Jak ubiegac sie o bonus

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jak ubiegać się o bonus?

Bonus nie zawsze jest automatycznie dodawany do naszego konta od razu po złożeniu depozytu. Zazwyczaj musisz skontaktować się z supportem po dokonaniu depozytu. Pamiętaj, że nie zawsze przysługuje nam bonus. Jeżeli zarejestrowałeś się przez linki na naszej stronie, to bonus będzie dodany do Twojego konta – mamy dobre relacje ze wszystkimi rekomendowanymi brokerami i staramy się ich przekonać, że nasi czytelnicy na to zasługują.

Bezpośrednio po przejściu do brokera przez naszą stronę, musisz dokonać rejestracji oraz wpłacić depozyt. Menedżer, który pracuje we wsparciu, powinien mieć Twoje konto oznaczone w bazie jako kwalifikujące się do bonusu. Niestety, niedawno zdarzyło mi się, że nie otrzymałem bonusu, ponieważ minęła jego data ważności.

Po kliknięciu przycisku live chat, lub support pojawi się okienko, gdzie jeden z pracowników wsparcia przedstawi się i zapyta „W czym mogę służyć“.

Tak zazwyczaj wygląda okienko czatu na żywo

Nie róbmy z tego czarnej magii. Po prostu powiedz „Dzień dobry“ i uprzejmie zapytaj o bonus i potwierdź. Sam tak zrobiłem, gdy rejestrowałem się na TopOption

Możesz powiedzieć coś w tym stylu.

Witam, zarejestrowałem się na adres mailowy [email protected] i zdeponowałem 1000 złotych. Chciałbym skorzystać z bonusu. Czy mogliby Państwo go aktywować? Dziękuję.

Na koniec warto zaznaczyć jeszcze, że obecnie broker TopOption już nie działa. Zamiast tego zdecydowanie rekomendujemy wybór IQ Option

Jeżeli jednak nadal będziesz mieć problemy z pytaniem o bonus, nie czekaj i napisz do mnie, abym mógł Ci pomóc, np. w komentarzu pod tym artykułem, lub na email:

Autor

Więcej o J. Pro

W odróżnieniu od Stepa (drugiego z autorów), w ostatnim czasie myślałem głównie o biznesie online. Nie odniosłem zbyt oszałamiających sukcesów jako sprzedawca na Amazonie, nie powiodło mi się też z innymi sposobami zarabiania w Internecie, a przez kilka lat zarobiłem raptem kilkaset dolarów. Jednak moją uwagę przyciągnęły opcje binarne, głównie dzięki swojej prostocie. Teraz cieszę się, że to zrobiłem, bo naprawdę było warto. Wszystkie artykuły

One Response to “Jak ubiegać się o bonus?”

Nice post. I used to be checking constantly
this weblog and I’m impressed! Very helpful info particularly
the remaining phase �� I take care of such info
much. I used to be seeking this certain info for a very long time.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jak ubiegać się o Świadczenie Rodzina 500 plus

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ZawierciuSekcja Świadczeń Rodzinnych, Zawiercie ul. Leśna 26

poniedziałek w godzinach od 8.00 do 18.00

od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

tel. 32 – 494-13-47, 32-494-13-48

Załatw sprawę elektronicznie:

Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć elektronicznie za pomocą portalu [email protected], PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą http://epuap.gov.pl/wps/portal WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą systemu teleinformatycznego: utworzonego przez ministra właściwego dla spraw rodziny dostępnego na stronie http://www.empatia.mpips.gov.pl/

Termin składania wniosków i realizacji świadczeń:

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną.

Składanie wniosków na kolejny okres rozpoczyna sie od 1 lipca w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia w fromie tradycyjnej (papierowej).

Świadczenia przyznawane sa na okresy zasiłkowe od 01 października danego roku do 30 września następnego roku.

W celu zachowania ciągłości wypłat i utrzymania świadczenia nalęży zlożyć dokumenty w następujących terminach:

wnioski złożone w sierpniu – ustalenie prawa i wypłata świadczenia do 31 pażdziernika,

wnioski złożone we wrześniu – ustalenie prawa i wypłata świadczenia za październik i listopad do 30 listopada,

wnioski złożone w październiku – ustalenie prawa i wypłata świadczenia za październik , listopad i grudzień do 31 grudnia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w listopadzie i kolejnych miesiącach wówczas wypłata świadczenia nastąpi od miesiaca złożenia wniosku bez wyrównana za poprzednie miesiące.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim,

do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2020 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP

posiadający kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 2. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej;

Świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia niezależnie od dochodów rodziny.

Na pierwsze i//lub jedyne dziecko świadczenie będzie przysługiwało tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto miesięcznie. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł netto na miesiąc. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2020 r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 r.

Od 1 sierpnia 2020 r. zmianie ulega definicja rodziny. Zgodnie z jej nowym brzmieniem, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców, jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu, jest ono pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. W/w definicja będzie miała zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynajacy się 1 października 2020 r.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacjilub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Od 1 sierpnia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeńwychowawczych na nowy okres rozpoczynający się od 1 października 2020 r.

Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczący utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utrary dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcylub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działaność gospodarczą.

Od 1 sierpnia 2020 r. ulega zmianie definicja dochodu w zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie zgodnie z jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 1. drugie z rodziców dziecka nie żyje,
 2. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 3. sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 4. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 5. ojciec dziecka jest nieznany,

W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa powyżej, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa powyżej.

W w/w sytuacji, wychowawcze przysługuje:

od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,

od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa powyżej.

Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2020 r.

Dokumenty od wnioskodawcy ( klienta )

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny do wglądu.

Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu).

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 361, z późn.zm.3),

oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; ( dot. okresu zasiłkowego 2020/2020),

zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej,

umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby
spoza rodziny,

w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzający okres zasiłkowy;

odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów;

kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2020 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania .

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie (al. Aleja Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa) za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zawierciu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.

Ustawa z dnia 11 lutego 2020r, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 195 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 07 lipca 2020r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin ( Dz.U. z 2020r. poz. 1428 )

Ustawa z dnia 12 grudnia 2020 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020, poz.1990 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz.1257 z późn. zm.),

WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA PONIŻEJ.

Tarcza Antykryzysowa: jak ubiegać się o pożyczkę 5 tys. zł? Warunki po zmianach prawnych!

W niniejszym artykule Kancelaria Adwokacka Adwokata Jarosława Reck w Katowicach omawia krok po kroku, jak należy przygotować, skompletować, a także gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców. Jest to artykuł uwzglęniający stan prawny na dzień 24.04.2020 r.

Składając taki wniosek możemy otrzymać wsparcie w postaci pożyczki pieniężnej w kwocie do 5.000,00 zł. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć np. na pokrycie kosztów czynszu najmu, podatków, składek. Wydatków tych nie ma potrzeby dokumentować. Termin spłaty wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się po upływie trzymiesięcznego okresu karencji, liczonego od daty otrzymania pożyczki.

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski, tj. 0,05 x ,55% według stanu na dzień 24 kwietnia 2020 r.

Zobacz także

Co jednak najważniejsze, pożyczka ta może zostać umorzona, jeżeli przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy licząc od dnia udzielania pożyczki w dalszym ciągu będzie prowadził działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że zawieszenie działalność nie będzie traktowane, jako jej prowadzenie i wykluczy preferencyjną możliwość umorzenia spłaty.

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć pisemnie lub elektronicznie do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wraz z wnioskiem złożyć należy umowę pożyczki oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, wpisując w nim podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy, m.in. NIP, PKD oraz złożyć oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu innych form wsparcia rekompensujących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, według stanu na dzień sporządzenia wniosku.

Wniosek elektroniczny można podpisać podpisem elektronicznym, albo przy pomocy profilu zaufanego ePUAP. Praktyczną uwagą jest, aby w toku składania elektronicznego wniosku, wypełniając formularz usunąć załącznik nr 2 – dokument pełnomocnictwa. Składając wniosek papierowy należy pamiętać o dołączeniu podpisanej umowy pożyczki w dwóch lub trzech egzemplarzach. Wymaganą ilość należy skontrolować na stronie internetowej właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy. Druki umów, wniosków oraz formularzy znajdują się na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy

W częściach A i B formularza wniosku (odpowiednio kolor żółty i zielony) należy wpisać właściwy Urząd Pracy oraz dane wnioskodawcy. Oprócz danych podstawowych warto wskazać adres poczty elektronicznej lub nr telefonu, albowiem w przypadku zaistnienia braków w treści wniosku, znacznie szybciej zostaniemy poinformowani o konieczności i sposobie ich uzupełnienia. Jeżeli wniosek składa przedsiębiorca będący osobą fizyczną, należy dodatkowo wskazać nazwę dokument tożsamości wraz z oznaczaniem numeru tego dokumentu oraz numer PESEL.

W segmentach C i D wniosku (odpowiednio kolor żółty i zielony) wskazać trzeba kwotę pożyczki, o której otrzymanie wnosimy – maksymalnie do 5.000,00 zł, numer rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Co bardzo istotne, w obecnym stanie prawnym udzielenie pożyczki oraz umorzenie spłaty nie są uzależnione od zatrudnienia pracowników.

Następnie przedsiębiorca składa oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w zakresie spełnienia ustawowych przesłanek do otrzymania tej formy wsparcia. Ich spełnienie pozwala w kolejnym, finalnym kroku sygnować wniosek swoim podpisem.

Niepodpisanie wniosku stanowi formalną przeszkodę do jego rozpoznania i skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia stwierdzonego braku, co w konsekwencji czasowo wydłuży całą procedurę. Swój podpis złożyć należy również na stronie 4 wniosku, tj. pod treścią klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczkobiorca we wniosku o umorzenie pożyczki zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, które składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rzeczony wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia spełnienia tego warunku.

Polecamy też inne nasze poradniki

Obserwuj nasz serwis na:

Zobacz także

Komentarze (2):

Mariusz Zdeb 2020-04-10 16:39:31

Dzień dobry, mam pytanie jak złożyć wniosek elektronicznie, gdy spółka ma zatrudnienie „0” osób, formalnie spełnia wymóg mikroprzedsiębiorcy, a wniosek elektroniczny nie przyjmuje wartości „0”?
Czy pozostaje tylko złożenie wniosku drogą tradycyjną? Co w przypadku UP Katowice, gdy przyjmują TYLKO drogą elektroniczną?

Sugiyama Takashige 2020-04-30 17:14:35

pożyczka dla osób zadłużonych

Tylko u nas pożyczki prywatne o najniższym oprocentowaniu na rynku! Z naszą pomocą możesz załatwić wszystkie formalności bez wychodzenia z domu. Przy 3% daje możliwość uzyskania pożyczki w każdej sytuacji – od wpisów do baz danych po zajęcia komornicze. Decyzja online w ciągu 30 sekund. Wstęp na najwyższym poziomie
WhatsApp: +1(630)299-3483
[email protected]

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Tarcza Antykryzysowa: jak ubiegać się o pożyczkę 5 tys. zł? Warunki po zmianach prawnych!

Empik i LPP nie otworzą 4 maja dziesiątek sklepów. Koronawirus zbiera żniwo

Czesi przyspieszają odmrażanie. Życie wróci do normalności w maju

Będzie Tarcza 3.0. Znamy założenia nowego pakietu rządowego dla firm

Tarcza 3.0 – firmy będą mogły łatwiej zwalniać

Najwyżej oceniane

Tego jeszcze nie było: Wkurzeni Przedsiębiorcy chcą, żeby pensje płacić brutto

Tarcza Antykryzysowa: jak ubiegać się o pożyczkę 5 tys. zł? Warunki po zmianach prawnych!

Wkurzeni Przedsiębiorcy założyli fundację. – Działamy, a nie fuczymy – mówi Tomasz Pruszczyński

Czy obostrzenia są zgodne z prawem? Prawnik nie ma wątpliwości

Tarcza Antykryzysowa. Co powinni wiedzieć pracodawcy?

Najczęściej komentowane

Tarcza Antykryzysowa: jak ubiegać się o pożyczkę 5 tys. zł? Warunki po zmianach prawnych!

JSW: 18 górników kopalni Pniówek z koronawirusem

PGG: impas trwa, strata rośnie. Rozmowy z 4 maja nie przyniosły efektu

LPP mocno obcięło obecność na Śląsku. Katowice bez Reserved czy Mohito

PGG wydłuża wstrzymanie wydobycia w dwóch kopalniach do 10 maja

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Sonda

Kiedy powinny się odbyć wybory prezydenta RP?

Oddanych głosów: 24

Tarcza Antykryzysowa: jak ubiegać się o pożyczkę 5 tys. zł? Warunki po zmianach prawnych!

Zobacz także

Szanowny Czytelniku!

Chcemy dostarczać Ci coraz lepsze materiały dziennikarskie i udoskonalać funkcje naszego serwisu. Do tego są nam potrzebne Twoje zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twoich potrzeb. Dzięki nim możemy pozyskiwać środki na rozwój naszego portalu. Dlatego poniżej przedstawiamy Ci informacje dotyczące naszej polityki bezpieczeństwa i przysługujących ci praw:

25 maja 2020 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/679 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Informujemy, iż: administratorem Twoich danych osobowych będzie TuPolska Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. 3 Maja 30, 44-200 Rybnik.
Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mailowego: [email protected]

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Przedstawienia reklam dopasowanych to Twoich potrzeb oraz zainteresowań – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie udzielonej zgody- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • Dopasowanie treści stron do twoich potrzeb oraz reklam – do czego jesteśmy uprawnieniu na podstawie udzielonej zgody- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • dokonywania analiz oraz badań statystycznych, które zapewnią bieżące udoskonalanie usług służących do dopasowania reklam oraz treści do Twoich potrzeb bądź zainteresowań – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie badań w celu ulepszenia oferowanych usług)

Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. A w przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (od 25 maja 2020), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz. Brak podania danych uniemożliwi nam świadczenie usług.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie prowadzenia działań marketingowych oraz handlowych dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań.

W związku z powyższym prosimy o zaznaczenie pola: „zgadzam się”, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (w tym analizowanie oraz profilowanie w celach marketingowych) przez TuPolska Sp. z o.o. Dane osobowe zbierane są w ramach korzystania z usług, ze stron internetowych oraz zapisywanych w plikach cookies.

Zostałem/am zapoznany/a z pouczeniem dotyczącym z prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: