Jak wyeliminowac ryzyko w czasie handlu

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jak koronawirus wpływa na handel? Sieci i PIH uspokajają, ale mydła brakuje

Zobacz także

Koronawirus. Oto co przysługuje w razie kwarantanny

Koronawirus. Ministerstwo zakazuje wywozu leków z Polski

W wielu sklepach spożywczych w ostatnich dniach można zauważyć zwiększony ruch. Sieci handlowe i Polska Izba Handlu twierdzą jednak, że sytuacja związana z koronawirusem nie wpłynęła znacząco na funkcjonowanie handlu detalicznego w Polsce, a dostawy produktów odbywają się normalnie. W drogeriach brakuje jednak mydła.

Już w ostatnim tygodniu lutego sprzedaż produktów spożywczych, kosmetyków i chemii gospodarczej wzrosła o 17 proc. względem analogicznego tygodnia rok wcześniej – podał we wtorek Nielsen. Przedstawiciele branży uspokajają jednak, że towarów nie brakuje.

„Obecna sytuacja dotycząca koronawirusa nie wpłynęła w sposób znaczący na funkcjonowanie handlu detalicznego w Polsce. Na półkach nie brakuje raczej towarów o długim okresie przydatności do spożycia takich jak makaron, konserwy, ryż czy mąka. Dystrybutorzy nie odczuwają braków w dostawach produktów” – przekazał PAP wiceprezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński. Dodał, że handel w zakresie zaopatrzenia funkcjonuje w większości segmentów normalnie.

Podobnie wypowiedział się Jan Domański z EuroCash, dystrybutora m.in. produktów spożywczych, który wskazał, że nie są odnotowywane problemy, ani przerwy w dostawach. „Sprzedaż detaliczna spółki odbywa się w miejscowościach poniżej 100 tysięcy mieszkańców i w tych punktach nie odnotowano problemów” – poinformował.

Biedronka: ruch nie jest większy niż w przypadku promocji

Na problemy nie wskazuje też sieć Biedronka. „Monitorujemy poziom sprzedaży w całej sieci i ruch nie jest większy, niż w przypadku promocji (. ) Dostawy do sklepów odbywają się w sposób normalny” – przekazało PAP biuro prasowe portugalskiej sieci handlowej.

Polska Izba Handlu zwróciła jednak uwagę, że problemy z dostawami pojawiają się w drogeriach gdzie brakuje mydła czy produktów antybakteryjnych.

„Wyraźniej sytuacja dostrzegalna jest w drogeriach w szczególności w zakresie mydła czy produktów antybakteryjnych – tu rzeczywiście są dość poważne braki. Docierają do nas sygnały, że nasi członkowie nie tylko na bieżąco monitorują zarówno zalecenia ze strony organów państwowych, jak i procedowanie specustawy, ale już teraz podejmują kroki o charakterze prewencyjnym. Na ten moment mowa przede wszystkim o działaniach w zakresie informacyjnym i opracowywaniu różnych scenariuszy funkcjonowania przedsiębiorstw, zależnie od rozwoju sytuacji” – powiedział wiceszef PIH Maciej Ptaszyński.

Zalecenia GIS dla sklepów

Przedstawiciel Izby dodał, że sieci handlowe i dystrybutorzy są w stałym kontakcie z ministerstwem rozwoju oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS) i dostosowują się do ich zaleceń, a także są przygotowani na inne scenariusze i rozwój sytuacji.

Resort rozwoju oraz GIS zalecają, by w obiektach handlowych zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Placówki handlowe powinny promować płatności bezgotówkowe oraz umieszczać dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i regularnie je napełniać.

Pracownicy sklepów powinni też regularnie i dokładne myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Przedstawiciele placówek handlowych powinni także upewnić się, że klienci i pracownicy mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą; muszą też wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak to robić skutecznie. Zaleca się również, aby podczas wizyt w placówkach handlowych nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Handlowcy powinni też czyścić kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki; muszą być one regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem. Regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem, powinny też być toalety czy pomieszczenia wspólne.

Ryzyko w transakcjach międzynarodowych

Przestrzenie nazw

Działania na stronie

Ryzyko w transakcjach międzynarodowych
Polecane artykuły
 • Ryzyko kursowe
 • Cena transferowa
 • Rynek ubezpieczeń
 • Arbitraż
 • Ryzyko transakcyjne
 • Ryzyko cenowe
 • Transakcja kompensacyjna
 • Ryzyko polityczne
 • Polityka kursu walutowego

Ryzyko w transakcjach międzynarodowych to możliwość nastąpienia zdarzeń i okoliczności niezależnych od działającego podmiotu, których nie może on dokładnie przewidzieć i którym nie może w pełni zapobiec, a które przez zmniejszenie wyników użytecznych lub przez zwiększenie nakładów odbierają działaniu zupełnie lub częściowo cechę skuteczności, korzystności lub ekonomiczności.

Ryzyko transakcyjne

Ten rodzaj ryzyka występuje gdy rozliczenie wyniku należności i zobowiązań z transakcji zagranicznych dokonywanych na bieżąco przyczynia się do złego stanu salda na rachunku zysków i strat przez to, że zmienia się kurs walutowy. Ryzyko transakcyjne ujmowane jest wtedy na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony znajduje odzwierciedlenie w rozliczonych transakcjach, które były już w okresie sprawozdawczym oraz na rachunku zysków i strat na koniec roku obrotowego. Pozostała część wynika z nierozliczonych zobowiązań i należności ale zaksięgowanych. Ta część obciąży w przyszłości dochody i nie może być brana pod uwagę.

Ryzyko kursowe transakcyjne występuje, wtedy gdy dokonujemy wymiany usługi, towarów lub operacji kredytowych za granicą naszego państwa, w obcej walucie. Ryzyko to może też wystąpić gdy są inwestycje bezpośrednie lub portfelowe. Ponieważ czasami czas zapłaty różni się od terminu realizacji mogą wystąpić różnice kursowe, które negatywnie wpływają na wynik finansowy podmiotu. Te różnice stają się kosztem w rachunku zysków i strat. (E. Najlepszy 2020, s.140)

Dziś podstawą współczesnego życia nie są już transakcje krajowe, zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi jednego kraju, ale przede wszystkim transakcje globalne – w handlu zagranicznym. Zawieranie transakcji międzynarodowej różni się zasadniczo od zawierania transakcji krajowej. Różnica ta wynika przede wszystkim z większej ilości czynników instytucjonalnych (przepisy prawne, normy techniczne, zasady organizacji rynku itp.) i rynkowych (cena, warunki konkurencji, popyt itp.) wpływających na działalność poszczególnych podmiotów gospodarczych. Transakcje w handlu zagranicznym są to działania, które zmierzają do osiągnięcia podstawowego celu jakim jest kontrakt.

Ryzyko zawierania transakcji jest znacznie większe w obrocie zagranicznym niż krajowym i jest ono z tą działalnością nierozłączne. Ryzyko w handlu zagranicznym ponoszone jest przez wszystkich uczestników biorących udział w wymianie międzynarodowej tzn. firmy produkcyjne, handlowe, usługowe od transportowych, spedycyjnych do ubezpieczeniowych, finansowych itd. Zostało ono uznane za nieodłączny element decyzji warunkujących postęp, a powszechność ryzyka w dziedzinie handlu zagranicznego znalazła określenie w zdaniu „nie ma handlu bez ryzyka”.

Czynniki ryzyka w transakcjach międzynarodowych

Zawierając transakcje międzynarodowe musimy liczyć się z wypadkami losowymi tzw. siłą wyższą w handlu międzynarodowym np:

 • klęski i wypadki żywiołowe np: trzęsienia ziemi, powodzie,
 • konflikty społeczne takie jak strajki, kradzieże, skutki terroryzmu czy wojny domowe,
 • awarie i inne wypadki techniczne, np: zawalenie się mostu, tunelu,
 • wypadki transportowe np: zatonięcie statku przewożącego towar i inne.

Do najważniejszych rodzajów ryzyka występujących w transakcjach międzynarodowych można zaliczyć:

 1. RYZYKO TOWAROWE, które wiąże się z niebezpieczeństwem utraty lub uszkodzenia towaru, zmiany jego ilości, jakości i kondycji handlowej; wyróżniamy:
  • Ryzyko związane z jakością towaru i opakowaniem- traktowane jako ryzyko zawinione odpowiedzialność ponosi wytwórca, wynika przede wszystkim z technologii produkcji oraz poziomu tzw. kultury technicznej, wyrażającej się w niedotrzymaniu odpowiednich norm ze strony producentów,
  • Ryzyko transportowe – związane z wszelkimi problemami jakie mogą wyniknąć podczas transportu np. wypadek, kradzież itp.,
  • Ryzyko ubezpieczeniowe – z jednej strony ryzyko firmy ubezpieczeniowej (ryzyko produktu, utraty płynności) z drugiej natomiast ryzyko klienta (ryzyko obawy, że firma może ogłosić upadłość).
 1. RYZYKO HANDLOWE, które dzielimy na dwie grupy:
  • Ryzyko rynkowe – związane z sytuacją na rynku; do tej grupy zaliczamy:
   • ryzyko zbytu – występuje gdy przy niekorzystnej sytuacji rynkowej, zastosowaniu instrumentów protekcjonistycznych (cła, opłaty wyrównawcze) lub innych narzędzi polityki handlowej mamy trudności ze sprzedażą danego towaru a nawet niemożność jego zbytu,
   • ryzyko cenowe – występuje w sytuacji, gdy cena towaru ulega zmianie w czasie pomiędzy datą zawarcia kontraktu a datą jego płatności na niekorzyść uczestników obrotu międzynarodowego,
   • ryzyko kursowo-walutowe – polega na niebezpieczeństwie wzrostu lub spadku kursu waluty zagranicznej pomiędzy terminem zawarcia kontraktu a terminem jego płatności co powoduje wzrost zobowiązań lub zmniejszenie należności.
  • Ryzyko transakcyjne (kontraktowe) zmniejsza prawidłowe ułożenie stosunków kontraktowych między podmiotami transakcji. Dotyczy ono oprócz kapitału zaangażowanego bezpośrednio w transakcję również kapitału pośredniego, czyli możliwość poniesienia strat związanych z niewykonaniem lub zły wykonaniem transakcji przez kolejne podmioty w niej uczestniczące. Ryzyko to może występować przy transakcjach zwykłych, gdy istnieje niebezpieczeństwo niedotrzymania zobowiązań kontraktowych, poprzez odmowę wykonania kontraktu lub świadome dostarczeniu towarów wadliwych lub w niedostatecznej ilości. Występuje ono również w transakcjach innego rodzaju i związane jest z niebezpieczeństwem np. niedotrzymania zobowiązań przez partnerów handlowych, powierzeniem praw przedstawicielowi lub agentowi, umową komisu tzw. ryzyko komisowe itp.
 2. RYZYKO POLITYCZNE do którego zaliczamy:
  • ryzyko zawieszenia lub anulowania transakcji z przyczyn politycznych (zamieszki, wojna),
  • ryzyko wprowadzania różnorodnych ograniczeń po zawarciu transakcji,
  • ryzyko zawieszenia przez administrację państwową płatności wobec zagranicy,
  • ryzyko urzędowej decyzji konwersji waluty lub zmiany kursu walutowego,
  • ryzyko rekwizycji lub konfiskaty towaru przez władze państwowe.
 3. INNE RODZAJE RYZYKA:
  • ryzyko strat będących rezultatem działania sił przyrody np. mgła, sztorm, trzęsienie ziemi, uderzenia pioruna,
  • ryzyko strat będących rezultatem działań ludzkich np. działania przestępczego: kradzież, rabunek; następstw konfliktów społecznych: strajki, zamieszki czy występującego z winy osób uczestniczących przy załadunku, przewożeniu czy składowaniu.

Cel oszacowania ryzyka

Celem oszacowania ryzyka jest przedstawienie konkretnych informacji w tym danych liczbowych oraz zrealizować analizę odnośnie stwierdzonego ryzyka. Można też podkreślić, że w ramach szacowania ryzyka możemy zobaczyć rodzaje ryzyka i zobaczyć słabe punkty struktury. Dzięki strategi i polityce możemy ułatwić podjęcie decyzji odpowiadając na pytanie: kiedy, w jaki sposób i w jakim zakresie zostanie dokonane oszacowanie ryzyka. Aby oszacować to ryzyko musimy wiedzieć jakie są cele i granice ustalone przez przedsiębiorstwo. Dzięki nim ustalone są górne i dolne granice ryzyka.

Celem zidentyfikowania ryzyka jest przewidzenie sytuacji, w której mogłoby dojść do utrudnień. Identyfikacja ta obejmuje ustalenie źródła i przyczyny, które mogą wpływać na nieosiągnięcie celu. (T. T. Kaczmarek 2020, s.20)

Aby uniknąć ryzyka możemy skorzystać ze strategi tj.:

 • unikanie ryzyka,
 • zmniejszanie ryzyka,
 • przeniesienie ryzyka,
 • akceptacja ryzyka lub jego kompensacja.

Bibliografia

 • Białecki K., Dorosz A., Januszkiewicz W., (1993), Słownik handlu zagranicznego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 246
 • Budzowski K., Wydymus S., (2000), Problemy handlu międzynarodowego, AE Kraków, Kraków, s. 526-531.
 • Kaczmarek T. T., (2020), Zarządzanie ryzykiem Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa, s.20
 • Konecka S. (2007), Ryzyko a relacje w świecie dostaw „Koncepcje i strategie logistyczne”, nr 1
 • Najlepszy E.,(2020) Finanse Międzynarodowe przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa s.140
 • Olkiewicz A. M. (2020), Ryzyko i jego wpływ na decyzje przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 737
 • Osiatyński L., (1983) Ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983, s. 121.
 • Polak P., (2020), Ryzyko można dzielić „Eurologistics” nr 5

Autor: Gabriela Hołówka, Natalia Ryś

Jak wyeliminowac ryzyko w czasie handlu?

Warren Buffett, amerykański przedsiębiorca i największy na świecie inwestor

Handluj na rynku Forex / CFD / Crypto na platformie z opatentowanymi zaawansowanymi technologiami i dokładnymi sygnałami od analityków.

Dokonaj szybkiej rejestracji

W zależności od zamierzonych celów

Uzyskaj porady od osobistego analityka i wycofaj zysk

Praktyka jest kluczem do sukcesu w handlu. A my sprawimy, że będzie ona dla ciebie jak najbardziej wygodna, zmniejszając wszystkie ryzyka do zera.

Materiały, kursy wideo oraz szkolenia online i offline.

Zapewniamy profesjonalnego analityka każdemu klientowi.

Zapewniamy sygnały handlowe dla najbardziej rentownych umów.

Bonusy od depozytów i możliwość udziału w dużych umowach zbiorowych.

Skorzystaj z praktycznych doświadczeń w dogodnym czasie i w dogodnym formacie: ocznie lub online

Wszystkie kursy są oryginalnymi opracowaniami naszych nauczycieli.

Użyj specjalistycznych znalezisk i rozwiązań ekspertów, aby poprawić swoje wyniki.

Uzupełnianie tylko poprzez dobrze znane, niezawodne i certyfikowane systemy płatności

Zawsze możesz bez problemu doładować konto i wypłacić z niego środki. Prosty proces uzupełniania zapasów i brak problemów z wypłatą są jednym z głównych powodów, dla których klienci rozpoczynają współpracę z PARTNER GROUPE.

Ostrzeżenie o wysokim stopniu ryzyka inwestycyjnego: Kontrakty na różnice kursowe (“CFD”) i Forex są złożonymi produktami finansowymi, które są przedmiotem handlu z depozytem zabezpieczającym i niosą ze sobą wysoki poziom ryzyka. Te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich i musisz upewnić się, że rozumiesz związane z nimi ryzyko. Jeśli to konieczne, zasięgnij porady niezależnego eksperta i spekuluj tylko środkami, które możesz pozwolić sobie stracić. Proszę dokładnie rozważyć, czy ten rodzaj handlu jest dla Ciebie odpowiedni, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, a także zasoby osobiste. Nie zalecamy klientom przeniesienia całego salda na ich konto w celu spełnienia wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego. Klienci mogą zminimalizować swój poziom oddziaływania, żądając zmiany ograniczeń dźwigni kredytowej. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie umowy lub inwestycje dokonane w PARTNER GROUPE. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Umowę z klientem.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: