Osobisty plan finansowy – instrukcja dotyczaca jego sporzadzania i realizacji

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Nowelizacja rozporządzenia MF dotycząca sporządzania sprawozdań i obowiązków kierownika jednostki

W związku z tym powstała konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 3.2.2020 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2020 r. Nr 20, Poz. 103), dotycząca głównie obowiązków jakie spoczywają na kierowniku jednostki obsługującej w zakresie sporządzania sprawozdań. Zmiana tego rozporządzenia weszła w życie 1.4.2020 r., (część zmian wchodzi w życie 1.1.2020 r. w odniesieniu do aplikantów sądowych i prokuratorskich wykazywanych w Rb-70) i ma zastosowanie do sprawozdań sporządzanych od I kwartału 2020 oraz sprawozdań miesięcznych za miesiąc marzec 2020 r. Dodano nowe pojęcie – kierownika jednostki obsługującej, którym jest kierownik tzw. centrum usług wspólnych, którego zobligowano do sporządzania odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-50. Kierownicy po przejęciu obowiązków w zakresie sporządzania sprawozdań mają przekazywać sprawozdania jednostkowe z jednostek obsługiwanych oraz własne jednostkowe do zarządu jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku tego zmieniono tabelę z terminarzem przekazywania sprawozdań i uzupełniono ją w odpowiednich miejscach o jednostki obsługujące.

Dodatkowe zmiany to :

1) doprecyzowano instrukcję sporządzania sprawozdania Rb-27S w zakresie kolumn „Należności” i „Dochody otrzymane”, w związku z rozbieżnościami w sposobie wykazywania należności zahipotekowanych. Po zmianie w kolumnie „Należności” wykazuje się również zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką, natomiast w „Dochodach otrzymanych” wykazywać należy dochody pomniejszone o dokonane zwroty. Zmiany te doprowadzą do jednolitego wykazywania danych przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

2) określono, jak powinny być wykazane w poszczególnych kolumnachw sprawozdaniu Rb-27S dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe w podziale na wpływy z podatków i opłat i osobno z udziałów w podatkach. Dodatkowo opisano, jak wypełniać kolumny w zakresie planu, dochodów otrzymanych i należności pozostałych do zapłaty. Obecnie jednostki samorządu terytorialnego nie będą już wykazywały w sprawozdaniach nadpłat wykazanych przez urzędy skarbowe, gdyż od pierwszego kwartału 2020 r. zmienione jest podejście do wykazywania tych danych.

3) doprecyzowano instrukcję sporządzania sprawozdania Rb-28S w zakresie kolumny „Zobowiązania ogółem”, w wyniku czego ustalono, że dane wykazuje się według stanu na koniec okresu sprawozdawczego.

4) doprecyzowano zapisy dotyczące kolumny „Plan” w sprawozdaniu Rb-28NWS., Plan finansowy powinien być zgodny z danymi wykazanymi w kolumnie „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” sprawozdania Rb-28S na koniec roku budżetowego, w którym plan finansowy został przyjęty przez organ stanowiący JST. Zmiana doprowadziła do zgodnego brzmienia zapisów rozporządzenia z ustawą o finansach publicznych.

5) doprecyzowano powiązania pomiędzy sprawozdaniami Rb-27S i Rb-27ZZ w zakresie § 236 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”. Dane w Rb-27ZZ w kolumnie „Potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego” powinny być wykazywane w takiej samej wysokości w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” w § 236. Stanowi to problem związany ze sposobem planowania dochodów z zadań zleconych w sytuacji, kiedy są dedykowane inne paragrafy do realizowanego dochodu. W części B sprawozdania Rb-27ZZ dotyczącej danych uzupełniających należności, zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami powinny być w takiej samej wysokości wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S. Z uwagi na zmianę przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należało zmienić zapisy rozporządzenia.

6) przewodniczącemu zarządu jednostki samorządu terytorialnego dopisano obowiązek sporządzania sprawozdania Rb-30S.

7) ustalono, że w sprawozdaniach z wydatków strukturalnych nie uwzględnia się wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej 2020;

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

8)minister właściwy do spraw gospodarki” został zastąpiony ,,ministrem właściwym do spraw energii”.

Osobisty plan finansowy – instrukcja dotyczaca jego sporzadzania i realizacji

Dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dostęp i zmiana danych osobowych, dane kontaktowe

Zdalne lekcje, żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, technikum, szkoła branżowa, studia

Prawo jazdy, rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, kary i mandaty, parkowanie

Zameldowanie stałe, zameldowanie czasowe, wymeldowanie, wybory, głosowania

Księgi wieczyste, dom i mieszkanie, podatki i środowisko, geodezja i kartografia

Podatek od: dochodu, spadku, darowizny i czynności cywilnoprawnych

Pomoc dla konsumentów, telefon zaufania, zgłoś przestępstwo lub wykroczenie

Zatrudnienie, własny biznes, dofinansowania, podatki

Dziecko, świadczenia dla dzieci , małżeństwo, rodzina, problemy rodzinne

Służba wojskowa, weteran, bezpieczeństwo, telefony zaufania

Ubezpieczenie, wyjazd w kraju, wyjazd za granicę, wyjazd dzieci

Pomoc na dziecko, pomoc na mieszkanie, trudna sytuacja, zasiłki zdrowotne

Akta stanu cywilnego, KRS I KRK, księgi wieczyste, rejestr dowodów osobistych

Leczenie, rehabilitacja, niepełnosprawność, renta, emerytura, ubezpieczenia, pogrzeb

Uzyskaj numer PESEL

Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programu rządowego – Tarcza Antykryzysowa

Wybierz rodzaj firmy, jaką chcesz prowadzić i dowiedz się, jak ją założyć

Sprawdź, jak rozwijać swoją firmę i gdzie znaleźć finansowanie

Sprawdź, jakie są zasady zatrudniania pracowników, ich prawa i obowiązki

Dowiedz się, jak rozliczać podatki i prowadzić księgowość

Zobacz, jak załatwić sprawy związane z ubezpieczeniami w ZUS/KRUS

Dowiedz się, jak załatwiać sprawy przedsiębiorcy w urzędach

Poznaj swoje obowiązki przy prowadzeniu firmy

Zezwolenia, koncesje, wpisy do rejestrów działalności regulowanej, świadectwa

Sprawdź, jak załatwiać sprawy związane z uprawnieniami w Twoim zawodzie

Zobacz, jak przeprowadzać zmiany w firmie i jak zgłaszać je do urzędów

Załatwiaj sprawy związane z zawieszaniem i wznawianiem działalności

Jak załatwić sprawy związane z zamykaniem firmy, sprzedażą, dziedziczeniem, upadłością

Poznaj zasady wprowadzania produktów / usług na rynek

Dowiedz się, jakie są zasady rzetelnej współpracy z kontrahentami i klientami

Dowiedz się, jak prowadzić handel zagraniczny w UE i poza UE

Zobacz, jak prowadzić własny biznes w krajach Unii Europejskiej

Załatwiaj formalności związane z realizacją inwestycji budowlanych w firmie

Poznaj zasady prowadzenia biznesu w Polsce przez cudzoziemców

Informacje publiczne, zadania publiczne, oferty

Pisma, sprawozdania, zaświadczenia, wzory dokumentów

Egzekucje komornicze, windykacje, odwołania

ePUAP, System ASG-EUPOS, certyfikaty, uprawnienia, dostępy

Dofinansowania ze środków UE, dotacje z budżetu gminy/powiatu

Geodezja, kartografia, własność przemysłowa i inne usługi

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

  Natalia Muszyńska 4 lat temu Przeglądów:

1 WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA

2 1. WSTEP. 3 SKRÓTY PROGRAMOWANIE IDENTYFIKACJA I WYBÓR PROPOZYCJI PROJEKTU Informacje ogólne Priorytety wsparcia Funduszu Spójnosci na lata Kryteria wyboru Identyfikacja projektu Komitety sterujace INFORMACJA I DZIALANIA PROMUJACE KOORDYNACJA Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPÓLNOTY, W SZCZEGÓLNOSCI Z EFRR WYKORZYSTANIE ALOKACJI NA DANY ROK Zobowiazania i alokacje Listy projektów zatwierdzone przez Ministra oraz wskazanie projektów na dany rok Równowaga finansowania pomiedzy projektami z zakresu ochrony srodowiska i transportu (50 % – 50%) MONITOROWANIE PRZYGOT OWANIA PROJEKTÓW NA DANY ROK WSPÓLFINANSOWANIE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW WYMAGANIA PODSTAWOWE UWZGLEDNIENIE ZASADY ZANIECZYSZCZAJACY PLACI PROCEDURA DOTYCZACA P RZEKAZYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPÓJNOSCI ZAWARTOSC WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZARZADZANIE PROJEKTEM DOKUMENTACJA PROJEKTU KWALIFIKOWANIE WYDATKÓW Kwalifikowalnosc VAT POMOC PUBLICZNA. 21 SEKTOR SRODOWISKA. 22 SEKTOR TRANSPORTU. 22 TABELA TABELA TABELA ZALACZNIK 1 SCHEMAT PROGRAMOWANIA Sektor srodowiska Sektor transportu. 30 ZALACZNIK 2 ZASADA ZANIECZYSZCZAJACY PLACI. 31 ZALACZNIK 3 OSWIADCZENIE O KWALIFIKACJI VAT. 45 ZALACZNIK 4A – OSWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU WSPÓLFINANSOWANIA PROJEKTU SEKTOR SRODOWISKA. 46 ZALACZNIK 4B – OSWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU WSPÓLFINANSOWANIA PROJEKTU SEKTOR TRANSPORTU. 47 ZALACZNIK 5 – WYTYCZNE ODNOSNIE POSTEPOWANIA W ZAKRES IE OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO (OOS) DLA PRZEDSIEWZIEC WSPÓLFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU SPÓJNOSCI (FS) WERSJA SIERPIEN 2005 R

3 1. Wstep Niniejsze wytyczne zawieraja podstawowe wskazówki dotyczace procesu programowania Funduszu Spójnosci okreslajac: podstawowe wymogi dotyczace procesu programowania, w tym wymóg zapewnienia równowagi podzialu srodków pomiedzy sektorem srodowiska i transportu; podstawowe wymogi dotyczace wyboru projektów przez komitety sterujace w sektorze srodowiska oraz w sektorze transportu; podstawowe wymogi, jakie powinny byc spelnione w celu przekazania wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci (FS) do Komisji Europejskiej. Celem dokumentu jest przedstawienie i usystematyzowanie wymagan Instytucji Zarzadzajacej (MRR) w zakresie procesu programowania. Wytyczne te opracowano na podstawie doswiadczen zwiazanych z programowaniem funduszu ISPA i pierwszego roku funkcjonowania Funduszu Spójnosci oraz w oparciu o dokumenty i akty prawne wymienione w Ogólnym Podreczniku Zarzadzanie i Kontrola Funduszu Spójnosci. W przypadku ogólnego opisania danego zagadnienia wytyczne odsylaja do: Podrecznika Ogólnego, Instrukcji wypelniania wniosku o dofinansowanie z FS, Ogólnych wytycznych dotyczacych kwalifikowania wydatków w kontekscie przedsiewziec wspólfinansowanych przez Fundusz Spójnosci, Ogólnych wytycznych dla Instytucji Posredniczacych oraz Podmiotów odpowiedzialnych za realizacje dotyczace dzialan informacyjnych i promujacych odnoszacych sie do przedsiewziec wspólfinansowanych z Funduszu Spójnosci. Ze wzgledu na zakres obowiazków niniejsze wytyczne sa kierowane przede wszystkim do ministerstw sektorowych. Sektorowi Urzednicy Zatwierdzajacy (SUZ) winni zapewnic wypelnianie tych wymogów poprzez przygotowanie dodatkowych wytycznych, wlasciwych procedur wewnetrznych w ministerstwie oraz w przypadku sektora srodowiska w podleglych instytucjach posredniczacych. Niniejszy material bedzie takze pomocny dla potencjalnych beneficjentów koncowych, wskazujac na uwarunkowania procesu zwiazanego z przekazywaniem kazdego wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci do Komisji Europejskiej. Pozwoli to takze na ulatwienie opracowania przez kazdego SUZ harmonogramu procesu programowania i przygotowywania poszczególnych przedsiewziec. Przygotowanie projektu, który spelnia wszystkie kryteria wynikajace z rozporzadzenia Rady (WE) nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiajacego Fundusz Spójnosci (Dz. Urz. WE L 130 z dnia z pózn. zm.) bedzie warunkiem wydania przez KE decyzji o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci (Decyzja), a nastepnie warunkiem sprawnej jego realizacji. Ewentualne bledy popelnione w przygotowaniu projektów moga skutkowac brakiem mozliwosci zarówno zrealizowania projektu, jak równiez osiagniecia celów, które poprzez ten projekt maja zostac osiagniete. Jednoczesnie korekta tych bledów moze byc utrudniona w zwiazku z tym, iz zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczacymi zmiany decyzji dla projektów Funduszu Spójnosci w calym okresie realizacji projektu mozliwa jest tylko jedna zmiana Decyzji. Skróty DPI – Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. European Regional Development Fund) FS Fundusz Spójnosci GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 3

4 IPZ Instytucja Posredniczaca w Zarzadzaniu (Ministerstwo Srodowiska lub Ministerstwo Transportu i Budownictwa) IZ Instytucja Zarzadzajaca Karta karta potencjalnego przedsiewziecia KE Komisja Europejska KS – Komitet Sterujacy MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego NFOSiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. PKP PLK S.A. Polskie Koleje Panstwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. PS w MRR Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego PWW Podstawy Wsparcia Wspólnoty Strategia – Strategia Wykorzystania Funduszu Spójnosci, Narodowy Plan Rozwoju na lata przyjeta w formie rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 (Dz. U. Nr 176, poz. 1827) (ang. The Framework Reference document for Cohesion Fund, National Development Plan for ) SUZ Sektorowy Urzednik Zatwierdzajacy wfosigw – Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Wnioski/wniosek Wnioski/Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. 2. Programowanie 2.1. Identyfikacja i wybór propozycji projektu Informacje ogólne Wobec zobowiazan podjetych przez Polske w ramach negocjacji akcesyjnych proces programowania powinien zapewniac efektywne wykorzystanie srodków FS. Efektywnie funkcjonujacy mechanizm programowania tworzy podstawy do absorpcji przyznanej Polsce alokacji i jest jednym z podstawowych elementów systemu zarzadzania i kontroli srodków finansowych Funduszu Spójnosci. Wlasciwe planowanie na wczesnym etapie programowania, którego czescia skladowa bedzie odpowiedni dobór projektów, ma fundamentalne znaczenie dla sprawnego przygotowania wniosku dotyczacego wsparcia danego przedsiewziecia i jego terminowego przekazania do Komisji Europejskiej. Efektywnosc procesu programowania bedzie równiez warunkowac wypelnienie obowiazku zachowania równowagi we wsparciu obu sektorów podlegajacych interwencji Funduszu Spójnosci. Zgodnie z postanowieniami Traktatu o Przystapieniu Polski do Unii Europejskiej wstepna alokacja dla Polski waha sie w przedziale od 45,65% do 52,72% calosci srodków przeznaczonych dla nowych panstw czlonkowskich, które wynosza 7,5905 miliarda euro wedlug cen z 1999 r. Srednia calkowita alokacja dla Polski w latach wynosi 3733,3 mln euro (4219,8 mln euro) wg cen z 1999 r. (w nawiasie podano alokacje w cenach biezacych). Natomiast wstepne srednie roczne alokacje dla Polski wynosic beda: w 2004 r. 1277,6 (1414,6) mln euro, w 2005 r. 1051,9 (1188) mln euro, w 2006 r. 1403,8 (1617,2) mln euro. 4

5 Zgodnie z rozporzadzeniem nr 1164/1994/EWG, z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiajacym Fundusz Spójnosci, ze srodków tego instrumentu finansowego moga byc dofinansowane: projekty, etapy projektów, które sa technicznie lub finansowo niezalezne lub grupy projektów powiazanych ze soba widoczna strategia tworzaca spójna calosc. Rozporzadzenie Rady 1265/99 zawiera definicje etapów projektu i grup projektów. Zgodnie z rozporzadzeniem 1164/94/WE calkowity koszt projektu lub grupy projektów, co do zasady nie moze byc mniejszy niz 10 mln euro. Kazdy projekt powinien przyniesc srednioterminowe korzysci gospodarcze i spoleczne, proporcjonalnie do zaangazowanych srodków Priorytety wsparcia Funduszu Spójnosci na lata Strategiczne kierunki alokacji publicznych zasobów finansowych w latach , w tym w szczególnosci publicznych srodków wspólnotowych, wyznacza Narodowy Plan Rozwoju (NPR), bedacy zalacznikiem do rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie przyjecia Narodowego Planu Rozwoju z dnia 22 czerwca 2004 r. (Dz. U. 2004, nr 149, poz. 1567), przyjety na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004, nr 116, poz. 1206). Dokumentem programowym stanowiacym ramy programowania Funduszu Spójnosci jest Strategia wykorzystania Funduszu Spójnosci Narodowy Plan Rozwoju na lata (rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie przyjecia strategii wykorzystania Funduszu Spójnosci na lata ). W dokumencie tym zostaly okreslone glówne kierunki wykorzystania Funduszu Spójnosci w obecnym okresie programowania z podzialem na sektor transportu oraz sektor srodowiska. W sektorze srodowiska priorytetowe obszary na lata to: poprawa jakosci wód powierzchniowych, polepszenie jakosci i dystrybucji wody przeznaczonej do spozycia, racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi, poprawa jakosci powietrza, poprawa bezpieczenstwa przeciwpowodziowego. W sektorze transportu beda realizowane zadania (projekty inwestycyjne), które sluza modernizacji, przebudowie i rozbudowie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN). W latach priorytetem objete sa dzialania dotyczace: modernizacji wybranych miedzynarodowych linii kolejowych, budowy autostrad, budowy dróg ekspresowych, przebudowy dróg krajowych. Strategia jest podstawa identyfikacji przedsiewziec proponowanych do dofinansowania z FS Kryteria wyboru SUZ winni zapewnic, aby identyfikacja i wybór projektów odbywal sie na podstawie przejrzystych kryteriów wyboru tak, aby przesylane Komisji Europejskiej projekty byly zgodne z zasadami i wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu 1164/94/WE. W sektorze srodowiska kryteria sa okreslane w Strategii. Ponadto dodatkowe kryteria szczególowe sa zatwierdzane przez KS. 5

6 W sektorze transportu kryteria wyboru projektów sa zatwierdzane przez KS. SUZ winni zapewnic, aby informacje o kryteriach wyboru projektów byly udostepnione potencjalnym beneficjentom koncowym (wnioskodawcom) Identyfikacja projektu Ze wzgledu na charakter inwestycji, który moze uzyskac wsparcie w ramach ww. priorytetów oraz rodzaj potencjalnych beneficjentów koncowych, wymagania w stosunku do obu sektorów na tym etapie sa odmienne. Pelna sciezke obrazujaca proces programowania od identyfikacji projektu do podjecia Decyzji przez KE dla obu sektorów okreslaja schematy przedstawione w Zalaczniku 1 do niniejszych wytycznych. Sektor srodowiska Proces identyfikacji rozpoczyna sie od zlozenia przez potencjalnego beneficjenta koncowego wstepnego wniosku do FS w postaci tzw. karty potencjalnego przedsiewziecia. Wypelniona karta musi zostac zlozona do wlasciwego miejscowo WFOSIGW. SUZ zapewni, aby potencjalni beneficjenci koncowi zostali poinformowani w nastepujacym zakresie: – jakie podmioty moga skladac wniosek – o kryteriach wyboru projektów. SUZ jest odpowiedzialny za zapewnienie dostepnosci wniosków wstepnych na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej, strony internetowe wfosigw sa na biezaco monitorowane przez IPZ. WFOSiGW dokonuja oceny zebranych kart potencjalnego przedsiewziecia pod wzgledem formalnym oraz merytorycznym. Karty nie spelniajace formalnych wymogów sa zwracane wnioskodawcom w celu dokonania stosownych poprawek. Ponadto, wfosigw przeprowadza wstepna weryfikacje merytoryczna kart pod wzgledem zgodnosci z kryteriami okreslonymi w Strategii. Po dokonaniu oceny wszystkich zebranych kart wfosigw przygotowuja wojewódzkie listy potencjalnych przedsiewziec do dofinansowania z FS, które przekazuja do NFOSiGW. NFOSiGW dokonuje oceny merytorycznej otrzymanych propozycji przedsiewziec pod wzgledem ich planowanego efektu ekologicznego oraz wykonalnosci technicznej, ekonomicznej i finansowej. Ocenione propozycje przedsiewziec sa nastepnie przekazywane do Sekretariatu Komitetu Sterujacego. SUZ zapewnia przygotowanie procedur wewnetrznych obejmujacych proces identyfikacji projektów w IPZ oraz w sektorze srodowiska w NFOSiGW i wfosigw. SUZ zapewnia wydanie odpowiednich wytycznych obejmujacych proces identyfikacji projektów. Wytyczne te ulatwia potencjalnym beneficjentom koncowym wlasciwe wypelnienie karty i zalaczników, zas wfosigw i NFOSiGW oraz SUZ jednolita weryfikacje. Wytyczne te powinny zapewnic jednolity i obiektywny sposób oceny projektów przez poszczególne w/w instytucje posredniczace tak, aby mozliwe bylo przedstawienie spójnych informacji o wszystkich projektach. W sektorze srodowiska proces identyfikacji projektów nastepuje zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozdziale Jednoczesnie w sektorze srodowiska w procesie identyfikacji nacisk powinien zostac polozony na wylanianie projektów wskazanych jako priorytetowe w 6

7 Krajowym Programie Oczyszczania Scieków Komunalnych, krajowym i wojewódzkich planach gospodarki odpadami oraz wymogami zwiazanymi z obowiazkiem tworzenia programów ochrony powietrza. Poprzez aktywna polityke informacyjna i promujaca, IPZ powinna zachecac do zglaszania w pierwszej kolejnosci projektów z takich obszarów i stref, w których w wyniku negocjacji akcesyjnych najszybciej musza zostac wdrozone wymogi prawa UE w zakresie ochrony srodowiska. Sektor transportu W zwiazku z charakterem priorytetowych inwestycji w sektorze transportu, liczba beneficjentów koncowych zostala okreslona na poziomie Strategii. Projekty drogowe moga byc zglaszane przez Generalna Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast kolejowe przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a projekty pomocy technicznej równiez przez IPZ. Wielkosc potencjalnych inwestycji ogranicza takze liczbe projektów, które beda ubiegac sie o wsparcie w ramach Funduszu Spójnosci. Wstepne priorytetowe przedsiewziecia zostaly zidentyfikowane na poziomie Strategii. Proces identyfikacji jest ograniczony do kierunków wskazanych w Strategii Komitety sterujace Zgodnie z zapisami ustawy o Narodowym Planie Rozwoju wlasciwi ministrowie powoluja, w drodze zarzadzen, komitety sterujace dla strategii wykorzystania Funduszu Spójnosci, okreslajac szczególowy zakres ich zadan oraz tryb pracy. W sklad komitetów wchodza przedstawiciele: instytucji zarzadzajacej, instytucji posredniczacej, samorzadów województw, ogólnopolskich organizacji jednostek samorzadu terytorialnego, partnerów spolecznych i gospodarczych. Komitety sterujace rekomenduja wlasciwym ministrom listy projektów, które beda ubiegac sie o dofinansowanie w ramach FS. W zwiazku z powyzszym, w sektorze transportu i srodowiska SUZ zapewnia: zwolywanie posiedzen komitetów sterujacych (KS) w terminach umozliwiajacych przekazanie IZ informacji o projektach na dany rok w terminach okreslonych w pkt oraz poinformowanie na swoich stronach internetowych o terminie posiedzenia; dostarczanie informacji o potencjalnych projektach KS zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez SUZ. Informacje te maja umozliwic wydanie rekomendacji przez czlonków KS; poinformowanie czlonków KS oraz potencjalnych beneficjentów koncowych o wskazaniu projektów do przygotowania dokumentacji w ramach pomocy technicznej; poinformowanie potencjalnych beneficjentów koncowych o wynikach oceny dokonanej przez KS. W przypadku, gdy w opinii KS propozycja projektu wymaga dodatkowych prac badz dostarczenia uzupelniajacych informacji, SUZ zapewni poinformowanie potencjalnego beneficjenta koncowego o dodatkowych obowiazkach nalozonych przez KS. W takim przypadku, propozycja projektu bedzie ponownie przedmiotem posiedzenia KS lub w przypadku uwag nie majacych charakteru znaczacego, po dostarczeniu przez beneficjenta koncowego dodatkowych informacji, rekomendacje warunkowa uznaje sie za udzielona; stosowanie procedury odwolawczej w przypadku, gdy potencjalny beneficjent koncowy nie zgadza sie z rekomendacja KS. W tym celu SUZ zapewni przekazanie wyczerpujacego wyjasnienia dotyczacego przyczyny braku rekomendacji, zas jezeli 7

8 to nie zadowoli wnioskodawcy, propozycja projektu wraz z odwolaniem potencjalnego beneficjenta koncowego bedzie ponownie przedmiotem posiedzenia KS; poinformowanie na oficjalnych stronach internetowych o wybranych projektach (tytul projektu, nazwa beneficjenta, calkowita wartosc projektu) oraz o liczbie projektów zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie. W obu sektorach szczególna uwage, juz na etapie identyfikacji projektów, nalezy zwrócic na stopien gotowosci projektu do realizacji. Przedstawiajac projekty KS odpowiednie IPZ powinny zwrócic szczególna uwage na przedstawienie informacji na temat gotowosci projektów do realizacji, tj. stopnia przygotowania dokumentacji dla projektu. W sektorze srodowiska IPZ powinna dodatkowo zapewnic dostarczenie zweryfikowanej przez NFOSiGW informacji o strukturze wlascicielskiej, jak i stopniu przygotowania instytucjonalnego beneficjentów. W przypadku gdy czlonek KS zglasza sprzeciw wobec wyboru danego projektu (nie przedstawia jego rekomendacji), podczas posiedzenia przedstawia uzasadnienie zglaszanego stanowiska. Kolejnosc przedstawiania projektów KS powinna wynikac przede wszystkim ze stopnia pilnosci inwestycji z punktu widzenia realizacji polskich zobowiazan akcesyjnych, dopiero w drugiej kolejnosci z przygotowania dokumentacji dla projektu. Posiadanie przez potencjalnego beneficjenta koncowego wymaganej dokumentacji moze swiadczyc o mozliwosci rozpoczecia realizacji inwestycji w nadchodzacym roku kalendarzowym. Informacja o gotowosci projektu do realizacji powinna dotyczyc nie tylko stopnia przygotowania odpowiedniej dokumentacji, uzyskania wymaganych decyzji, ale takze kwestii zwiazanych z wlasnoscia gruntu. W obydwu sektorach szczególna uwage nalezy zwrócic na mozliwosc zakonczenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko jeszcze przed przekazaniem wniosku do KE. Odmienny proces identyfikacji projektów wplywa na charakter prac KS w poszczególnych sektorach. Sektor srodowiska Komitet Sterujacy dla czesci dotyczacej srodowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójnosci jest organem pomocniczym Ministra Srodowiska, którego zadaniem jest rekomendowanie listy projektów do wspólfinansowania z FS. W zakresie tych zadan zajmuje sie przede wszystkim: – ocena zgloszonych do wspólfinansowania przedsiewziec w oparciu o ustalone, szczególowe kryteria wyboru przedsiewziec, uzupelniajace kryteria podane w strategii; – rekomendacja przedsiewziec zgloszonych do wspólfinansowania, a wszystkie proponowane przedsiewziecia powinny uzyskac pozytywna opinie KS; – monitorowaniem procesu przygotowania przedsiewziec zatwierdzonych przez Ministra Srodowiska; Wymagania w zakresie koordynacji z EFRR zostaly opisane w pkt Sektor transportu Komitet Sterujacy dla strategii wykorzystania Funduszu Spójnosci w sektorze transportu jest organem opiniodawczym Ministra Transportu i Budownictwa, w zwiazku z realizacja zadan Strategii. KS opiniuje i rekomenduje Ministrowi Transportu i Budownictwa listy projektów, proponowane do wspólfinansowania z FS, zgodnie z przyjetymi przez siebie kryteriami 8

9 wyboru projektów. Rekomendacje KS beda dotyczyly projektów okreslonych na poziomie Strategii w listach indykatywnych, jako propozycji wsparcia w ramach FS Jednym z zadan KS jest tez koordynacja dzialan z Komitetem Sterujacym Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w celu zachowania spójnosci w realizacji projektów wspólfinansowanych z publicznych srodków wspólnotowych. KS moze wspierac Ministra Transportu i Budownictwa w okresleniu priorytetów i strategii majacych na celu wykorzystanie srodków z FS. Wszystkie projekty proponowane do Funduszu Spójnosci powinny uzyskac pozytywna opinie KS. Wymagania w zakresie koordynacji z EFRR zostaly opisane w pkt Informacja i dzialania promujace Poczawszy od etapu identyfikacji projektów, SUZ zapewnia prowadzenie wlasciwej polityki informacyjnej w zakresie programowania w stosunku do wszystkich potencjalnych beneficjentów koncowych. Niezbedne informacje, a w tym kryteria wyboru projektów, formularze wniosków do dofinansowania z FS, jak i odpowiednie wytyczne zwiazane z procesem programowania Funduszu Spójnosci beda udostepniane przez IPZ oraz umieszczane na stronach internetowych IPZ. W przypadku sektora srodowiska takze na stronie internetowej NFOSiGW oraz wfosigw. W sektorze srodowiska IPZ, poprzez aktywna polityke informacyjna, powinna zachecac do zglaszania przede wszystkim projektów z takich obszarów i stref, w których w wyniku negocjacji akcesyjnych z UE okreslono najkrótsze okresy przejsciowe w zakresie ochrony srodowiska Koordynacja z innymi instrumentami Wspólnoty, w szczególnosci z EFRR Podstawowa koordynacja dzialan prowadzonych w ramach FS z projektami finansowanymi przez inne instrumenty finansowe Wspólnoty jest zapewniona w dokumentach programowych opracowanych przez poszczególne Ministerstwa, w tym Narodowym Planie Rozwoju oraz w szczególnosci w Strategii. Podstawowymi kryteriami podzialu projektów pomiedzy FS i EFRR w sektorze srodowiska sa koszty danego przedsiewziecia (próg dla projektów ubiegajacych sie o dofinansowanie z EFRR nie przekracza 10 mln euro). W przypadku sektora transportu waznym aspektem mozliwosci finansowania projektów z EFRR bedzie ich gotowosc do szybkiej realizacji (zasada n+2). W ramach FS beda realizowane wylacznie projekty drogowe i kolejowe polozone w sieci transeuropejskiej TEN-T. Ponadto Komisja Europejska, wydala Wytyczne dotyczace Funduszu Spójnosci na lata (Guide to the Cohesion Fund ), w których znajduja sie informacje o koordynacji z EFRR. Wytyczne te sa dostepne na stronach internetowych MRR ( Na etapie identyfikacji projektów do wspólfinansowania z FS zadania koordynujace w podziale projektów pomiedzy FS i EFRR beda takze pelnily Komitety Sterujace. W sektorze srodowiska SUZ zapewni, ze w karcie potencjalny beneficjent koncowy zlozy oswiadczenie, ze nie ubiega sie jednoczesnie o dofinansowanie calosci lub jakiejkolwiek czesci projektu z EFRR. Ponadto, SUZ zapewni, iz potencjalny beneficjent koncowy zlozy takie oswiadczenie ponownie po ustaleniu ostatecznego zakresu przedsiewziecia. 9

10 W sektorze srodowiska KS moze ponadto nie przyjac do wspólfinansowania z FS projektu, mimo ze spelnia wszystkie pozostale kryteria zgodnosci ze Strategia, jesli z dostarczonej przez IPZ informacji wynika, iz jego koszty sa nizsze niz 10 mln euro. W takim przypadku SUZ powinien przekazac informacje o takim projekcie Marszalkowi Województwa, na którego obszarze mial byc realizowany wskazany projekt. Dla okreslania calkowitej wartosci projektu stanowiacej jedno z kryteriów wyboru, przyjmuje sie kurs euro, przyjety na dzien posiedzenia Komitetu Sterujacego dla strategii wykorzystania Funduszu Spójnosci, który zostal obliczony zgodnie z Instrukcja do wniosku o dofinansowanie Funduszu Spójnosci. W zwiazku z koniecznoscia koordynacji prac na mozliwie wczesnym etapie programowania z projektami finansowanymi z EFRR, w ramach ZPORR, wfosigw przekazuja listy potencjalnych przedsiewziec do dofinansowania z FS do Marszalków Województw, którzy dokonuja sprawdzenia, czy dany wniosek nie zostal zlozony do EFRR. Listy przedstawiane przez wfosigw powinny zawierac dokladna informacje o zasiegu geograficznym projektów, tj. powinny byc wyszczególnione wszystkie gminy ubiegajace sie o dofinansowanie. Marszalkowie przekazuja swoje opinie do wfosigw. Po uzyskaniu opinii od Marszalków Województw, wfosigw weryfikuja listy, a nastepnie przekazuja je do NFOSiGW. Ponadto, w sektorze srodowiska przedstawiciel IPZ bierze udzial w posiedzeniach Regionalnych Komitetów Monitorujacych ZPORR, co umozliwia uzyskanie informacji na temat projektów dofinansowanych z EFRR w ramach ZPORR. W sektorze transportu jednym z zadan KS, winna byc koordynacja dzialan z Komitetem Sterujacym Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, w celu zachowania spójnosci w realizacji projektów wspólfinansowanych z publicznych srodków wspólnotowych. Wybór projektów do EFRR powinien uwzgledniac liste potencjalnych projektów do wspólfinansowania z FS wlaczona do Strategii. Ponadto, w sektorze transportu koordynacja z EFRR zapewniana jest równiez na poziomie instytucji zarzadzajacych. Kazdorazowo po zarekomendowaniu listy projektów przez KS i po poinformowaniu przez Ministra Transportu i Budownictwa o jej zatwierdzeniu, IZ Funduszem Spójnosci przekazuje liste zatwierdzonych projektów do IZ PWW. W obu sektorach, na poziomie poszczególnych projektów, koordynacja finansowania z funduszami strukturalnymi zapewniana jest w ramach wniosku. W punkcie 11 wnioskodawca zobowiazany jest umiescic informacje dotyczaca komplementarnosci projektu wobec innego projektu lub programu, który jest lub bedzie finansowany z funduszy strukturalnych Wykorzystanie alokacji na dany rok Zobowiazania i alokacje Zobowiazania (commitment) Komisji Europejskiej wobec jakiegokolwiek kraju beneficjenta FS oznaczaja maksymalna kwote, która Komisja Europejska moze przyznac ze srodków FS na dany projekt (grant FS). Wyrózniamy dwa sposoby okreslania zobowiazan: pojedyncze (tzn. single commitment) i wieloletnie (tzn. multiannual commitment). Dla projektów realizowanych przez okres krótszy od dwóch lat lub dla których dofinansowanie UE jest mniejsze od 50 mln euro zobowiazanie moze zostac przyznane na zasadzie zobowiazania pojedynczego. 10

11 Zobowiazania w stosunku do strony polskiej sa okreslane w tzw. planach finansowych, które sa zawarte w Decyzji Komisji Europejskiej oddzielnie dla kazdego projektu. Propozycje planów finansowych sa zawarte we Wnioskach przekazywanych do Komisji Europejskiej. Wysokosc zobowiazania w pierwszym roku dla danego projektu jest sztywno okreslona w Decyzji Komisji Europejskiej. Wysokosc zobowiazania w pierwszym roku budzetowym z reguly nie pokrywa calego grantu FS dla danego projektu. Pozostala czesc grantu FS jest, co do zasady, przyznawana przez Komisje w kolejnych latach do dn. 30 kwietnia danego roku. Komisja poinformuje panstwo czlonkowskie o kazdym przyznanym zobowiazaniu. Jak stanowia zapisy artykulu C, zalacznika II rozporzadzenia Rady nr 1164/94/WE (zmienionego rozporzadzeniem Rady z dn. 21 czerwca 1999 r. 1265/1999/WE), w przypadku projektów, dla których zobowiazania sa okreslane zgodnie z zasada zobowiazan pojedynczych 1, zobowiazanie w pierwszym roku moze wyniesc 80 % calej pomocy finansowej. Dla projektów, dla których zobowiazania sa okreslone corocznie, zobowiazania dotyczace pozostalych rat rocznych dokonywane sa w oparciu o wstepny lub poprawiony plan projektu oraz postepy w realizacji projektu. Oznacza to, iz plany finansowe w trakcie realizacji projektu moga byc zmieniane. Roczna alokacja przyznana Polsce na dany rok powinna zostac wypelniona przez zobowiazania przyznawane na projekty FS w danym roku (zobowiazania te stanowia sume zobowiazan przyznawanych przez Komisje Europejska z planów finansowych projektów zatwierdzonych w ramach ISPA oraz FS, a takze nowo przyjetych projektów w danym roku). W pierwszych latach funkcjonowania FS w Polsce ( ) czesc alokacji bedzie wypelniana przez projekty ISPA kontynuowane w ramach FS. Kwestia ta musi byc uwzgledniana przy programowaniu finansowym w kazdym z sektorów. W celu wypelnienia alokacji SUZ z obydwu sektorów przedstawiaja IZ projekty, dla których suma zobowiazan na dany rok przekracza srednia alokacje dla Polski (z uwzglednieniem projektów z poprzednich lat). Ponizej w tabeli 1 przedstawiono indykatywny plan finansowy projektów FS na lata dla obu sektorów w oparciu o plany finansowe z poszczególnych memorandów finansowych ISPA (zalacznik II) oraz decyzji FS (zalacznik II). Plan ten nie ma charakteru wiazacego zarówno w przypadku projektów zatwierdzonych w ramach ISPA, jak i FS, gdyz Komisja Europejska moze zmieniac te kwoty, uwzgledniajac postepy w realizacji danego projektu. Ponadto SUZ juz przy planowaniu projektów proponowanych do wspólfinansowania w latach powinni uwzglednic problem wykorzystania alokacji w 2006 r. Obecny okres programowania trwa do 2006 r., wiec zgodnie z zalacznikiem III do Decyzji KE nie mozna podejmowac zobowiazan poza tym okresem. Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Rady nr 1164/94/WE zasadniczo przewiduje sie przyznanie w pierwszym roku najwyzej 80 % calej pomocy. Jednakze z roboczych ustalen z KE wynika, ze w roku 2006 w miare potrzeby beda zatwierdzane projekty, dla których moze zostac przyznana alokacja w wysokosci 100 % pomocy, tak aby wyczerpac calkowita wartosc pomocy na ten projekt oraz cala wartosc przeznaczonej dla Polski alokacji. 1 Nazywanych tak zwyczajowo, a przyznawanych w roku podjecia decyzji przez KE w wysokosci 80% kwoty dofinansowania, a w kolejnym w zaleznosci od realizacji projektu. 11

12 Tabela 1: Zobowiazania dla projektów FS (w EURO) przyznane na lata (stan aktualny na dzien 11 stycznia 2006 r.) Rok Sektor Transport Srodowisko Razem W zwiazku z koniecznoscia pelnego wykorzystania dostepnej rocznej alokacji, jak i z wieloletnim charakterem przedsiewziec, w ramach procesu programowania FS niezbedne jest okreslenie przez SUZ na kolejny rok priorytetowych przedsiewziec, które beda mogly uzyskac wsparcie z FS. Ponadto SUZ zapewni monitorowanie przygotowania projektów poprzez skoncentrowanie sie na stanie przygotowania poszczególnych projektów i identyfikacji ewentualnych zagrozen, które moglyby implikowac niewykorzystanie alokacji przyznanej Polsce w ramach Funduszu Spójnosci. SUZ powinni w swoich wewnetrznych procedurach ustalic odpowiednie terminy zwolywania KS i przygotowania propozycji projektów, tak aby bylo mozliwe spelnienie wymogu okreslonego w p dotyczacego terminu przekazywania propozycji projektów do IZ Listy projektów zatwierdzone przez Ministra oraz wskazanie projektów na dany rok Minister odpowiedzialny za dany sektor (srodowiska lub transportu) zatwierdza listy projektów rekomendowane przez Komitet Sterujacy. SUZ informuje IZ na pismie o kolejnych projektach zatwierdzonych przez wlasciwego Ministra, a takze o przedsiewzieciach proponowanych do wspólfinansowania z Funduszu Spójnosci w danym roku. W zwiazku z powyzszym SUZ zapewniaja: poinformowanie IZ o wyborze projektów przez Ministra Transportu i Budownictwa lub Ministra Srodowiska w ciagu 15 dni roboczych od daty posiedzenia KS, na którym zarekomendowano listy projektów. Poinformowanie nastepuje na pismie lub poprzez umieszczenie informacji o wybranych projektów na stronach internetowych ministerstw; w przypadku projektów warunkowo zarekomendowanych przez KS (np. wymagajacych uzupelnienia informacji) przekazanie do IZ informacji o takich projektach zatwierdzonych przez Ministra wlasciwego nastepuje w ciagu 20 dni roboczych od daty ww. posiedzenia; przekazanie czlonkom KS podczas posiedzenia uzasadnienia niezatwierdzenia przez Ministra jakiegokolwiek projektu zarekomendowanego wczesniej przez KS; przekazanie do IZ listy projektów proponowanych do wspólfinansowania z Funduszu Spójnosci w danym roku. Informacja o ww. projektach powinna zostac przekazana w zakresie i formacie okreslonym w tabelach 2 Informacja finansowa o projektach wspólfinansowanych/ zglaszanych do wspólfinansowania z Funduszu Spójnosci w danym roku, oraz w zaleznosci od sektora w tabelach 3 Informacja o przedsiewzieciach proponowanych do wspólfinansowania z Funduszu Spójnosci w danym roku – sektor srodowiska lub 4 Informacja o przedsiewzieciach proponowanych do wspólfinansowania z Funduszu Spójnosci w danym roku sektor 2 Dla projektów FS 2005 uwzgledniono dane zawarte w decyzjach przekazanych przez KE. Dane finansowe prezentuja stan aktualny, lecz nie uwzgledniajacy planowanych modyfikacji decyzji KE. 12

13 transportu, znajdujacych sie w niniejszych wytycznych. SUZ jest odpowiedzialny za przekazanie do IZ listy projektów na dany rok po zakonczeniu wydawania przez KE decyzji dla projektów w roku poprzednim, w terminie 30 dni od przekazania przez IZ do SUZ informacji o kwocie alokacji dostepnej w danym roku. Tak wczesne okreslenie projektów proponowanych do wspólfinansowania z Funduszu Spójnosci w danym roku ma na celu umozliwienie beneficjentom koncowym przygotowania i oglaszania przetargów jeszcze przed wyslaniem wniosku do KE oraz planowanie przez IZ wykorzystania dostepnej w danym roku dla Polski alokacji FS. Zmiana zatwierdzonych list projektów na dany rok moze nastapic w szczególnosci w czterech nizej okreslonych przypadkach: 1. gdy dane przedsiewziecie (czy przedsiewziecia) wskazane wsród zatwierdzonych projektów przekazanych przez SUZ, nie moze zostac przygotowane w stopniu odpowiednim do zgloszenia do KE, co mogloby spowodowac niewykorzystanie czesci alokacji FS na dany rok, 2. gdy Komisja Europejska poinformuje o nieprzyznaniu alokacji na dany rok dla projektów zatwierdzonych w poprzednich latach (w ramach ISPA lub FS), 3. gdy zaistnieje mozliwosc uzyskania w ramach przeznaczonego dla Polski przedzialu alokacji wyzszej niz srednia. Szczególowe informacje dotyczace przedzialów oraz wysokosci alokacji zostaly zawarte w niniejszych Wytycznych, 4. w przypadku, gdy wnioskodawca wycofa projekt. Procedury wewnetrzne Ministerstw zapewniaja przestrzeganie powyzszych wymogów. W przypadku zmiany zatwierdzonych list projektów na dany rok SUZ powinien: poinformowac czlonków KS o liscie projektów, które otrzymaly dofinansowanie z FS oraz liscie projektów, które nie zostaly zatwierdzone przez KE do wsparcia z FS; w przypadku braku kolejnych projektów wybranych przez Ministra sposród listy projektów zarekomendowanych przez KS, zglosic nowy projekt do rozpatrzenia na posiedzeniu KS zgodnie z wymogami okreslonymi w pkt oraz dla przypadków 2 i 3 przekazac czlonkom KS informacje na temat zwiekszenia dostepnych na dany rok srodków oraz informacje na temat projektów proponowanych do wsparcia w ramach tych srodków; zapewnic odpowiednio przestrzeganie wymogów zawartych w niniejszym punkcie. IZ nie przekaze wniosków dla odpowiednich projektów do KE oraz poinformuje o tym SUZ w przypadku, gdy wybrane przez Ministra projekty: nie wypelniaja przyjetych kryteriów. W takim przypadku propozycja projektu bedzie ponownie rozpatrywana przez KS; które nie zostaly rekomendowane przez KS (nie uzyskaly rekomendacji KS badz nie byly rozpatrywane na posiedzeniu KS) Równowaga finansowania pomiedzy projektami z zakresu ochrony srodowiska i transportu (50 % – 50%) Zgodnie z preambula rozporzadzenia Rady nr 1164/94/WE powinna zostac zapewniona równowaga podzialu srodków pomiedzy sektorami transportu i srodowiska. Równowaga 13

14 ta jest zapewniana w zakresie sumy zobowiazan dla projektów z obu sektorów. W zwiazku z faktem, iz wysokosc zobowiazania na kazdy rok w przypadku danego projektu jest ostatecznie okreslana i przyznawana przez Komisje Europejska, zadanie to lezy w gestii Komisji Europejskiej. Jednakze strona polska winna zapewnic przedlozenie takiej liczby projektów, które pozwola wypelnic wymogi rozporzadzenia w tym zakresie. Po stronie polskiej za koordynacje programowania oraz za zapewnienie równowagi finansowania pomiedzy projektami z zakresu ochrony srodowiska i transportu odpowiada IZ. Kazdy sektor powinien otrzymac 50 % srodków z alokacji FS na dany rok. W tym celu SUZ powinni przedstawic IZ plany finansowe, przedstawione zgodnie z formatem okreslonym w tabeli 2. Zadaniem SUZ jest zatem przedlozenie tylu propozycji przedsiewziec, które pozwola na wypelnienie rocznej alokacji przyznanej Polsce na dany rok (patrz p.2.4.1). Planujac nowe projekty na kolejny rok SUZ winien zatem brac pod uwage stopien wykorzystania alokacji przez aktualnie realizowane projekty. W przypadku gdy istnieje ryzyko wystapienia znacznych opóznien w realizacji któregokolwiek projektu, nalezy liczyc sie z mozliwoscia przesuniecia zobowiazania na ten rok przez KE. Skutkowac to bedzie zwiekszeniem dostepnej alokacji w danym roku. W celu ostatecznego ustalenia kwoty alokacji na biezacy rok IZ ustala z KE sume zobowiazan na biezacy rok nowo przyjetych projektów i juz realizowanych wraz z informacja, które projekty nie otrzymaly raty wstepnie planowanego zobowiazania w planach finansowych (patrz tabela 2). IZ przekazuje te dane w ciagu 5 dni roboczych po jej otrzymaniu od Komisji Europejskiej do SUZ i IP wraz z informacja o dostepnej alokacji dla kazdego z sektorów na kolejny rok programowania, przy zalozeniu koniecznosci utrzymania równowagi Monitorowanie przygotowania projektów na dany rok SUZ odpowiedzialny jest za przygotowanie w swoim sektorze projektów w takiej liczbie, która umozliwi calkowite wyczerpanie alokacji FS na dany rok. W celu zapewnienia sprawnego i terminowego przygotowywania wniosków o dofinansowanie SUZ beda przekazywac do IZ aktualne informacje dotyczace stanu przygotowania projektów proponowanych do wspólfinansowania z FS w danym roku, zgodnie z formatem przedstawionym w tabeli 3 i 4 odpowiednio dla kazdego sektora. Informacje te beda przekazywane przez SUZ do IZ w cyklu miesiecznym az do momentu przekazania do IZ ostatniego z projektów planowanych do wspólfinansowania na dany rok. W powyzszych terminach SUZ powinien przedstawic IZ takze zbiorcza tabele dot. informacji finansowych w formacie zawartym w tabeli 2 w przypadku zmiany jakichkolwiek danych Wspólfinansowanie Wysylajac wniosek do KE zostaje podjete zobowiazanie do finansowania projektu zgodnie z zalaczonym planem finansowym. Oznacza to, iz beneficjent koncowy jest odpowiedzialny za zapewnienie wspólfinansowania. Jednoczesnie SUZ jest odpowiedzialny za zapewnianie wdrazania projektu zgodnie z przyjetymi zasadami, miedzy innymi za nadzorowanie ciaglosci wspólfinansowania. W zwiazku z powyzszym SUZ w sektorze srodowiska przekazuje oswiadczenie skladane przez beneficjenta o zapewnieniu wspólfinansowania zgodnie z formatem zawartym w Zalaczniku 4A wraz z Wnioskiem (zob. p. 3.3), natomiast w sektorze transportu przedstawia oswiadczenie o zapewnieniu wspólfinansowania zgodnie z formatem zawartym w Zalaczniku 4B wraz z Wnioskiem (zob. p. 3.3).W oswiadczeniu tym zapewnia wspólfinansowanie w biezacym roku oraz ciaglosc wspólfinansowania w kolejnych latach realizacji projektu. Z uwagi na fakt, iz budzet panstwa nie jest programowany w systemie wieloletnim, nie ma ustalonych procedur zapewniajacych wieloletnie finansowanie inwestycji. W zwiazku z powyzszym do 20 stycznia kazdego roku realizacji projektu SUZ w obu sektorach przedstawia IZ oswiadczenie jest ono zwiazane z wypelnieniem tabeli dolaczonej 14

15 do oswiadczenia (zgodnie z formatem zawartym w Zalaczniku 4A sektor srodowiska oraz 4B sektor transportu) – potwierdzajace zapewnienie przez beneficjenta koncowego (sektor srodowiska) lub SUZ (sektor transportu) wspólfinansowania w wysokosci gwarantujacej realizacje projektu w danym roku budzetowym. W sektorze srodowiska w sytuacji, gdy uchwala budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego nie zostala uchwalona w terminie, tj. przed rozpoczeciem roku budzetowego, SUZ jest obowiazany poinformowac IZ o tym fakcie oraz przeslac oswiadczenie niezwlocznie po jej uchwaleniu najpózniej do 15 kwietnia. W sektorze transportu, w przypadku gdy w budzecie SUZ nie zostaly przyznane srodki na wspólfinansowanie dla calosci lub czesci projektów, SUZ w pismie przekazujacym oswiadczenia dla projektów, dla których jest w stanie zapewnic wspólfinansowanie powinien zamiescic dodatkowo informacje o projektach, dla których bedzie ubiegal sie o wspólfinansowanie z rezerwy celowej, tj.: nazwy projektów oraz kwoty w jakich nie jest w stanie zapewnic wspólfinansowania, a takze planowane zródla ich zapewnienia. Dane w kolumnach 2-4 tabeli w Zalaczniku 4 maja jedynie charakter informacyjny, gdyz zawarte sa w zalaczniku II do Decyzji KE. SUZ zapewnia w swoich procedurach wewnetrznych przestrzeganie ww. wymogów. 3. Przygotowanie projektów 3.1. Wymagania podstawowe SUZ zapewni przygotowanie dokumentacji projektowej, wypelnienie wniosku o dofinansowanie, weryfikacje merytoryczna tych dokumentów oraz jej terminowe dostarczenie do IZ, w celu przekazania wniosku do KE. W tym celu SUZ zapewnia wydanie odpowiednich wytycznych dla beneficjentów koncowych w zakresie: przeprowadzania analizy kosztów i korzysci w tym analizy finansowej lub ewentualnie analizy efektywnosci kosztowej; zawartosci i niezbednych skladników studium wykonalnosci. Aktualne wytyczne sa umieszczone na stronach internetowych odpowiednich instytucji. Wytyczne te ulatwia potencjalnym beneficjentom koncowym wlasciwe, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, wynikajacymi z rozporzadzen oraz innych aktów prawnych, wypelnienie wniosku o dofinansowanie, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz weryfikacje dokumentów przed ich przekazaniem do IZ. Powinny byc równiez wziete pod uwage doswiadczenia przy przygotowaniu projektu wspólfinansowanych z ISPA. Dodatkowo SUZ zapewniaja przygotowanie procedur wewnetrznych w IPZ, pozostalych instytucjach posredniczacych (NFOSiGW, WFOSIGW – w sektorze srodowiska) Uwzglednienie zasady zanieczyszczajacy placi IPZ w obu sektorach zapewniaja przestrzeganie zasady zanieczyszczajacy placi. W tym celu zapewniaja uwzglednienie czynników mogacych wplywac na poziom wielkosci pomocy z FS, tj.: w zaleznosci od zastosowania zasady zanieczyszczajacy placi; w stosunku do projektów generujacych dochód. Projekty generujace dochód to: – inwestycje w infrastrukture, której uzycie obejmuje oplaty swiadczone bezposrednio przez uzytkowników, 15

16 – inwestycje produkcyjne w sektorze srodowiska. Powyzsze czynniki nalezy rozpatrywac lacznie, gdyz stosowanie zasady zanieczyszczajacy placi wymaga istnienia systemu pobierania oplat od uzytkowników za korzystanie z infrastruktury i za zanieczyszczenia powodowane przez te infrastrukture. Oplaty powinny pokrywac koszty eksploatacji, remontów oraz odtworzenia majatku (amortyzacja). Przychody z oplat, które uzytkownicy beda w stanie zaplacic (tj. po uwzglednieniu stopnia spolecznej akceptacji obciazania kosztami) beda mialy wplyw na poziom udzialu FS, w wielu przypadkach prowadzac do jego obnizenia. Dotacja z FS sluzy uzupelnianiu luki miedzy przychodami za swiadczone uslugi a kosztami zwiazanymi z wytworzeniem i eksploatacja infrastruktury. Zatem w projektach, które generuja dochód, wskaznik pomocy z FS bedzie nizszy niz 80-85% wydatków kwalifikowanych. Bedzie on ustalany indywidualnie dla kazdego projektu przez KE w porozumieniu ze strona polska. W przypadku projektów w ramach FS, stosowanie zasady zanieczyszczajacy placi bedzie okreslane w scislej wspólpracy pomiedzy KE a panstwem czlonkowskim. W procesie przygotowywania wniosku o dofinansowanie nalezy wziac pod uwage sposób ustalenia rzeczywistego wskaznika pomocy z FS. IPZ, w celu wypelnienia wymogów zwiazanych z zasada zanieczyszczajacy placi, powinny zapewnic powstanie odpowiednich procedur i ewentualnie list sprawdzajacych w tym zakresie, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej. IPZ w sektorze srodowiska powinna zapewnic przeprowadzenie analizy w tym zakresie przez wfosigw oraz NFOSiGW. Szczególowe zasady dotyczace zmiany wielkosci pomocy w zaleznosci od prawidlowosci zastosowania tej zasady zostaly przedstawione w Zalaczniku 2 do niniejszych wytycznych Procedura dotyczaca przekazywania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci Na etapie przekazywania wniosków do IPZ beneficjenci powinni poinformowac, czy informacje zawarte w zalacznikach do wniosku oraz studium wykonalnosci sa objete tajemnica prawnie chroniona i w zwiazku z tym nie moga byc ujawnione oraz o podstawie prawnej takiej ochrony. W przeciwnym wypadku zaklada sie, iz wnioski o dofinansowanie wraz z zalaczonymi dokumentami moga byc udostepniane do publicznej wiadomosci bez ograniczen. W zwiazku z powyzszym beneficjent powinien dolaczyc do wniosku o dofinansowanie oswiadczenie nt. objecia informacji w zalacznikach do wniosku oraz studium wykonalnosci tajemnica prawnie chroniona. Wnioski o dofinansowanie z FS powinny byc skladane na specjalnym formularzu (jeden dla obu sektorów), dostepnym w jezyku angielskim oraz polskim (tlumaczenie) na stronie internetowej MRR: Wnioski nalezy przygotowywac w jezyku polskim, aczkolwiek przekazanie tlumaczenia wniosku wraz z niezbednymi zalacznikami w jezyku angielskim przyspieszy proces jego oceny i podjecia Decyzji przez Komisje Europejska 3. W zwiazku z powyzszym, IZ zaleca przygotowanie tlumaczenia wniosku 4 wraz z pelna dokumentacja w jezyku angielskim, w przypadku gdy wniosek zostanie przekazany do KE po 30 czerwca Zgodnie z dokumentem Zarzadzanie i Kontrola Funduszu Spójnosci Ogólny Podrecznik IZ przekazuje wnioski wraz z pelna dokumentacja do Komisji Europejskiej oraz w oparciu o wyslane wnioski wprowadza do systemu SIMIK podstawowe dane o projektach. 3 Zgodnie z informacjami otrzymanymi na roboczo z Komisji Europejskiej tlumaczenie wniosku o dofinansowanie z jezyka polskiego trwa ok. 8 tygodni. 4 Wraz z poswiadczeniem zgodnosci tlumaczenia z wnioskiem. 16

17 IZ przyjmuje wylacznie wnioski dotyczace projektów wskazanych w listach projektów, o których mowa w pkt IZ nie przekazuje KE wniosków w sytuacjach okreslonych w pkt (ostatni akapit). Gotowy wniosek powinien zostac przekazany do IZ, która dokonuje analizy, a nastepnie przekazuje go KE. W przypadku uwag do wniosku IZ zwraca wniosek do SUZ celem jego poprawy lub uzupelnienia. Majac na uwadze odmienna strukture zarzadzania Funduszem Spójnosci w obu sektorach, w przypadku sektora srodowiska rekomenduje sie stosowanie procedury oceny wniosków polegajacej na: przekazaniu 1 egzemplarza wniosku przez SUZ do IZ niezwlocznie po jego otrzymaniu z NFOSiGW, poddaniu równoleglej analizie przez obie instytucje, przekazaniu przez SUZ uwag bezposrednio do potencjalnego beneficjenta FS oraz w kopii do IZ, NFOSiGW oraz WFOSiGW, przekazaniu przez IZ uwag bezposrednio do potencjalnego beneficjenta FS oraz w kopii do SUZ, NFOSiGW oraz WFOSiGW. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu oceny wniosków przez KE projekty powinny byc przekazywane do IZ sukcesywnie w pierwszym pólroczu tak, aby uniknac przekazywania do Komisji Europejskiej zbyt duzej liczby wniosków w tym samym czasie. Ostatecznym terminem przekazywania do IZ wniosków dla projektów proponowanych do wsparcia w danym roku jest 1 sierpnia br. Biorac pod uwage powyzsze zalecenia, SUZ przekazuje do IZ 2 egzemplarze wniosku, w tym: 1 egzemplarz dla KE (wersja papierowa oraz elektroniczna), 1 egzemplarz dla MRR (wersja papierowa oraz elektroniczna), oraz (w przypadku wniosków, których przekazanie do KE nastapi po 30 czerwca): 2 egzemplarze tlumaczenia wniosku wraz z dokumentacja na jezyk angielski (wersja papierowa oraz elektroniczna) oraz pisemnym poswiadczeniem przez Wnioskodawce zgodnosci tlumaczenia z wnioskiem. Wersja elektroniczna jest przekazywana na trwalym nosniku (IZ rekomenduje przekazywanie wersji elektronicznej wniosku na CD-ROM), przy czym jej zawartosc jest tozsama z papierowa wersja wniosku i zalaczników, a pliki nazwane zgodnie z nazwami stosowanymi w papierowej wersji wniosku i zapisane w standardowo uzywanych formatach, takich jak: jpeg, doc, pdf lub ewentualnie wmf, emf. Tabele dotyczace analizy ekonomiczno finansowej musza byc zapisane w formacie xls. W przypadku przygotowania tlumaczenia na jezyk angielski wymagania dotyczace wersji elektronicznej sa analogiczne do powyzszych. W przypadku gdy czesc dokumentacji jest w formie papierowej, a nie elektronicznej, wówczas konieczne jest przekazanie jej przez SUZ do IZ w 11 egzemplarzach. Wniosek w jezyku polskim jest podpisywany przez SUZ. Dodatkowo SUZ wraz z wnioskiem dostarcza do IZ Oswiadczenie o kwalifikacji VAT (dla wniosków, w których VAT zostal wliczony do kosztów kwalifikowanych) zgodnie ze wzorem zawartym w Zalaczniku 3 oraz Oswiadczenie o wspólfinansowaniu projektu (jest ono zwiazane z wypelnieniem tabeli dolaczonej do oswiadczenia) zgodnie ze wzorem zawartym w Zalaczniku 4 do niniejszych wytycznych. 17

18 IZ przekazuje KE odpowiednio egzemplarz wniosku wraz z wersja elektroniczna, a do Ministerstwa Finansów zbiorcza informacje o wyslanych wnioskach zawierajaca wylacznie tytuly projektów Zawartosc Wniosku o dofinansowanie Za kompletny uznaje sie Wniosek zawierajacy informacje wymagane w art. 10 (4) rozporzadzenia Rady z dn. 16 maja 1994 nr 1164/94/WE, czyli: podmiot odpowiedzialny za wdrazanie, charakter inwestycji i jej opis, koszt oraz lokalizacje, harmonogram prac, analize kosztów i korzysci lub analize efektywnosci kosztowej, informacje i dokumenty potwierdzajace zakonczenie postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko (w tym obszarów sieci Natura 2000 i przeanalizowanych wariantów lokalizacji wraz z wyczerpujacym uzasadnieniem ostatecznego wyboru, w przypadku umiejscowienia projektu na obszarach wrazliwych zgodnie z Zalacznikiem nr 5 do niniejszych wytycznych), informacje dotyczace zamówien publicznych, plan finansowy. Informacje powinny byc zawarte we wniosku oraz w zalacznikach. Wniosek powinien zawierac wszystkie niezbedne informacje, potrzebne sluzbom KE do wydania decyzji, bez koniecznosci analizowania dodatkowych dokumentów. Zgodnie z informacja znajdujaca sie we wniosku, nalezy zalaczyc: studium wykonalnosci/ studia przygotowawcze; mape w skali 1 : dla zal. Ia wniosku pokazujaca lokalizacje projektu, przy jednoczesnym wskazaniu lokalizacji najblizszego dla projektu, jesli taki istnieje, obszaru wchodzacego w projektowana siec Natura 2000 lub innego, chronionego prawem polskim, obszaru; analize kosztów i korzysci wraz z analiza finansowa; dokumentacje dotyczaca oceny oddzialywania na srodowisko (zgodnie z Zalacznikiem nr 5 do niniejszych wytycznych); dokumentacje dotyczaca stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, tj. uzupelniony zalacznik II do wniosku. W zakresie sporzadzania i weryfikacji wniosków nalezy zwrócic uwage na nastepujace punkty: 1. Glówny formularz wniosku (pkt. 1 15) oraz Zalacznik I Ocena oddzialywania na srodowisko (Environmental Impact Assessment) musza byc wypelnione w calosci. 2. Kazda strona wniosku jest ponumerowana. Do aplikacji zalaczony jest spis przekazywanych zalaczników. 3. Tabele w pkt. 6.5 i 6.6 powinny zawierac przewidywany plan wydatków. Szczególowe wskazówki do kazdego punktu wniosku oraz do Zalacznika 1 (Ocena oddzialywania na srodowisko) zawarte sa w Instrukcji wypelniania wniosku o dofinansowanie z FS. Aktualna wersja Instrukcji jest umieszczona na stronie internetowej MRR: Zarzadzanie projektem Struktura zarzadzania projektem powinna zostac opisana w punkcie 13 wniosku o dofinansowanie z FS, gdyz, zgodnie z zalacznikiem II rozporzadzenia Rady nr 1164/94 art. B Ocena, skuteczne zarzadzanie jest podstawowym czynnikiem branym pod uwage przy ocenie, nalezy zadbac o dostarczenie odpowiednich informacji. Nalezy: Krótko przedstawic strukture organizacyjna podmiotu odpowiedzialnego za realizacje; Wyjasnic sposób zapewnienia wlasciwej kontroli finansowej, sposób monitorowania i ewaluacji projektu, system raportowania oraz inne ewentualne specyficzne dla danego 18

19 projektu rozwiazania dotyczace zarzadzania. W zakresie raportowania postepów projektów oraz wewnetrznej kontroli finansowej uwzglednia sie wymogi okreslone w rozporzadzeniu 1164/94 art.12 Kontrola Finansowa. SUZ powinien zapewnic powstanie wlasciwego systemu zarzadzania i kontroli oraz prawidlowosci wdrazania projektu u beneficjenta koncowego od poczatku realizacji projektu. W celu sprawnej realizacji projektu przetargi moga byc oglaszane i rozstrzygane jeszcze przed podpisaniem Decyzji Komisji Europejskiej. W zwiazku z powyzszym, juz na tym etapie SUZ zapewni sprawdzenie prawidlowosci (wlaczajac w to kontrole ex-ante) przeprowadzenia postepowania przetargowego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogólnym Podreczniku Zarzadzanie i Kontrola Funduszu Spójnosci. Zasady kwalifikowalnosci wydatków okreslono w Ogólnych wytycznych dotyczacych kwalifikowania wydatków w kontekscie przedsiewziec wspólfinansowanych przez Fundusz Spójnosci. Wszelkie wydatki ponoszone przez beneficjenta koncowego w ramach umów zawartych z wykonawcami z naruszeniem ww. zasad beda niekwalifikowane. W zwiazku z powyzszym, SUZ powinien zapewnic przeprowadzenie kontroli przedrealizacyjnej beneficjenta koncowego, zawarcie wszelkich niezbednych porozumien w terminie stosownym do stopnia gotowosci projektu Dokumentacja projektu W celu umozliwienia odpowiednim sluzbom Komisji Europejskiej oraz krajowym ewentualnej kontroli monitorowania procesu przygotowania i wdrazania projektu zarówno w trakcie trwania, jak i ex post, beneficjant koncowy, jak i instytucje posredniczace beda gromadzily wszelka dokumentacje zwiazana z projektem od momentu rozpoczecia jego przygotowywania. Dokumentacja ta bedzie przechowywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach dotyczacych Funduszu Spójnosci, które zostaly wskazane w Ogólnym Podreczniku Zarzadzanie i Kontrola Funduszu Spójnosci. Na tym etapie szczególna uwage nalezy zwrócic na dokumentacje dotyczaca przeprowadzanych zamówien publicznych, jak i oceny oddzialywania na srodowisko z ewentualnym uwzglednieniem obszarów sieci Natura 2000 (proces przeprowadzania i uzyskania rezultatów konsultacji spolecznych, konsultacji z wladzami wlasciwymi ds. srodowiska, ewentualnych konsultacji transgranicznych, itd. szczególowe wskazówki odnosnie wymogów w zakresie postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko zostaly przygotowane w Zalaczniku nr 5 do niniejszych wytycznych), uzyskiwania wszelkich niezbednych pozwolen i licencji od odpowiednich wladz. Dokumentacja taka powinna obejmowac wszelkie pisma przychodzace i wychodzace, sprawozdania, notatki sluzbowe, protokoly, itd. tak, aby kazdy etap postepowania byl odpowiednio udokumentowany. W przypadku kontraktów zawieranych na podstawie tzw. zóltego FIDIC a nalezy zwrócic uwage na tresc raportu OOS pod katem okreslania dzialan mitygacyjnych/kompensujacych. W przypadku gdy wykonawca jest odpowiedzialny równiez za sporzadzenie raportu (samodzielnie lub przy pomocy firmy zewnetrznej) sytuacja ta moze powodowac zagrozenie, iz w raporcie nie zostanie wskazany rzeczywisty wplyw inwestycji na srodowisko, wszystkie zagrozenia wynikajace z inwestycji oraz wymagane dzialania mitygacyjne, które podnosza koszt wykonania kontraktu. Z tego wzgledu Beneficjenci FS powinni zwrócic szczególna uwage, aby raport byl wykonany w sposób rzetelny, w oparciu o prawdziwe dane oraz zgodnie z wszelkimi wymogami prawa krajowego i wspólnotowego. Ponadto, zagrozenie wystapienia konfliktu interesów moze takze wystapic w sytuacji, gdy podmiot pelniacy funkcje Inzyniera kontraktu jest odpowiedzialny równiez za sporzadzenie dokumentacji projektowej lub przetargowej. Inzynier kontraktu 19

20 rozpoczynajac realizacje swoich obowiazków powinien zapoznac sie z dokumentacja projektowa i w przypadku stwierdzenia bledów technicznych, rozwiazan niebezpiecznych, przestarzalych lub nieekonomicznych, badz niezgodnych z prawem powinien zglosic ten fakt inwestorowi (Beneficjentowi FS). W sytuacji gdy Inzynier kontraktu bylby jednoczesnie autorem dokumentacji projektowej lub przetargowej, wypelniajac opisane powyzej czynnosci bylby zmuszony dokonac kontroli wykonanej przez siebie pracy. W zwiazku z powyzszym Beneficjenci FS powinni zwrócic szczególna uwage, aby dokumentacja projektowa lub przetargowa byla wykonana w sposób rzetelny oraz, aby zapewniona zostala odpowiednia kontrola prawidlowosci dokumentacji przetargowej/projektowej na etapie realizacji projektu Kwalifikowanie wydatków Majac na uwadze wymogi dotyczace kwalifikowania wydatków wskazane w Ogólnym Podreczniku Zarzadzanie i Kontrola Funduszu Spójnosci oraz w Ogólnych wytycznych dotyczacych kwalifikowania wydatków w kontekscie przedsiewziec wspólfinansowanych przez Fundusz Spójnosci, na etapie przygotowania projektu nalezy zwrócic szczególna uwage na podstawowe zasady i kategorie wydatków kwalifikowanych. Przygotowanie projektu wymaga dokladnego zapoznania sie z w/w wymaganiami dotyczacymi kwalifikowania wydatków. Przygotowujac projekt przede wszystkim nalezy zwrócic uwage na: podmiot uprawniony do dokonywania wydatków kwalifikowanych, okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych (poczatek i koniec okresu ponoszenia wydatków kwalifikowanych), zasady dokumentowania wydatków, kategorie wydatków kwalifikowanych. W tabeli 6.1 (wydatki kwalifikowane) zawartej we Wniosku wymagane jest wskazanie wszystkich planowanych do poniesienia kategorii wydatków kwalifikowanych. Zgodnie z rozporzadzeniem 16/2003/WE wiele kategorii wydatków moze byc kwalifikowanych pod warunkiem zatwierdzenia ich w Decyzji Komisji Europejskiej. Zatwierdzenie takich wydatków w Decyzji bedzie mozliwe pod warunkiem ich wyszczególniania, przy zastosowaniu wymaganej terminologii oraz po wypelnieniu szczególowych wymagan okreslonych w/w rozporzadzeniem, np. zawarcia we wniosku wyjasnien czy zalaczenia dodatkowej dokumentacji, co umozliwi Komisji Europejskiej przeprowadzanie oceny pozwalajacej na wyrazenie zgody na ponoszenie takich wydatków. W zwiazku z powyzszym, w sytuacji gdy pojawia sie watpliwosci dotyczace mozliwosci uznania danych wydatków za kwalifikowane, zasadne jest zaliczenie ich do wydatków kwalifikowanych oraz wyszczególnienie we Wniosku o dofinansowanie z FS. W takim przypadku Komisja dokonujac oceny wniosku potwierdzi lub podwazy mozliwosc uznania danych wydatków za kwalifikowane. Ponadto, Beneficjenci FS sa zobowiazani do przedstawienia w pkt. 14 Wniosku o dofinansowanie (Dzialania promujace) form dzialan informacyjnych i promujacych wraz z przewidywanym kosztem, tak aby mozliwa byla ocena, czy wskazany poziom wydatków na ww. dzialania zostal oszacowany prawidlowo Kwalifikowalnosc VAT Szczególne wymagania na etapie przygotowania projektu wiaza sie z mozliwoscia uznania podatku od towarów i uslug za wydatek kwalifikowany. Zgodnie z rozporzadzeniem 16/2003 podatek od wartosci dodanej (VAT) bedzie wydatkiem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy jest rzeczywiscie i ostatecznie poniesiony przez podmiot odpowiedzialny za realizacje (POZR) lub przez Beneficjenta FS. VAT odzyskiwany w jakikolwiek sposób nie bedzie uwazany za 20

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: