jak rozliczyc PIT

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jak wypełnić i rozliczyć PIT-37 za 2020 (2020) – instrukcja

Deklaracja PIT 37: praca

Deklaracja PIT 37 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową składaną w typowych przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych.

Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (obecnie 18% i 32%).

Jeżeli uzyskujesz wyłącznie przychody zwolnione z podatku, nie składasz żadnej deklaracji, nie wykazujesz przychodów zwolnionych z opodatkowania.

Jeżeli uzyskujesz wyłącznie inne przychody niż opodatkowane według skali, nie wybierzesz tej deklaracji.

Jeśli uzyskujesz wyłącznie przychody zwolnione z podatku w związku ze stosowaniem do Ciebie ulgi dla młodych (do 26 r. ż.) nie składasz tej deklaracji (nie rozliczasz się z podatków).

Jeżeli uzyskujesz poza przychodami opodatkowanymi według skali również inne przychody (np. opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym, z tytułu obrotu kapitałem), składać będziesz dwie różne deklaracje (np. PIT 37 z tytułu pracy i PIT 28 z tytułu ryczałtu) – PIT 37 oraz właściwą dla innych rodzajów przychodów.

Oblicz dokładnie Twój PIT-37 od razu w Programie e-pity 2020.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-37 za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo – razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.
Wylicz wygodnie Twój PIT-37 w Programie e-pity 2020 i wyślij PIT 2020 online >>

PIT-37 do kiedy – termin rozliczenia

Podatnicy – składają PIT-37 za 2020 rok do 30 kwietnia 2020 roku (czwartek).

Deklaracja dotyczy przychodów opodatkowanych według skali podatkowej uzyskiwanych wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub płatników.

Uwaga: teraz rozliczając deklarację PIT-37 w aplikacji e-pity, możesz wygodnie wczytać dane z usługi Twój e-PIT-37. Program sprawdzi wówczas Twoją deklarację a Ty, będziesz mógł zaakceptować swoją deklarację podatkową.

Ta deklaracja nie jest dla Ciebie, jeżeli rozliczasz pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. W nich sam bowiem jesteś odpowiedzialny za obliczenie i zapłatę należnego podatku dochodowego.

Jeżeli uzyskujesz przychody opodatkowane według skali zarówno za pośrednictwem płatnika (np. umowa o pracę), jak i bez pośrednictwa płatnika (np. sprzedajesz prywatnie meble na serwisie aukcyjnym), to nie wybierzesz tej deklaracji.

Doliczenie dochodów małoletnich

Deklaracja dotyczy osób, które do własnych dochodów nie doliczają dochodów małoletnich dzieci. Doliczenie może następować zarówno przy opodatkowaniu indywidualnym, przy wspólnym rozliczeniu, jak i rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Doliczać nie należy jednak dochodów małoletnich z pracy (w tym z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej, zlecenia, umowy o dzieło), stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Wtedy nadal możesz się opodatkować w PIT 37, a małoletni złoży własną deklarację, którą podpisać powinien jego rodzic lub opiekun.

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT-37 w Programie e-pity ®

Sprawdź Twój e-PIT-37. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT-37 z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia – spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT-37 i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT-37 – wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

Rozliczenie straty z lat ubiegłych

Deklaracja dotyczy osób, które nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych. Jeżeli doliczeniu podlegają straty – złożyć należy inną deklarację.

PIT-37 można złożyć natomiast za rok, w którym wykazano stratę, zatem podatnik zamiast zarobić – stracił.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Deklaracja dotyczy małżonków rozliczających się łącznie, o ile oboje spełniają warunki do złożenia PIT-37.

Jeżeli Twój mąż/żona prowadzi działalność opodatkowaną według skali, to nie rozliczysz się łącznie z nim na PIT 37 z tytułu Twojego stosunku pracy. Wspólne rozliczenie w PIT 37 będzie wtedy błędem. Powinniście rozliczyć się wspólnie na PIT-36.

Błędem jest składanie łącznie deklaracji PIT-37, w przypadku gdy w roku, za który składa się rozliczenie, doszło do zawarcia małżeństwa albo do rozwiązania wspólności majątkowej. Małżonkowie rozliczają się wówczas samodzielnie, każdy z nich na deklaracji, która jest dla niego odpowiednią.

Pamiętaj, że odliczenia, które przewiduje ustawa o PIT, dotyczą odrębnie każdego z małżonków.

Nie rozliczysz się wspólnie, jeżeli którykolwiek z małżonków rozlicza się podatkiem liniowym, poprzez ryczałt ewidencjonowany (wyjątkiem jest najem prywatny czy dzierżawa rozliczane ryczałtem; tu nadal można rozliczać się łącznie) lub podatkiem tonażowym.

Wspólne rozliczenie możesz złożyć również, gdy Twój mąż/żona ma miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej pod warunkiem, że osiągnęliście podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu w danym roku podatkowym i udokumentowaliście certyfikatem rezydencji dla celów podatkowych miejsce zamieszkania małżonka.

Od roku 2020, wspólne zeznanie z małżonkiem wybrac możesz również w przypadku, gdy po 30 kwietnia składasz korektę wcześniej przygotowanej deklaracji podatkowej.

Osoby samotnie wychowujące dziecko

Deklaracę PIT-37 złoży również osoba samotnie wychowująca dzieci. Jeżeli jesteś jednym z rodziców albo opiekunem prawnym, i wychowujesz dziecko jako panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba, w stosunku do której orzeczono separację albo osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności – i w danym roku samotnie wychowywałeś dziecko – to możesz złożyć PIT 37.

Takie rozliczenie możliwe jest, gdy wychowujesz dziecko:

 • małoletnie,
 • bez względu na jego wiek, jeżeli otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, również szkołach wyższych, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym, a także uczące się za granicą w kraju Unii Europejskiej, jeżeli w roku podatkowym dzieci nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku z pierwszego progu skali podatkowej (kwoty niepowodującej powstania obowiązku podatkowego).

Deklaracja może dotyczyć również nierezydentów.

Jeżeli jako nierezydent opłacasz za pośrednictwem płatnika ryczałtowy podatek 20% z tytułu umowy o dzieło, zlecenie czy kontraktu menadżerskiego, to nie wypełniasz PIT 37. Wyjątkowo możesz jednak zdecydować się w takim przypadku wypełniać PIT 37, jeżeli:

 • jesteś nierezydentem i zarabiasz w Polsce oraz
 • masz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy).

Jeżeli jesteś zatem cudzoziemcem, który miejsce zamieszkania dla celów podatkowych ma w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (co jest udokumentowane certyfikatem rezydencji), możesz – na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym – uzyskane w roku podatkowym przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkować na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy. Jeżeli spełniasz warunki do złożenia PIT 37 przedstawione powyżej, ta deklaracja jest dla Ciebie. Jeżeli jednak uzyskujesz przychody np. z tytułu działalności gospodarczej, wybierzesz PIT 36.

Przychody z zagranicy

Przychody ze stosunku pracy z zagranicy rozliczysz na PIT 37 tylko w przypadku, gdy przychody te rozliczane są przez polskiego płatnika.

Jeżeli wyjechałeś do zagranicznego pracodawcy i tam uzyskałeś zatrudnienie, czyli nie byłeś zatrudniony przez polskiego pracodawcę oddelegowującego Cię do pracy za granicę, złożysz PIT 36, a nie PIT 37.

PIT-37 a usługa Twój e-PIT

Deklarację PIT-37 można wypełnić samodzielnie albo też uzupełnić ją lub skontrolować automatycznie przygotowane zeznanie, przygotowane w usłudze Twój e-PIT.

Pobrane z profilu podatnika z usługi Twój e-PIT dane mogą zostać uzupełnione w Programie e-pity o inne informacje (np. dotyczące ulg, odliczeń), a także wykorzystane do sporządzenia innych niż tylko PIT-37 deklaracji podatkowych. Funkcjonalność programu pozwala zatem nie tylko wypełniać, tak jak ma to miejsce na platformie Ministerstwa Finansów, podstawową deklarację PIT-37, ale również wykorzystywać pobrane dane do sporządzania innych formularzy podatkowych.

Organ rentowy

Możliwe jest, by deklarację złożył za Ciebie organ rentowy.

Organ rentowy rozlicza wówczas podatnika na deklaracji PIT 40A.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko powoduje, że podatnik powinien złożyć oświadczenie, na podstawie którego organ podatkowy wystawia PIT 11A, a następnie samodzirelnie składa deklrację podatkową.

UWAGA: zarówno PIT 40A, jak i PIT 11A uprawniają do złożenia później deklaracji PIT 37.

Nadal możliwe jest zatem złożenie PIT 37, w szczególności gdy podatnik korzysta z ulg i odliczeń wskazanych w ustawie o PIT.

PIT-37 a nowy III próg podatkowy – Danina Solidarnościowa 4%

UWAGA od rozliczeń za 2020 rok obowiązuje nowy „III próg podatkowy” – danina solidarnościowa 4% – dotyczy osób o dochodach, przekraczających rocznie 1.000.000 zł, które opodatkowane są dodatkowym podatkiem.
Jeżeli Twoje dochody w 2020 roku przekroczyły 1 milion złotych koniecznie przeczytaj poradnik o daninie solidarnościowej, ponieważ do 30.04.2020 roku jesteś zobowiązany złożyć dodatkową deklarację i zapłacić dodatkowe 4% podatku od nadwyżki ponad 1 mln zł.

Jak rozliczyc PIT

Płatnicy ZUS alarmują, że w platformie usług elektronicznych PUE ZUS nadal brakuje niektórych, nowych wersji formularzy. Chodzi w szczególności o wniosek RDZ oraz o wniosek o kontynuację świadczenia postojowego. ZUS uspokaja płatników. Jak twierdzi, nic nie stoi na przeszkodzie, by wnioskować o pomoc za pomocą aktualnie dostępnych druków .

Tarcza 2.0: nowe wzory wniosków do ZUS o postojowe RSP-D i zwolnienie ze składek RDZ

Konieczne było wprowadzenie zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS oraz wprowadzenie nowych typów wniosków. Nowe wersje wniosków przygotowano dla świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D) i zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ) .

Gdzie znaleźć decyzję w sprawie zwolnienia ze składek? Jest instrukcja ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował instrukcję opisującą, gdzie szukać decyzji w sprawie czasowego zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. Chodzi o odpowiedź ZUS-u w sprawie wniosku RDZ złożonego przez przedsiębiorcę .

Zwolnienia ze składek na blisko 591 mln złotych

Na początku maja przedsiębiorcy otrzymają informację o zwolnieniu ze składek. Będzie ona widoczna na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. ZUS zatwierdził zwolnienia z opłacania składek za marzec 2020 roku dla ponad 436 tysięcy płatników składek na łączną kwotę blisko 591 mln złotych .

Zapłata na konto niewidniejące w Wykazie podatników VAT

Od 1 września 2020 r. funkcjonuje Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista, który umożliwia podatnikom dostęp do istotnych informacji przy weryfikacji swoich kontrahentów. Wykaz ten nie obejmuje podatników oczekujących na rejestrację jako podatnik VAT, jak również, co do zasady, podatników korzystających ze zwolnienia z VAT .

PIT za 2020 r. Korzystam z ulgi dla młodych. Jak mam wypełnić formularz PIT 37

© ShutterStock Większość beneficjentów ulgi dla młodych musi wypełnić formularz PIT-37 Od 1 sierpnia 2020 r. podatnicy do 26 roku życia zatrudnieni na etacie lub zleceniu są zwolnieni z podatku dochodowego. Jak mają rozliczyć „zerowy PIT” z urzędem skarbowym?

Wprowadzenie ulgi dla młodych powoduje, że podatnicy do ukończenia 26. roku życia są zwolnieni z podatku od przychodów ze stosunku pracy (także stosunku służbowego, spółdzielczego i pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia, do wysokości określonego limitu. Preferencja obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r. Za pięć miesięcy 2020 r. limit wynosi 35 636,67 zł, w całym 2020 r. będzie to 85 528 zł.

Nowa preferencja bywa określana hasłami „bez PIT dla młodych” lub „zerowy PIT dla młodych”. Czy beneficjenci ulgi muszą w ogóle składać zeznanie roczne PIT? Co do zasady z zarobków zwolnionych od podatku nie trzeba się rozliczać z fiskusem, ale mimo to w praktyce w wielu przypadkach także młodzi podatnicy muszą to zrobić – przede wszystkim dlatego, że nie wszystkie przychody są objęte zwolnieniem.

Młodzi bez PIT, ale zeznanie przeważnie trzeba złożyć

PIT za 2020 r. składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Obowiązek dotyczy również młodych podatników, jeżeli w 2020 r.:

 • otrzymali chociażby jedną wypłatę przed dniem wejścia w życie ulgi, tj. 1 sierpnia, lub po swoich 26. urodzinach;
 • poza pracą na etacie lub zleceniu zarabiali też w inny sposób, np. na umowie o dzieło lub prowadząc działalność gospodarczą;
 • od 1 sierpnia do końca roku zarobili więcej niż 35 636,67 zł.

PIT powinni wypełnić też ci, którzy co prawda podjęli pracę dopiero po 1 sierpnia i osiągnęli jedynie dochody objęte preferencją dla młodych, ale mimo to ich pracodawca odprowadzał od ich pensji zaliczki na podatek dochodowy. Taka sytuacja mogła mieć miejsce, jeśli ktoś w 2020 r. w porę nie poinformował pracodawcy o przysługującej mu uldze dla młodych (w 2020 r. składania takich oświadczeń pracodawcy nie jest już wymagane). Zarabiał wtedy „na rękę” mniej niż powinien. Jeśli wykaże to w PIT, otrzyma zwrot podatku.

„Jeśli podatnik w 2020 r. uzyskał wyłącznie przychody zwolnione od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (czyli ulgi dla młodych – red.), to obowiązek złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy PIT, go nie dotyczy, chyba że w trakcie roku płatnik pobrał od tych przychodów zaliczkę na podatek. Jeżeli zaliczka została pobrana, to podatnik powinien złożyć zeznanie podatkowe w celu odzyskania nadpłaconego podatku” – potwierdza wydział prasowy Ministerstwa Finansów.

Ulga dla młodych i Twój e-PIT

Jak więc młody podatnik ma rozliczyć się z fiskusem? Najprościej i najszybciej – przez usługę Twój e-PIT. Dzięki niej formularz za podatnika wypełnia skarbówka, obywatelowi pozostaje zalogować się na stronie podatki.gov.pl, przejrzeć wprowadzone dane i zaakceptować je, skorygować albo całkowicie odrzucić, decydując się na samodzielne wypełnienie formularza. Nawet jeśli podatnik nie zrobi nic, zeznanie zostanie uznane za złożone.

W tym roku Twój e-PIT ma wystartować 15 lutego. Przygotowane przez skarbówkę zeznania będą uwzględniać także ulgę dla młodych.

UWAGA! Prawidłowe rozliczenie ulgi dla młodych w usłudze Twój e-PIT zależy od tego, czy pracodawca przesłał do urzędu skarbowego poprawnie wypełnioną informację PIT-11 w wersji 25. Nowe rubryki w tym druku sprawiały problemy pracodawcom, a nawet biurom rachunkowym. Dlatego korzystając z usługi Twój e-PIT, warto zwrócić uwagę na poprawność wszystkich danych.

Większość młodych podatników znajdzie w usłudze Twój e-PIT formularz PIT-37, przeznaczony m.in. dla etatowców i zleceniobiorców. Obowiązkowe rubryki będą od razu wypełnione. Tak przygotowane zeznanie można uzupełnić – np. wykazać prawo do jakiejś innej ulgi, której fiskus nie uwzględnił, albo wskazać organizację, na którą przeznaczy 1 proc. podatku.

Bardziej skomplikowane wyliczenia czekają tych, dla którzy praca na etacie lub zleceniu nie jest jedynym źródłem dochodów. Np. jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali, powinien wypełnić nie PIT-37, a PIT-36. I ten formularz ma być dostępny w usłudze Twój e-PIT, ale skarbówka sama nie wypełni w nim części dotyczącej przychodów z działalności gospodarczej.

 • Zabójstwo Dawida Ż. Nowe fakty ws. śmierci 5-letniego chłopca (Gazeta.pl)
 • Koniec z jedzeniem mięsa? Nadciąga nowy podatek (Planeta.pl)
 • Ślub kościelny po nowemu. Zmiany w przepisach już od czerwca (Radiozet.pl)
 • Żona Rutkowskiego pokazała BARDZO stare zdjęcia. Odważne? I to jak! (Plotek)

Jak rozliczyć „zerowy PIT” na druku PIT-37

Zeznanie roczne PIT można też samodzielnie wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym. Obowiązujące od początku roku druki uwzględniają już ulgę dla młodych. Pojawiły się w nich nowe rubryki, które mogą sprawiać podatnikom nieco kłopotu. Jak je wypełnić? Podpowiadamy na przykładzie najpopularniejszego formularza PIT-37.

Ulgi dla młodych dotyczy część C formularza – „PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 148 USTAWY”.

Generalna zasada: w części C podaje się przychody objęte zwolnieniem dla młodych, a w części D nieobjęte zwolnieniem – np. w wierszu 1 należy rozpisać zarobki ze stosunku pracy, a w wierszu 3 ze zleceń. W części D nie uwzględnia się zarobków wpisanych już w części C.

W rubryce 36 należy zsumować przychody wykazane w otrzymanej od pracodawcy informacji PIT 11 w pozycjach 36, 41 i 87, zaś w rubryce 38 przychody wykazane w PIT-11 pozycjach 55 i 88.

Ważne! Suma z rubryk 36 i 38 nie może przekroczyć limitu 35 636,67 zł. Jeśli ktoś zarobił więcej, nadwyżka podlega opodatkowaniu i należy ją uwzględnić w części D formularza.

W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem korzystającym z ulgi, analogicznie należy wypełnić rubryki 37 i 39. Limit 35 636,67 zł dotyczy każdego małżonka z osobna.

Problemy może sprawić kwestia zaliczek na podatek. Jeśli ktoś w porę nie złożył pracodawcy oświadczenia o prawie do ulgi dla młodych, zaliczki były potrącane z jego pensji, mimo że ta była objęta zwolnieniem. Od poprawnie wypełnionego zeznania PIT zależy, czy podatnik w tej sytuacji uzyska zwrot nadpłaty.

„Wypełniając takie zeznanie, podatnik wykazuje przychody zwolnione od podatku w części C, natomiast pobraną zaliczkę przez płatnika wykazuje w części D w wierszu dotyczącym przychodów z pracy (bez wykazywania tych przychodów)” – instruuje wydział prasowy Ministerstwa Finansów.

Ulga dla młodych ma też wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów podawanych w części D. Zarówno w przypadku stosunku pracy i pokrewnych, jak i w przypadku zleceń, koszty uzyskania przychodów nie mogą być wyższe niż kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu.

Przy zastosowaniu autorskich kosztów uzyskania przychodów (50 proc.) obowiązuje jeszcze jedna reguła – suma 50-procetowych kosztów oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ulgi dla młodych nie może przekroczyć 85 528 zł.

Składki na ubezpieczenie

„Zerowy PIT” sprawia, że młodzi podatnicy zarabiają więcej „na rękę”, ale nadal ich wynagrodzenie netto i brutto różnią się – ulga nie zwalnia bowiem ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składki, których podstawę stanowi przychód zwolniony z podatku, nie podlegają jednak odliczeniu od dochodu.

Ta reguła ma przełożenie na poprawne wypełnienie pozycji w PIT-37. W przypadku ubezpieczenia społecznego (podobnie należy postępować z ubezpieczaniem zdrowotnym), podatnik podaje w wierszu 106 kwotę składek pobranych przez płatnika (według PIT-11) pomniejsza o tę ich część, którą przypada na przychody wykazane w części C. Jeśli młody podatnik od 1 sierpnia do końca roku nie przekroczył limitu 35 636,67 zł, kwota pomniejszenia odpowiada składkom wykazanym w PIT-11 w pozycjach 70 i 71.

A co mają robić podatnicy w innych sytuacjach? Bardzo szczegółowe wyjaśnienia znajdziemy w broszurze Ministerstwa Finansów:

• dotyczy podatników, którzy uzyskali wyłącznie przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Należy zsumować kwoty z poz. 36, 40 i 45 podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 37, 73 i 78 małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 36 w sumie kwot z poz. 36, 40 i 45, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 37 w sumie kwot z poz. 37, 73 i 78. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT 11(25)). Kwotę tego pomniejszenia może również ustalić mnożąc wysokość zastosowanego zwolnienia przez 13,71%;

• dotyczy podatników, którzy uzyskali wyłącznie przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy

Należy zsumować kwoty z poz. 38 i 55 podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 39 i 88 małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 38 w sumie kwot z poz. 38 i 55, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 39 w sumie kwot z poz. 39 i 88. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT 11(25));

• dotyczy podatników, którzy uzyskali dwa rodzaje przychodów, tj. ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia

Należy zsumować kwoty z poz. 36, 38, 40, 45 i 55 podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 37, 39, 73, 78 i 88 małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział sumy kwot z poz. 36 i 38 w sumie kwot z poz. 36, 38, 40, 45 i 55, a w przypadku małżonka udział sumy kwot z poz. 37 i 39 w sumie kwot z poz. 37, 39, 73, 78 i 88. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT 11(25)).

• dotyczy pozostałych podatników, w tym osób, które wysokości pomniejszenia z tytułu zapłaconych składek od przychodów wykazanych w części C zeznania (niepodlegających odliczeniu) nie mogą ustalić w oparciu o posiadane dokumenty

Należy ustalić udział sumy kwot z poz. 36 i 38 w sumie kwot z poz. 36, 38 i 69, a w przypadku małżonka udział sumy kwot z poz. 37 i 39 w sumie kwot z poz. 37, 39 i 102. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza globalną kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT 11(25)).

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: