ciągu ostatnich czterech kwartałów akcji)

Poziom tego wskaźnika uzależniony jest od wielu czynników: liczby akcji, zysków i strat nadzwyczajnych, obciążeń finansowych. Ponieważ zmiana któregoś z czynników może być zjawiskiem jednorazowo występującym w roku, dlatego też oceniając wielkość tego wskaźnika wskazane jest porównywanie go w czasie oraz śledzenie czynników kształtujących go.

Wartość wskaźnika jest istotna dla inwestorów liczących na korzystną dywidendę, jak i dla inwestorów oczekujących wzrostu wartości akcji ze względu na rosnący zysk spółki. Zysk z portfela skonstruowanego na bazie spółek charakteryzujących się największą dynamiką EPS jest często większy od przeciętnego.

 1. Wskaźnik ceny rynkowej akcji do wartości księgowej na akcje C/WK (Price/Book Value)

Ile razy wartość spółki na rynku jest większa (mniejsza) od jej wartości księgowej.

Cena rynkowa akcji do wartości księgowej na akcje C/WK =
cena giełdowa jednej akcji/wartość księgowa jednej akcji

wartość księgowa (BV) = (aktywa-zobowiązania)/ilość akcji

P/BV spółki X wynosi 0,50 znaczy to, że jedną złotówkę jej majątku można kupić za 50 gr.
P/BV

Canon | PIXMA MP282 | User manual | Canon PIXMA MP280 Instrukcja obsługi

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Canon | PIXMA MP282 | User manual | Canon PIXMA MP280 Instrukcja obsługi

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: