Ubezpieczenie Lokat i Depozytow Bankowych w Polsce

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Ubezpieczenie Lokat i Depozytów Bankowych w Polsce

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to niezależna agencja rządowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo bankowe i konsumenckie. Chroni Cię on przed stratami, jeśli Twój bank upadnie przy założeniu, że Twoje środki znajdują się na kontach kwalifikujących się w ramach limitu zabezpieczenia.

Jak bezpieczny jest BFG?

Banki są bezpiecznym miejscem przechowywania pieniędzy, niemniej jednak pożyczają je i inwestują, aby wypracować zysk. Co się stanie z Twoimi pieniędzmi jeśli te inwestycje pójdą w złym kierunku? Twoje konto bankowe jest ubezpieczone w BFG i nie powinieneś się martwić. BFG sprawi, że otrzymasz nawet całość środków.

Jednakże zakres Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ma swoje granice. Nie wszystkie rachunki są ubezpieczone, a Ty posiadasz gwarancję do 100 000 EUR w złotych. Możesz otrzymać dodatkową ochronę, ale jedynie na wniosek złożony do BFG.

Ochrona rachunków bankowych i lokat

Ze względu na ubezpieczenie w BFG, nie musisz uciekać od banku ani próbować wyciągać środków zanim bank upadnie. Jednakże warto to zrobić jeśli potrzebujesz gotówki aby zachować płynność. Ponadto, jeśli masz kwoty przewyższające limit, to warto je z rachunku wycofać w razie zagrożenia.

Aby upewnić się, że jesteś objęty ubezpieczeniem, sprawdź czy Twój bank znajduje się na liście w dalszej części artykułu. Objęte są tutaj jedynie banki komercyjne.

Co jest objęte, a co nie jest objęte ubezpieczeniem?

Ochroną bankowego funduszu gwarancyjnego są wszystkie środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych, w przypadku których deponent jest stroną umowy. Zalicza się do m.in.:

 • Konta bieżące
 • Rachunki oszczędnościowe
 • Lokaty bankowe
 • Rachunki rynku pieniężnego

Ubezpieczenie BFG nie obejmuje:

 • Inwestycji w akcje, obligacje lub skarbowe papiery wartościowe.
 • Inwestycji w fundusze inwestycyjne będące przedmiotem obrotu giełdowego lub fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego
 • Produkty ubezpieczeniowe, jak renty
 • Przedmioty nieobjęte gwarancją nie są uznawane za depozyty, nawet jeśli kupiłeś je za pośrednictwem swojego banku.

Lista banków objętych ochroną lokat i depozytów

Poniżej przedstawiam listę zaktualizowaną na listopad 2020. Lista ta obejmuje jedynie banki komercyjne, czyli te najpopularniejsze wśród polaków. Aby zapoznać się z pełną listą odsyłam do źródła, czyli listy bankowego funduszu gwarancyjnego na której znajdują się także wszystkie banki spółdzielcze oraz kasy oszczędnościowo pożyczkowe.

Limity ochrony gwarancyjnej

Ubezpieczenie BFG nie jest nieograniczone. Posiadanie zbyt dużej ilości pieniędzy w jednym banku lub na jednym koncie może narazić Cię na niebezpieczeństwo. Limit 100,000 EUR jest osobny dla każdego banku, w którym posiadamy konto. Tak więc możesz zwiększyć zakres ubezpieczenia BFG poprzez korzystanie z kilku banków.

Aby uzyskać ponad 100 000 EUR ochrony ubezpieczeniowej w jednym banku, należy rozłożyć pieniądze pomiędzy różnych właścicieli rachunków (deponentów). Na przykład pieniądze na indywidualnym koncie rodzica mogą zostać przekazane na konto dziecka.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Jak zmaksymalizować ochronę depozytów i lokat?

Jeśli masz na koncie wystarczająco dużo pieniędzy, aby przewyższyć limit i narazić się na ryzyko to warto zabezpieczyć się tak, aby w razie kryzysu odzyskać pieniądze. By zmaksymalizować zakres ochrony gwarancyjnej lokat i depozytów możesz użyć najprostszej strategii – rozłożyć pieniądze pomiędzy różne banki lub różnych (zaufanych) posiadaczy kont.

Możesz przenieść nadwyżkę środków do innego banku i posiadać konta o wartości maksymalnie 100 000 EUR w dwóch lub kilku bankach. Jeśli przekroczysz limity ochrony ubezpieczeniowej w swoim banku pomyśl o posiadaniu konta w imieniu poszczególnych członków rodziny.

Zanim dokonasz zmian, porozmawiaj z prawnikiem, księgowym i innymi zainteresowanymi członkami rodziny.

Odzyskiwanie pieniędzy po szkodzie

Jeśli Twój bank ubezpieczony przez BFG upadnie to BFG spróbuje sprzedać rachunki kredytowe i depozytowe banku upadającego do innego stabilnego finansowo banku. Jeśli sprzedaż się powiedzie, Twoje konto może zostać przeniesione do banku wypłacalnego. Jeśli sprzedaż nie dojdzie do skutku, BFG w ciągu 7 dni od zgłoszenia wyśle Ci całość lub część pieniędzy z kwalifikujących się do wypłaty kont. Jeśli BFG będzie potrzebował dodatkowych informacji, skontaktuje się z Tobą.

Czy środki na prawdę są wypłacane?

Tak, w ostatnich latach BFG wypłacił ogromne sumy pieniędzy klientom, których banki upadły. Aktualna lista prowadzonych wypłat znajduje się w tabeli poniżej. Należy pamiętać, że środki te klienci mogą odbierać aż przez 5 lat od momentu ogłoszenia przez bank upadłości. Zaktualizowana lista znajduje się na tej stronie.

Wypłaty w ramach BS w Grębowie
Wypłaty w ramach SKOK “Wybrzeże”
Wypłaty w ramach SKOK “Nike”
Wypłaty w ramach Twojej SKOK
Wypłaty w ramach Wielkopolskiej SKOK
Wypłaty w ramach BS w Nadarzynie
Wypłaty w ramach SKOK “Skarbiec”
Wypłaty w ramach SKOK “Arka”
Wypłaty w ramach SKOK “Jowisz”
Wypłaty w ramach SKOK “Polska”
Wypłaty w ramach SKOK Kujawiak
Wypłaty w ramach Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa
Wypłaty w ramach SKOK w Wołominie
Wypłaty w ramach SKOK Wspólnota

Za co odpowiedzialny jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Zapewnia on bezpieczeństwo lokat i środków zgromadzonych na rachunkach w bankach komercyjnych i spółdzielczych oraz kasach oszczędnościowo-kredytowych. Kiedy Bank wystosuje wniosek o upadłość, Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca deponentom ich oszczędności. Lista podmiotów podlegających gwarancji znajduje się na stronie internetowej bankowego funduszu gwarancyjnego.

Które lokaty i rachunki bankowe objęte są ubezpieczeniem?

Co do zasady wszystkie zgromadzone lokaty, depozyty inne formy wkładów objęte są gwarancją funduszu gwarancyjnego.

Które środki nie są ubezpieczona przez BFG?

Gwarancji nie podlegają wkłady jednostek samorządu terytorialnego, firm z sektora finansowego, wkładów z Skarbu Państwa oraz innych podmiotów, który danych identyfikacyjnych dany Bank nie zgromadził.

Jaka jest wysokość ubezpieczenia lokat i rachunków?

Depozyty i rachunki bankowe gwarantowane są do wartości 100 000 euro wyrażonych w złotówkach polskich. W szczególnie ważne w przypadkach limit ten może zostać podniesiony na wniosek deponenta.

Czy ubezpieczone są także odsetki?

Tak, objęte są również odsetki zgromadzone i przechowywane na koncie bankowym do dnia ogłoszenia przez bank upadłości.

Jedno czy kilka kont w ramach limitu BFG?

Limit ubezpieczenia bankowego funduszu gwarancyjnego odnosi się do wszystkich środków, które zostały zebrane przez deponenta w konkretnym banku na wszystkich rachunkach. Oznacza to że bez względu na to na ile kont podzielimy nasze środki w ramach jednego banku, to kwota gwarantowana zawsze będzie w nim wynosić 100000 €.

Czy depozyty i lokaty walutach obcych też są objęte?

Tak, objęte są depozyty i rachunki bankowe w złotych jaki w walutach obcych. Bez względu na rodzaj waluty, ostateczna wypłata środków następuje w polskich złotych.

Jak szybko wypłacane jest odszkodowanie?

Wypłata świadczeń z bankowego funduszu gwarancyjnego następuje w terminie 7 dni od momentu złożenia przez bank wniosku o upadłość. Bank przygotowuje listę osób i podmiotów kwalifikujących się do odbioru w środków i podaje ją do wiadomości publicznej. Pieniądze od tego momentu będzie można wypłacić w gotówce lub zlecić dokonanie przelewu.

Gwarantowanie depozytów bankowych w Polsce i w wybranych krajach

25.07.2020 | 10 min. czytania

Depozyt bankowy to inne określenie wkładów oraz lokat pieniężnych przyjmowanych przez banki. Korzystając z opcji depozytu, klient chce, aby zgromadzone na nim środki, papiery wartościowe czy też dokumenty były bezpieczne. Jednak, co się dzieje w przypadku, gdy bank, w którym zostały zdeponowane pieniądze, zbankrutuje? Przeczytaj o gwarancji depozytów bankowych.

Depozyt bankowy — co to takiego?

Większość z nas niejednokrotnie słyszała o depozytach bankowych, jednak niewiele osób wie, czym one właściwie są. Przed wyborem konkretnej oferty, dobrze jest dowiedzieć się, co klientowi banku gwarantuje depozyt, ile i czy w ogóle można na tym zarobić oraz jakie zagrożenia za sobą niesie.

Depozyt bankowy co to jest?

Depozyty bankowe to ogólne określenie wszystkich wkładów i lokat pieniężnych, jakie klient (deponent) powierza bankowi (depozytariuszowi) na czas określony w umowie. Depozytem możemy nazwać również usługę bankową polegająca na przyjmowaniu i przechowywaniu papierów wartościowych, dokumentów, biżuterii czy numizmatów.

Dla banku depozyt jest rodzajem długu zaciągniętym wobec klienta — po określonym w umowie czasie, bank zwraca klientowi wpłaconą kwotę wraz z należnymi odsetkami w zamian za „cierpliwość” klienta. W Polsce funkcjonowanie depozytów bankowych reguluje ustawa o depozytach bankowych.

Depozyty bankowe rodzaje

Obecnie możemy wyróżnić dwa rodzaje depozytów bankowych:

 1. Depozyty bieżące, zwane inaczej depozytami na żądanie lub a’vista. Decydując się na ten rodzaj depozytu, klient podpisuje z bankiem umowę na czas nieokreślony, dzięki czemu może w każdej chwili wycofać z banku wpłacone środki. Oprocentowanie takiego depozytu jest bardzo niskie lub żadne, ponieważ bank nie ma pewności, jak długo środki pozostaną do jego dyspozycji. Ten rodzaj depozytu najczęściej wykorzystywany jest przez deponentów do spłacania zobowiązań.
 2. Depozyty terminowe, zwane również lokatami terminowymi. Klient, decydując się na ten rodzaj depozytu, podpisuje z bankiem umowę na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy (rzadziej 4 lub 10) i po upływie tego czasu może bez żadnych konsekwencji wycofać wpłacone środki. Wcześniejsze odebranie depozytu i tym samym zerwanie umowy powoduje stratę finansową dla klienta w postaci utraty odsetek należnych za dany okres. Przy depozytach terminowych, banki bardzo często ustalają minimalne kwoty, które deponent musi wpłacić do banku.

Depozyty bankowe oprocentowanie

Oprocentowanie depozytów bankowych, najczęściej przedstawiane jest procentowo w ujęciu rocznym. Aktualnie, banki dość mocno obniżają oprocentowania depozytów, zwłaszcza tych krótkoterminowych, dlatego przy lokacie jednomiesięcznej można nastawić się na niewielki zysk wynoszący ok. 1,5% w skali roku, a przy dwumiesięcznej ok. 1.6%.

Dużą stabilnością mogą pochwalić się za to depozyty kwartalne, które pozwalają pomnażać oszczędności w tempie 4% w skali roku. Niestety biorąc pod uwagę inflację oraz tzw. podatek Belki, można dojść do wniosku, że tylko niewielka liczba lokat, pozwala klientowi osiągnąć realny zysk.

Depozyt bankowy w Polsce zagwarantowany przez BFG

Środki zdeponowane w banku w wielu krajach objęte są systemami gwarantowania depozytów, dzięki czemu, nawet w przypadku bankructwa banku, klienci mogą odzyskać część lub całość wpłaconej przez siebie kwoty. W Polsce za bezpieczeństwo środków finansowych, zdeponowanych na rachunkach bankowych odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zadania

Do głównych zadań BFG należą:

 • Gromadzenie oraz analiza informacji dotyczących podmiotów objętych systemem gwarantowania.
 • Dokonywanie wypłat środków gwarantowanych.
 • Przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem oraz umarzanie i konwersja instrumentów kapitałowych.

Gwarancje depozytów bankowych w Polsce dotyczą środków zgromadzonych w bankach krajowych (z siedzibą na terytorium RP), spółdzielczych kasach oszczędnościowo — kredytowych oraz w oddziałach banków zagranicznych (z siedzibą poza granicami kraju, na terytorium państwa niebędącego członkiem UE).

Spełnieniem warunku do wypłaty gwarancji jest np. zawieszenie działalności banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej przez Komisję Nadzoru Finansowego i ustanowienie zarządu komisarycznego czy też uznanie przez sąd orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego dotyczącego banku położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie obejmują środków pieniężnych i należności m.in.:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Pełen katalog wyłączeń można znaleźć w art. 22 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Gwarancje depozytów bankowych — zwrot środków

W ramach gwarancji BFG, jednemu deponentowi w danym banku lub kasie może zostać zwrócona maksymalna kwota 100 000 euro bez względu na liczbę posiadanych przez niego rachunków w danej instytucji.

Podstawą wyliczenia należnej od Funduszu kwoty jest suma środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach objętych gwarancją. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się ogłaszany przez Narodowy Bank Polski kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji.

Depozyt bankowy w wybranych krajach

Od 30 grudnia 2020 r. depozyty we wszystkich krajach należących do wspólnoty Unii Europejskiej chronione są do kwoty w wysokości 100 000 euro. To ujednolicenie wynika z Dyrektywy 2009/14/WE z 11 marca 2009 (nowelizacja Dyrektywy 94/19/WE) w sprawie systemów gwarancji depozytów.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny depozyty w wybranych krajach

Kraj

Instytucja Gwarantująca

Maksymalna kwota gwarantowana w 100%

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Fundusz Ubezpieczenia Depozytów

Fundusz Ochrony Depozytów

System Gwarantowania Usług Finansowych

Agencja Gwarantowania Depozytów

W zależności od okresu, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe

Czechy

Odpowiednikiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Czechach jest Fundusz Ubezpieczenia Depozytów (Fond Pojisteni Vkladu), który działa od grudnia 1994 roku. Gwarancją objęte są depozyty osób fizycznych i firm posiadających osobowość prawną (w koronach i walutowe) zgromadzone na rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowych, lokatach terminowych, rachunkach depozytowych i książeczkach oszczędnościowych.

Spod gwarancji FUD wyłączone są depozyty skarbu państwa i urzędów administracji rządowej, banków i innych instytucji finansowych oraz firm ubezpieczenia zdrowotnego.

Słowacja

O gwarancje bankowe depozytów na Słowacji dba Fundusz Ochrony Depozytów (Fond Ochrany Vkladov), działający od marca 1996 r. Do FOW należą banki oraz towarzystwa budowlane działające na podstawie licencji wydanej przez Narodowy Bank Słowacji. Gwarancjami objęte są depozyty imienne oraz notarialne wraz z odsetkami, spełniające określone w ustawie wymogi dotyczące identyfikacji wierzyciela.

Wielka Brytania

Gwarancja depozytów bankowych w Wielkiej Brytanii zapewniana jest przez System Gwarantowania Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme). Instytucja działa dopiero od 2001 roku, jednak nie jest pierwszą organizacją mającą zapewnić gwarancje bankowe.

Od 1979 r. działał System Ochrony Depozytów, który był jedną z ośmiu instytucji zajmujących się gwarantowaniem powierzonych przez klientów środków pieniężnych różnym instytucjom finansowym.

Gwarancjami SGUF w 100% objęte są depozyty wraz z odsetkami, do wysokości 85 000 GBP lub do 170 000 GBP w przypadku kont wspólnych. SGUF chroni depozyty bankowe, a także środki zgromadzone w towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i w firmach inwestycyjnych.

Federacja Rosyjska

W Rosji ubezpieczenie depozytów bankowych gwarantuje Agencja Gwarantowania Depozytów, działająca od początku 2004 roku. Gwarancją objęte są środki pieniężne zgromadzone w walucie Federacji Rosyjskiej lub obcej złożone przez deponentów, lub na ich rzecz w bankach.

W przypadku roszczeń ubezpieczeniowych występujących po 29 grudnia 2020 r. maksymalna kwota odszkodowania za depozyty w jednym banku nie może przekroczyć 1 miliona 400 tysięcy rubli, natomiast maksymalna kwota odszkodowania z tytułu depozytów za zdarzenia ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie:

 • od 2 października 2008 r. do 29 grudnia 2020 r. wynosi nie więcej niż 700 tysięcy rubli;
 • od 25 marca 2007 roku o godzinie 2008 g 1 października wynosi nie więcej niż 400 tysięcy rubli;
 • od 9 sierpnia 2006 r. do 25 marca 2007 r. wynosi nie więcej niż 190 tys. rubli;
 • do 9 sierpnia 2006 r. wynosi nie więcej niż 100 tysięcy rubli.

W przypadku wspólnych rachunków dwóch lub więcej osób nie występuje zasada zwielokrotniania wysokości limitu gwarancyjnego. Wypłata środków z gwarancji następuje zawsze w rublach rosyjskich.

W wielu krajach oszczędności klientów zdeponowane w bankach chronione są przed ewentualnym bankructwem tych instytucji. Na szczęście, w większości przypadków jest to działanie profilaktyczne, ponieważ jak wynika z danych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ostatnia upadłość banku komercyjnego w Polsce została odnotowana w 2000 roku.

Ranking lokat bankowych – Maj 2020

Prezentujemy ranking najlepszych lokat dla kwoty 10 000 zł stworzony na podstawie analizy Rankomat. Zestawienie uwzględnia lokaty o różnych okresach – od jednego do dwunastu miesięcy. Dzięki temu z łatwością sprawdzicie czy dłuższy termin lokaty to gwarancja najwyższego zysku.

Mając na uwadze informacje napływające z rynku, trudno spodziewać się podwyżek stóp procentowych w 2020 i 2020 roku, a co za tym, idzie wzrostu oprocentowania lokat w związku z zacieśnieniem polityki pieniężnej. Nie oznacza to jednak, że banki odpuszczą walkę o uwagę i portfele klientów na polu tradycyjnych depozytów terminowych. Są ku temu co najmniej dwa powody.

Po pierwsze, nie pozwala na to otoczenie konkurencyjne, dzięki czemu na rynku cyklicznie pojawiają się oferty promocyjne gwarantujące ponadprzeciętne oprocentowanie. Po drugie, banki muszą liczyć się z potencjalnym odpływem kapitału w kierunku oferujących wyższą stopę zwrotu obligacji skarbowych czy funduszy inwestycyjnych. Aby sięgnąć po najwyższe odsetki korzystając z tradycyjnych lokat, należy bardzo dobrze przyjrzeć się warunkom i parametrom poszczególnych depozytów.

Najlepsze lokaty terminowe – założenia rankingu

Z myślą o osobach oczekujących zwartej informacji oraz czytelnego komentarza, prześwietliliśmy po trzy najbardziej dochodowe lokaty o różnym okresie zapadalności – od jednomiesięcznych do rocznych. Stopa procentowa komunikowana jest zawsze w skali roku, a kwota zysku każdorazowo obliczana jest dla wsadu w wysokości 10 000 zł. Wynik szacujemy w oparciu o rok kalendarzowy liczący 365 dni. W zestawieniu znajdują się zarówno propozycje związane z założeniem samej lokaty, jak i te wymagające spełniania dodatkowych warunków.

Najlepsze lokaty jednomiesięczne

Pierwsze miejsce wśród depozytów jednomiesięcznych należy do Lokaty NR 1 oferowanej przez Idea Bank. Produkt charakteryzuje oprocentowanie stałe na poziomie 1,40% w skali roku, co gwarantuje zysk netto w dniu zapadalności lokaty na poziomie 9,32 zł. Na uwagę zasługuje dopuszczalna kwota wsadu mieszcząca się w przedziale od 500 zł do 1 000 000 zł oraz brak konieczności zakładania konta osobistego.

Depozyt skierowany jest zarówno do nowych, jak i obecnych klientów banku. Lokatę założyć można przez system bankowości internetowej, infolinię lub przez aplikację mobilną. Istnieje także możliwość założenia lokaty w oddziale, jednak przekłada się to na obniżenie oprocentowania do 1,10%.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: