Cypryjska Komisja Papierow Wartosciowych i Gield (CySEC)

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, znana lepiej jako CySEC, to finansowy organ regulacyjny na Cyprze. Jak pewnie wiesz, Cypr jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. Dlatego też, regulacje finansowe i operacje CySEC muszą przestrzegać przepisów Komisji Europejskiej (MiFID).

Na pewno w ostatnim czasie zauważyłeś znaczny wzrost liczby firm działających na rynku forex (brokerów) lub brokerów opcji binarnych, którzy zostali pozytywnie zweryfikowanie przez CySEC. Myślę, że większość traderów uznaje regulację przez CySEC jako wskaźnik jakości i zapewnienie, że nie muszą oni martwić się o swoje pieniądze. Poza tym, napisaliśmy już artykuł na ten temat: Regulacja brokerów opcji binarnych.

Jak już wspomniałem, CySEC doświadczyło silnego wzrostu liczby rejestracji i zmian legislacyjnych dotyczących określonych usług finansowych. Jest to powodem, dla którego zmiany te nadal są rozpatrywane i monitorowane przez inne organy regulacyjne UE oraz dealerów zarejestrowanych w CySEC.

Historia CySEC

CySEC powstało w 2001 roku. Po wejściu Cypru do Unii Europejskiej w 2004 roku, CySEC z marszu stało się częścią regulacji MiFID, dającej zarejestrowanym na Cyprze firmom dostęp do wszystkich europejskich rynków. Stając się członkiem UE i przyjmując Euro, promowane przez CySEC ramy regulacyjne przeszły znaczną metamorfozę.

4 maja 2020 r., CySEC ogłosiło zmianę w zasadach dotyczących klasyfikacji opcji binarnych jako instrument finansowy. W efekcie brokerzy opcji binarnych działający na Cyprze (większość z nich zarejestrowana jest na Cyprze) musieli zostać zweryfikowani. Jeżeli grasz u brokera IQ Option to wiesz, że broker ten posiada licencję CySEC od samego początku. Zarzekają się, że byli pierwsi, jednak kto wie jaka jest prawda. W tym momencie, CySEC stała się pierwszym finansowym organem regulacyjnym o globalnym zasięgu, który uznał opcje binarne za instrument finansowy. Kilka lat później, nawet po przypadku w Holandii, Narodowy Bank Czech również zrobił to samo.

Za co odpowiada CySEC?

 • Nadzór i kontrola operacji Cypryjskiej Giełdy Papierów Wartościowych i transakcji dokonywanych na giełdzie, notowanych na niej firm, brokerów i domów maklerskich
 • Nadzór i kontrola licencjonowanych firm oferujących usługi inwestycyjne, funduszy wspólnego inwestowania, doradców finansowych i firm zarządzających funduszami.
 • Wydawanie licencji firmom inwestycyjnym, w tym konsultantom finansowym, domom maklerskim i brokerom opcji binarnych.
 • Nakładanie sankcji administracyjnych i kar dyscyplinarnych na brokerów, domy maklerskie, konsultantów inwestycyjnych, a także inne podmioty podlegające przepisom giełdy.

Nakładanie sankcji finansowych oznacza, że broker zostanie ukarany za każdą udowodnioną nieuczciwą praktykę. Z tego co widzę, liczba ukaranych brokerów ostatnio zmalała. Wnioskuję tak po dosyć niskich karach, co wskazuje, że brokerzy próbują utrzymać dobrą reputację i nie chcą trafić na „czarną listę”.

Słyszałeś kiedyś o brokerze OptionFair? Cóż, broker ten ostatnio został ukarany przez cypryjski organ regulacyjny. Kara opiewała na 138 000€, czyli prawie 600 000 złotych. Przyznasz, że jest to trochę silniejszy cios niż mandat za złe parkowanie. Ukaranych brokerów było więcej. To tylko przykład jednego z nich.

Krytyka CySEC

W trakcie 2020 i 2020 roku, CySEC spotkało się z ogromną falą krytyki, zwłaszcza od sprzedawców i komentatorów branży przemysłowej. Argumentowali ją tym, że organizacja potrzebuje lepszego zarządzania legislacyjnego regulacjami i monitoringu opcji inwestycyjnych obarczonych wysokim ryzykiem. Krytycy uważają, że grzywny nałożone przez CySEC są mniejsze niż te nakładane przez inne ciała UE. Krytyka w głównej mierze dotyczyła brokerów opcji binarnych.

Opcje binarne i CySEC

Tak naprawdę większość brokerów opcji binarnych jest regulowanych przez CySEC. Brokerzy potrzebują tej licencji również po to, aby świadczyć inne usługi w strefie europejskiej. Domy maklerskie również wiedzą, że regulacja przez ten organ czyni ich wiarygodnymi w wielu krajach Europy i tamtejszych rynkach.

Sprawdzić czy dany broker jest regulowany można bardzo łatwo sprawdzić. Informację taką znajdziesz na stronie brokera lub żądając 5-cyfrowego numeru (nr licencji) w dziale obsługi klienta. Wprowadzając ten numer na stronie CySEC powinieneś otrzymać wgląd do ważnej licencji brokera. Jeśli chcesz zobaczyć jak to wygląda, odwiedź stronę w linku: https://www.cysec.gov.cy/

Jeżeli na tej stronie nie znajdziesz licencji brokera, to jest to znak, że broker nie jest w pełni regulowany w UE. Nie musi to jednak od razu oznaczać, że broker okradnie cię przy pierwszej lepszej okazji.

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jakie następne kroki podejmie organ regulacyjny?

CySEC będzie w głównej mierze dokonywać zmian w procesie rejestracji i regulacji wszystkich zarejestrowanych podmiotów. Zmiany dotyczą większej przejrzystości w kwestii opłat, bardziej surowych kar, zawieszenia brokerów i unieważnienia ich licencji. Tak naprawdę pierwsze zmiany pojawiły się już kilka miesięcy temu, kiedy CySEC zaczęło zacieśniać zasady dla brokerów opcji binarnych. Więcej o tym tutaj.

Interesujące fakty

 • Członkowie pięcioosobowego Zarządu wybierani są przez Radę Ministrów w oparciu o propozycję Ministra Finansów, a ich kadencja trwa pięć lat
 • CySEC była pierwszym organem regulacyjnym, którego celem było uregulowanie opcji binarnych.

 • Aktualności: Regulacje w świecie opcji binarnych
 • CySSEC kończy z bonusami i turniejami
 • Więcej informacji od CySEC – bonusy i opcje minutowe
 • Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)
 • Nawet stockpair musi przestrzegać postanowień CySEC
 • CySEC zaostrza przepisy dla tradingu opcjami binarnymi
 • Sąd zdecydował, że opcje binarne są legalne
 • Regulacje, którym podlegają brokerzy opcji binarnych

Autor

Więcej o Step

Chciałem założyć firmę i zarabiać pieniądze już w szkole średniej. Gdy na serio zacząłem myśleć o biznesie online, byłem w klasie maturalnej. Nie szło mi jednak zbyt dobrze. Teraz potrafię jednak czerpać zyski z handlu opcjami binarnymi i jest to moje główne zajęcie, dlatego cieszę się, że mogę dzielić się z Tobą swoim doświadczeniem. Wszystkie artykuły

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

  Patryk Marczak 4 lat temu Przeglądów:

1 PPWK QSr 4/2005 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 PPWK QSr 4/2005 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Na dzień i za okres 12 miesięcy zakończonych 2005 r.

4 Grupa kapitałowa PPWK S.A. Skonsolidowany bilans na 2005 r. Nota 2005 r r. AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Prace rozwojowe Oprogramowanie Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe – Inwestycje długoterminowe Rozliczenia międzyokresowe czynne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe razem Aktywa razem PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji Niepodzielony zysk/strata (1 385) Kapitał własny razem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania długoterminowe Rezerwy na podatek odroczony Długoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania długoterminowe razem Rozliczenie międzyokresowe – – krótkoterminowe – – Zobowiązania razem Pasywa razem z 24

5 Grupa kapitałowa PPWK S.A. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończonych 2005 r. Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2005 r. Okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2005 r. Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2004 r. Okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2004 r. Przychody netto ze sprzedaży Koszty własny sprzedaży (5 794) (1 399) (13 330) (2 238) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty ogólnego zarządu (2 989) (1 202) (4 427) (1 303) Koszty sprzedaży (5 052) (1 716) (3 165) (715) Pozostałe koszty operacyjne (2 446) (1 939) (3 383) (1 411) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 269) (1 546) (1 038) Przychody finansowe Koszty finansowe (1 376) (759) (1 342) (729) Zysk (strata) z działalności finansowej (1 265) (1 862) 617 (1 210) Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek Zysk (strata) brutto (1 808) 617 (1 210) Podatek dochodowy Zysk (strata) netto (1 808) 617 (1 210)

6 Grupa kapitałowa PPWK S.A. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za dwanaście miesięcy zakończonych 2005 r. Kapitał podstawowy Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji Niepodzielony zysk/strata Kapitał własny razem – Stan na (1 989) Wynik okresu Stan na (1 758) Stan na (1 385) Wynik okresu Korekta konsolidacyjna* Emisja akcji Stan na *Korekta wyniku finansowego lat ubiegłych z tytułu zmiany składu grupy kapitałowej w trakcie III kwartału. Informacje o zbyciu jednostki zależnej zawarte są Informacji dodatkowej 4 z 24

7 Grupa kapitałowa PPWK S.A. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za dwanaście miesięcy zakończonych 2005 r. Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2005 r. Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2004 r. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem (12 380) Amortyzacja Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Różnice kursowe – – Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (12 609) (76) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów (146) (454) Zmiana stanu należności (1 350) (6 044) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (91) (138) Inne korekty (269) 311 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 185) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Zakup środków trwałych (40) (1 696) Zakup wartości niematerialnych (2 783) – Wpływy ze sprzedaży środków trwałych Wpływy ze zbycia aktywów finansowych w jednostki powiązanej odsetki 10 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 598) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z emisji akcji i dłużnych papierów wartościowych Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych – Płatności innych zobowiązań finansowych (8 432) Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (246) (616) Odsetki (43) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 610) (659) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu z 24

8 Nota 1 do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 2005 r r r. Należności handlowe Odpis aktualizujący należności handlowe (1 986) (1 512) Należności handlowe, netto Należności od jednostek powiązanych – – Należności z tytułu podatku od towarów u usług i inne należności publicznoprawne Pozostałe należności Odpis aktualizujący pozostałe należności (163) (176) Pozostałe należności, netto Należności krótkoterminowe netto, razem Znaczący przyrost pozostałych należności wynika z zawarcia transakcji sprzedaży udziałów w PPWK GeoInvent Sp. z o.o. W kwocie 6,2 mln złotych 6 mln zł stanowi należność od Tele Atlas NV za sprzedane udziały. Nota 2 do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 2005 r. Wartości brutto 2004 r. Zwiększenia Przeniesienia Zmniejszenia 2005 r. Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Wyposażenie Razem środki trwałe Umorzenie 2004 r. Zwiększenia Zmniejszenia 2005 r. Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Wyposażenie Razem środki trwałe Wartość netto 2004 r r. Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Wyposażenie Razem środki trwałe z 24

9 Nota 3 do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 2005 r r r. Zobowiązania finansowe z tyt. umów leasingu Zobowiązania handlowe Zobowiązania handlowe wobec jednostek powiązanych Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych – – Zobowiązania z tytułu podatku od towarów u usług i inne zobowiązania publicznoprawne Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 4 Rezerwy – Grupa kapitałowa PPWK S.A. na 2005 r r. Rozwiązanie Wykorzystanie Zwiększenia 2005 r. urlopy pracownicze 114 (86) premie/nagrody jubileusz umowy cywilno-prawne – – odprawy pracownicze 212 (6) rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 326 (92) podatek odroczony przyszłe koszty 377 (111) (265) pozostałe rezerwy 377 (111) (265) (203) (265) ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI 2004 r. Rozwiązanie Wykorzystanie Zwiększenia 2005 r. nal. z tyt.dostaw i usług (107) nal. podatkowe – nal. od pracowników 13 (13) (0) nal. dochodzone w sądzie (120) z 24

10 Nota 5 – Przekształcenie bilansu na MSSF wg stanu na 2004 r. Grupa kapitałowa PPWK S.A Kapitały wg PSR (10 780) Przeniesienie kosztów organizacji kapitałów z RMK na niepodzielony wynik (296) (186) 2. Wynik na transakcji spłaty kredytu w zamian za wydanie nieruchomości przeniesiony z 2004 do 2003 roku Przeniesienie rezerw na świadczenie emerytalne z 2004 do 2003 roku (201) – 4. Utworzenie odpisów aktualizujących prace badawczo-naukowe (2 293) (3 605) 5. Zmiana sposobu wyceny zleceń długoterminowych (17) (132) 6. Odwrócenie amortyzacji od prac rozwojowych o nieokreślonym okresie użytkowania Korekta odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów Korekta wyłączeń konsolidacyjnych w związku ze zmianą wyceny prac rozwojowych i zleceń długoterminowych Objęcie konsolidacją PKD (417) (750) Korekty ogółem (2 088) Kapitały wg MSSF Nota 6 – Przekształcenie rachunku zysków i strat na MSSF wg stanu na 2004 r. Grupa kapitałowa PPWK S.A Wynik wg PSR Odwrócenie amortyzacji od prac rozwojowych o nieokreślonym okresie użytkowania Utworzenie odpisów aktualizujących na prace rozwojowe (601) 3. Odwrócenie amortyzacji kosztów organizacji kapitału w związku z odniesieniem ich w wynik lat ubiegłych Przeniesienie wyniku na transakcji spłaty kredytu w zamian za wydanie nieruchomości do roku 2003 (14 294) 5. Zmiana sposbu wyceny zleceń długoterminowych (114) 6. Przeniesienie rezerw na św. emerytalne do wyniku z lat ubiegłych Korekta wyłączeń konsolidacyjnych w związku ze zmianą wyceny prac rozwojowych i kontraktów w toku (93) 8. Objęcie konsolidacją PKD (306) Wynik wg MSR z 24

11 Grupa kapitałowa PPWK S.A. Informacja dodatkowa 1. Informacje ogólne PPWK S.A. jest najstarszą firmą na polskim rynku zajmującą się wydawnictwami kartograficznymi. W swojej ofercie posiada zarówno wysokiej jakości wydawnictwa drukowane (atlasy miast, plany miast, mapy ścienne) oferowane pod brandem Copernicus, jak również cyfrowe wydawnictwa kartograficzne, oparte na najnowszych technologiach z wykorzystaniem systemów GIS i GPS (Navigo Cyfrowa Mapa Samochodowa Polski). PPWK S.A. prowadzi również działalność w zakresie aplikacji nawigacyjnych oraz cyfrowych baz danych przejętą ze spółki zależnej PPWK GeoInvent Sp. z o.o., dostarczając rozwiązania między innymi dla operatorów sieci komórkowych (Era) oraz firm z branży telematycznej (Autoguard). Grupę kapitałową PPWK S.A. wg stanu na dzień bilansowy tworzyły następujące podmioty: PPWK S.A. podmiot dominujący, Polska Kompania Dystrybucyjna Sp. z o.o. podmiot zależny (100% udziałów), PPWK Cirrus Sp. z o.o. podmiot zależny (100% udziałów), Mappa Sp. z o.o. w likwidacji podmiot stowarzyszony (50% udziałów); W dniu 6 października 2005 r. PPWK S.A. zawarła ze spółką Tele Atlas NV z siedzibą w Amsterdamie umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki PPWK GeoInvent sp. z o.o. W dniu zawarcia umowy PPWK S.A. przeniosła na Tele Atlas NV 51% udziałów w PPWK GeoInvent Sp. z o.o., oraz zobowiązała się do przeniesienia pozostałych 49% udziałów. Umowa sprzedaży pozostałej części udziałów zawarta została w dniu 20 stycznia 2006 r. W związku z zawartą umową sprzedaży udziałów w PPWK GeoInvent Sp. z o.o. działalność tej spółki związana z tworzeniem i aktualizacją geograficznych i nawigacyjnych baz danych, a także tworzeniem map cyfrowych oraz aplikacji nawigacyjnych w oparciu o technologię Navigo, przeniesiona została wraz z całością praw autorskich do tej technologii na PPWK S.A. która działalność tą kontynuuje i rozwija. Polska Kompania Dystrybucyjna Sp. z o.o. w okresie objętym sprawozdaniem prowadziła działalność w zakresie sprzedaży i dystrybucji wydawnictw kartograficznych drukowanych (mapy i atlasy Copernicus) oraz cyfrowych (Navigo). W okresie objętym sprawozdaniem spółka PPWK Cirrus Sp. z o.o. nie prowadziła działalności, nie została również zakończona likwidacja spółki Mappa Sp. z o.o. Postanowieniem z dnia 17 października 2005 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS w związku ze złożonym przez spółkę wnioskiem, wykreślił spółkę PPWK Inwestycje Sp. z o.o. Spółka Jawna z Krajowego Rejestru Sądowego, będącą wcześniej spółką zależną od PPWK S.A. 2. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe jest zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 9 z 24

12 3. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej PPWK S.A. oraz sprawozdania finansowe PPWK S.A. sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdania finansowe spółki zależnej PKD Sp. z o.o., sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdania pozostałych jednostek grupy kapitałowej sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. Konsolidacją objęta została spółka PKD Sp. z o.o. Pozostałe spółki grupy wyłączone zostały z konsolidacji ich dane finansowe są nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego grupy kapitałowej PPWK S.A. Sprawozdania sporządza się w PLN, a wartości przedstawia w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej. Szczegółowe zasady rachunkowości opisane zostały w raporcie QSr 1/ Sposób przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku wyników i bilansu na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone zostały na EURO wg średniego kursu NBP na dzień r. tj. 1 EURO = 3,8598 zł oraz na dzień r. tj. 1 EURO = 4,0790 zł. Poszczególne pozycje rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EURO wg kursu 1 EURO = 4,0233 zł, w okresie czterech kwartałów 2005 r. oraz wg kursu 1 EURO = 4,5182 zł, w okresie czterech kwartałów 2004 r., stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem kwartalnym. 5. Istotne wydarzenia w grupie kapitałowej PPWK S.A. w IV kwartale 2005 r. W dniu 6 października 2005 r. PPWK S.A. zawarła ze spółką Tele Atlas NV z siedzibą w Amsterdamie (Tele Atlas) umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki PPWK GeoInvent sp. z o.o. (GeoInvent) jednostki zależnej od PPWK S.A., która to umowa spełnia warunki umowy istotnej i skutkuje zbyciem aktywów o znacznej wartości. Na podstawie powyższej umowy (Umowa) PPWK zobowiązała się w dwóch transzach sprzedać wszystkie udziały w kapitale zakładowym GeoInvent za łączną cenę Euro, przy czym warunki Umowy są następujące: 1) w dniu 6 października 2005 r. PPWK S.A. przeniosła na własność Tele Atlas udziałów w kapitale zakładowym GeoInvent o wartości nominalnej 100 zł każdy za łączną cenę wynoszącą EURO sprzedane udziały reprezentują 51% kapitału zakładowego GeoInvent i uprawniają do wykonywania 51% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników GeoInvent, 2) PPWK S.A. zobowiązała się przenieść w dniu 16 stycznia 2006 r. na własność Tele Atlas udziałów w kapitale zakładowym GeoInvent o wartości nominalnej 100 zł każdy za łączną cenę wynoszącą EURO sprzedawane udziały reprezentują 49% kapitału zakładowego GeoInvent i uprawniają do wykonywania 49% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników GeoInvent, 10 z 24

13 3) zapłata ceny za udziały wskazane w pkt 2 nastąpi w ten sposób, że w dniu 16 stycznia 2006 r. (przed przeniesieniem własności ww. udziałów) PPWK otrzyma EURO a pozostała część ceny tj. kwota EURO zostanie zdeponowana w dniu zawarcia Umowy na rachunku zastrzeżonym (escrow), który zabezpieczać będzie roszczenia Tele Atlas związane Umową powyższa kwota zwalniana będzie w następujący sposób – 25% tej kwoty 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 25% tej kwoty 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 50% tej kwoty 18 miesięcy od dnia zawarcia tej Umowy, 4) PPWK zobowiązana jest do zwrotu Tele Atlas kwoty przekraczającej określone w Umowie zobowiązania GeoInvent, których wysokość na dzień zawarcia umowy strony szacują na kwotę EURO w przypadku, gdy faktyczna wielkość zobowiązań będzie wyższa od tejże kwoty ostateczna cena sprzedaży udziałów ulegnie obniżeniu o wartość zobowiązań przekraczających tę kwotę, 5) PPWK zobowiązała się, że do czasu przeniesienia własności wszystkich udziałów w GeoInvent będzie współpracować i zgodnie z życzeniem Tele Atlasu wykonywać prawa korporacyjne z posiadanych udziałów GeoInvent. Jednocześnie z zawarciem Umowy PPWK udzieliła TeleAtlas licencji na korzystanie z Geograficznej i Nawigacyjnej Bazy Danych PPWK oraz oprogramowania Navigo za jednorazowym łącznym wynagrodzeniem w wysokości EURO. Pomiędzy PPWK S.A., osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PPWK S.A., a Tele Atlas nie występują żadne powiązania poza wynikającymi z realizowanych przez Emitenta na rzecz Tele Atlas umów. Podstawą uznania zbywanych aktywów za aktywa o znacznej wartości oraz Umowy za spełniającą kryterium umowy znaczącej jest cena sprzedaży tych udziałów w stosunku do kapitałów własnych Emitenta przekraczająca 10% tychże. Nabycie przez Tele Atlas udziałów w GeoInvent dokonane zostało ze względu na prowadzoną przez GeoInvent działalność w zakresie tworzenia technologii Mobile Mapping System i świadczenia usług z tym związanych oraz usług związanych z tworzeniem i zarządzaniem nawigacyjnymi bazami danych. Zgodnie z pkt 2 powyżej w dniu 20 stycznia 2006 r. PPWK zawarła ze spółką Tele Atlas NV z siedzibą w Amsterdamie (Tele Atlas) umowę sprzedaży 109,858 udziałów w kapitale zakładowym GeoInvent sp. z o.o. (dawniej PPWK GeoInvent sp. z o.o.) o wartości nominalnej 100 zł każdy za łączną cenę wynoszącą EURO sprzedane udziały reprezentują 49% kapitału zakładowego GeoInvent Sp. z o.o. i uprawniają do wykonywania 49% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników GeoInvent sp. z o.o. Zgodnie z umową z dnia 6 października 2005 r. o której mowa powyżej część ceny za ww. udziały w kwocie EUR została uiszczona w dniu 16 stycznia 2006 r., a reszta ceny za sprzedawane udziały ( EUR) zostanie przekazana zgodnie z warunkami umowy rachunku zastrzeżonego opisanymi powyżej. W związku z zawartą umową sprzedaży udziałów w PPWK GeoInvent Sp. z o.o., działalność prowadzona przez Grupę PPWK S.A. a skoncentrowana wcześniej w tej spółce, związana z tworzeniem i aktualizacją geograficznej oraz nawigacyjnej bazy danych Polski, a także działalność w zakresie rozwoju technologii Navigo, w tym związana z tworzeniem map cyfrowych oraz aplikacji nawigacyjnych i internetowych, przeniesiona została wraz z całością praw autorskich do tej technologii na PPWK S.A., która kontynuuje i rozwija tę działalność. 11 z 24

14 6. Informacja o czynnikach mających znaczący wpływ na osiągnięte przez grupę kapitałową PPWK S.A. wyniki finansowe. Na uzyskane po IV kwartałach 2005 roku wyniki finansowe najistotniejszy wpływ miały następujące czynniki: Wyłączenie z konsolidacji spółki PPWK GeoInvent Sp. z o.o. W związku z zawartą z Tele Atlas NV umową sprzedaży udziałów, o której mowa w pkt. 5 powyżej z konsolidacji wyłączona została spółka PPWK GeoInvent Sp. z o.o. Wyniki GeoInvent miały znaczący wpływ na wyniki finansowe grupy PPWK osiągnięte w 2004 r. jak również na wyniki osiągnięte w III kwartałach 2005 r. GeoInvent zanotował w 2004 r. 12,3 mln. zł przychodów ze sprzedaży oraz 2,1 mln. zł zysku operacyjnego, podczas gdy w okresie III kwartałów 2005 r. 5 mln. przychodów ze sprzedaży oraz 1,4 mln straty operacyjnej. Prezentowane wyniki za IV kwartały 2005 r. jak również za IV kwartał 2005 r. uwzględniają wyniki osiągnięte przez PPWK S.A. oraz PKD Sp. z o.o. (tylko te dwie spółki objęte zostały konsolidacją), oraz wynik na sprzedaży udziałów w GeoInvent, uwzględniający zarówno cenę sprzedaży jak i korektę skumulowanych wyłączeń konsolidacyjnych. Na prezentowane wyniki skonsolidowane wpłynęły ponadto jednorazowe koszty poniesione w związku ze zrealizowaną transakcją. Zysk na sprzedaży udziałów w PPWK GeoInvent Sp. z o.o. W objętym niniejszym raportem okresie PPWK S.A. zanotowała jednorazowy zysk na działalności finansowej, wynikający z zawarcia transakcji zbycia udziałów w PPWK GeoInvent Sp. z o.o., o której mowa pkt 5 powyżej. Zysk ten wynika z odwrócenia części odpisu aktualizującego wartość udziałów w PPWK GeoInvent Sp. z o.o., wycenionych pierwotnie w aktywach PPWK S.A. na poziomie tys. złotych, przecenionych następnie do poziomu 5 mln złotych. Wysokość odpisu skorygowana została o kwotę 12,4 mln. złotych. Wartość korekty odpisu wynika z ceny za jaką PPWK S.A. zbywa udziały w PPWK GeoInvent Sp. z o.o. na rzecz Tele Atlas (warunki transakcji opisane są w pkt 5) tj tys. EUR (cena bazowa tys. EUR pomniejszona o dług w wysokości 407 tys. EUR), pomniejszonej o wartość 1,3 mln EUR stanowiącą kwotę zdeponowaną w dniu zawarcia umowy sprzedaży udziałów na rachunku zastrzeżonym (escrow), który zabezpiecza roszczenia Tele Atlas związane z umową powyższa kwota zwalniana będzie w następujący sposób – 25% tej kwoty, tj. 325 tys. EUR – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 25%, tej kwoty tj. 325 tys. EUR – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 50% tej kwoty tj. 325 tys. EUR – 18 miesięcy od dnia zawarcia tej umowy. Dokonana korekta odpisu uwzględnia ponadto koszty transakcji. W sprawozdaniu skonsolidowanym transakcja ta ujęta została wynikowo jako zysk na sprzedaży udziałów jednostki podporządkowanej w wysokości 12,4 mln złotych, uwzględniający zarówno cenę sprzedaży jak i korektę skumulowanych wyłączeń konsolidacyjnych. Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku detalicznym oraz poprawa rentowności sprzedaży PPWK S.A. W okresie IV kwartałów 2005 r. nastąpiła znacząca poprawa rentowności sprzedaży PPWK S.A., będąca głównie wynikiem zmian w strukturze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego w bieżącym roku zdecydowana większość przychodów pochodziła ze sprzedaży produktów oferowanych na rynku detalicznym wzrost przychodów ze sprzedaży tych produktów w relacji do 2004 r. przekroczył 90%. W roku 2004 istotna część przychodów ze sprzedaży pochodziła ze sprzedaży produktów klienckich, charakteryzujących się niższą marżą (w tym z realizacji kontraktu z Agorą). Wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie detalicznym (mapy i atlasy oferowane pod brandem Copernicus) należy uznać za zjawisko bardzo pozytywne, 12 z 24

15 ponieważ daje wydawnictwu stabilniejsze przychody, wyższą marżę i uniezależnia wzrost od jednorazowych dużych zleceń klienckich, które wpłynęły na osiągnięcie wyższych przychodów w roku Wzrost przychodów na rynku detalicznym związany był ponadto z wprowadzaniem do oferty wydawniczej nowych produktów znacząca część nakładów inwestycyjnych realizowanych przez PPWK S.A. związana jest właśnie z nowymi produktami rozszerzającymi ofertę. Podobnie jak w poprzednich okresach PPWK S.A. dokonała korekty przychodów ze sprzedaży o sprzedaż realizowaną z pełnym prawem do wysokości szacowanych przez Spółkę zwrotów tj. do wysokości 321 tys. złotych. Wzrost kosztów sprzedaży PPWK S.A. Znaczący wzrost kosztów sprzedaży PPWK S.A. jaki miał miejsce w okresie IV kwartałów 2005 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego spowodowany był przede wszystkim znaczącym wzrostem wydatków na promocję i reklamę, a także inwestycją we własną dystrybucję, które doprowadziły do znaczącego wzrostu sprzedaży oraz umożliwiły spółce odbudowanie udziału w rynku i pozycji rynkowej. Część poniesionych kosztów miała charakter jednorazowy (w zakresie kosztów związanych z promocją), spółka ponadto nie przewiduje dalszej rozbudowy własnej dystrybucji co powinno spowodować, iż koszty sprzedaży w następnych okresach nie będą rosnąć, co przełoży się na poprawę rentowności. Istotnym elementem który doprowadził do wzrostu kosztów sprzedaży był również wzrost opłat na rzecz sieci handlowych. Ponadto, poza czynnikami wymienionymi powyżej na wyniki osiągnięte przez grupę PPWK po IV kwartałach 2005 roku, wpłynęła również jednorazowa strata w wysokości 439 tys. zł, wynikająca z rozliczenia umów leasingu samolotu i kamery fotogrametrycznej przenoszonych z PPWK S.A. na PPWK GeoInvent Sp. z o.o. (będąca konsekwencją sprzedaży udziałów w GeoInvent), przy czym strata ta nie miała charakteru gotówkowego, a także dokonany odpis wartości prac redakcyjnych w wysokości 237 tys. oraz koszty transakcji sprzedaży udziałów w GeoInvent mające również charakter jednorazowy. 7. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności spółek grupy kapitałowej. W grupie kapitałowej sezonowość wykazuje wyłącznie sprzedaż realizowana przez PPWK S.A. Spółka największą sprzedaż realizuje w okresie wakacji – w miesiącach letnich od czerwca do sierpnia; W tym okresie w latach ubiegłych Spółka realizowała od 35-40% całkowitej sprzedaży rocznej. Sezonowość ta dotyczy jednak wyłącznie działalności na rynku detalicznym. Rynek korporacyjny cechuje niższa sezonowość z tendencją do ponadprzeciętnego wzrostu sprzedaży w ostatnim kwartale roku kalendarzowego. 8. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W okresie IV kwartału 2004 r. spółki grupy PPWK nie dokonywały emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 9. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane; 13 z 24

16 PPWK S.A. nie wypłaciła, ani nie zadeklarowała wypłaty dywidendy. 10. Istotne wydarzenia w grupie kapitałowej PPWK S.A. jakie miały miejsce po dniu bilansowym W dniu 20 stycznia 2006 r. PPWK zawarła ze spółką Tele Atlas NV z siedzibą w Amsterdamie (Tele Atlas) umowę sprzedaży 109,858 udziałów w kapitale zakładowym GeoInvent sp. z o.o. (dawniej PPWK GeoInvent sp. z o.o.) o wartości nominalnej 100 zł każdy za łączną cenę wynoszącą EURO sprzedane udziały reprezentują 49% kapitału zakładowego GeoInvent Sp. z o.o. i uprawniają do wykonywania 49% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników GeoInvent sp. z o.o. Umowa skutkuje przeniesieniem własności udziałów w dniu zawarcia umowy, które to udziały stanowią jednocześnie aktywa o znacznej wartości. Umowa została zawarta w wykonaniu umowy z dnia 6 października 2006 r., o której PPWK informowała w raporcie bieżącym nr 30/2005. Zgodnie z umową z dnia 6 października 2005 r. część ceny za ww. udziały w kwocie EUR została uiszczona w dniu 16 stycznia 2006 r., a reszta ceny za sprzedawane udziały ( EUR) zostanie przekazana zgodnie z warunkami umowy rachunku zastrzeżonego opisanymi w raporcie bieżącym nr 30/2005. Podstawą uznania zbywanych aktywów za aktywa o znacznej wartości oraz umowy za spełniającą kryterium umowy znaczącej jest cena sprzedaży tych udziałów w stosunku do kapitałów własnych PPWK przekraczając 10% tychże. Pomiędzy PPWK, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PPWK a Tele Atlas nie występują żadne powiązania poza wynikającymi z realizowanych przez PPWK na rzecz Tele Atlas umów. 11. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności; W okresie objętym raportem nastąpiły zmiany związane ze sprzedażą udziałów w PPWK GeoInvent Sp. z o.o., które opisane zostały w pkt 5, których charakter i wpływ opisane zostały w pkt 6. Najistotniejsza zmiana związana jest z faktem, iż w związku ze sprzedażą GeoInvent grupa PPWK zaprzestała działalności związanej z technologią MMS oraz działalności GIS na rynkach publicznych (TBD, zdjęcia lotnicze, ortofotomapy), natomiast działalność związaną tworzeniem i aktualizacją geograficznej oraz nawigacyjnej bazy danych Polski, a także działalność w zakresie rozwoju technologii Navigo, w tym związana z tworzeniem map cyfrowych oraz aplikacji nawigacyjnych i internetowych, przeniosła z GeoInvent na PPWK S.A. 12. Informacja dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. Na dzień bilansowy PPWK S.A. posiada zobowiązanie warunkowe oraz aktywo warunkowe powstałe w związku z transakcją sprzedaży udziałów w PPWK GeoInvent Sp. z o.o. opisaną szczegółowo w pkt. 5. Maksymalna wysokość aktywa warunkowego wynosi 1,3 mln. EUR i jest równoważna kwocie zdeponowanej w dniu zawarcia umowy sprzedaży udziałów w PPWK GeoInvent Sp. z o.o. na rachunku zastrzeżonym (escrow). Rachunek escrow zabezpiecza roszczenia Tele Atlas związane z 14 z 24

17 umową powyższa kwota zwalniana będzie w następujący sposób – 25% tej kwoty, tj. 325 tys. EUR – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 25%, tej kwoty tj. 325 tys. EUR – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 50% tej kwoty tj. 325 tys. EUR – 18 miesięcy od dnia zawarcia tej umowy. Zobowiązania warunkowe PPWK S.A. stanowią równowartość potencjalnych roszczeń Tele Atlas związanych z umową sprzedaży udziałów w GeoInvent. Ich maksymalna wysokość jest nie mniejsza niż kwota zdeponowana na rachunku escrow. Na dzień sporządzania niniejszego raportu nie wystąpiły żadne roszczenia Tele Atlas dotyczące ww. umowy które zostałyby uznane przez PPWK S.A. 13. Stanowisko w zakresie możliwości zrealizowania prognoz Zarząd PPWK S.A. nie opublikowała prognozy na 2005 r. W związku z powyższym Zarząd PPWK S.A. nie odnosi się do możliwości zrealizowania prognoz w świetle wyników objętych niniejszym raportem. 14. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA spółek grupy kapitałowej PPWK S.A. W IV kwartale 2005 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze własności akcji uprawniających do więcej niż 5 % głosów na WZA PPWK S.A. Stan na 1 marca 2006 r. Liczba akcji Liczba głosów % akcji % głosów Cresco Financial Advisors Sp. z o.o ,38% 19,17% Marian Mikołajczak ,84% 12,70% Pictet & Cie ,09% 11,21% Rafał Berliński ,53% 6,45% Maciej Radziwiłł ,77% 5,80% Webster Enterprises Ltd ,36% 5,45% Według stanu na dzień bilansowy PPWK S.A. pozostawała jedynym udziałowcem spółek PPWK Cirrus Sp. z o.o., PKD Sp. z o.o. Akcjonariusze posiadający ponad 5 % głosów na zgromadzeniu udziałowców spółki MAPPA Sp. z o.o. w likwidacji na dzień przekazania raportu: – PPWK S.A. 50% – Info.com.pl S.A. 50 % W dniu 6 października 2005 r. PPWK S.A. zawarła ze spółką Tele Atlas NV z siedzibą w Amsterdamie umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki PPWK GeoInvent sp. z o.o. W dniu zawarcia umowy PPWK S.A. przeniosła na Tele Atlas NV 51% udziałów w PPWK GeoInvent Sp. z o.o., oraz zobowiązała się do przeniesienia 49% udziałów. W dniu 16 stycznia 2006 r. PPWK S.A. przeniosła na Tele Atlas NV pozostałe 49% udziałów w PPWK GeoInvent Sp. z o.o. Postanowieniem z dnia 17 października 2005 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS w związku ze złożonym przez spółkę wnioskiem, wykreślił spółkę PPWK Inwestycje Sp. z o.o. Spółka Jawna z Krajowego Rejestru Sądowego. 15 z 24

18 Poza wymienionymi powyżej w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji i udziałów spółek z grupy kapitałowej PPWK S.A. 15. Zmiany w stanie posiadania akcji i udziałów w spółkach grupy kapitałowej PPWK S.A. lub opcji do tych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące spółki grupy kapitałowej PPWK. W okresie objętym raportem, Zarząd PPWK S.A. podjął informację o zbyciu przez Pana Janusza Marcinka członka Rady Nadzorczej PPWK S.A., w okresie od dnia 9 października 2005 r. do dnia 12 października 2005 r., akcji zwykłych na okaziciela PPWK S.A. po średniej cenie 7,15 zł za jedną akcję. Łączna liczba akcji PPWK S.A. znajdujących się w posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających grupą kapitałową PPWK ( stan na r.): Liczba akcji Wartość nominalna akcji Cresco Financial Advisors Sp. z o.o.* Rafał Berliński Maciej Radziwiłł Beata Konopska */ Prezesem Zarządu Cresco Financial Advisors Sp. z o.o. jest Pan Maciej Radziwi łł Przewodniczący Rady Nadzorczej PPWK SA. 16. Informacja o postępowaniach wszczętych i toczących się przed sądem lub organem administracji publicznej. Według informacji posiadanych przez Zarząd PPWK S.A w okresie objętym raportem nie toczyły się ani nie zostały wszczęte przed sądem lub organem administracji publicznej postępowania, dotyczące zobowiązań lub wierzytelności PPWK S.A., których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 17. Transakcje ze stronami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 tys. EUR jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Emitanta lub jednostkę od niego zależną. W okresie od początku roku obrotowego 2005, spółki grupy kapitałowej nie zawarły z podmiotami powiązanymi transakcji, których wartość przekroczyłaby 500 tys. EUR. 18. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji przez PPWK S.A. i inne jednostki grupy kapitałowej. W okresie objętym raportem PPWK S.A. oraz spółki grupy kapitałowej nie udzieliły poręczeń, pożyczek lub gwarancji, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 16 z 24

19 19. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji spółek grupy kapitałowej PPWK S.A.. W opinii Zarządu PPWK S.A. w okresie objętym raportem nie miały miejsca inne niż wymienione w niniejszym raporcie wydarzenia istotne dla oceny sytuacji Grupy. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu w chwili publikowania niniejszego raportu nie istnieją inne informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji spółek grupy kapitałowej PPWK S.A. 20. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągane wyniki w perspektywie najbliższego kwartału. W opinii Zarządu PPWK S.A. poza czynnikami, związanymi z bieżącą działalnością grupy kapitałowej, jedynym czynnikiem który może wpłynąć na osiągane w przyszłych okresach wyniki jest rozliczenie kwoty zablokowanej na rachunku escrow stanowiącej element zapłaty ceny za udziały w PPWK GeoInvent Sp. z o.o., a wykazywanej przez spółkę jako aktywo warunkowe, jak również pojawienie się potencjalnych roszczeń ze strony Tele Atlas związanych z umową sprzedaży udziałów w GeoInvent, wykazywanych przez spółkę jako zobowiązania warunkowe. Aktywa i zobowiązania warunkowe związane z ww. rachunkiem escrow opisane zostały w pkt Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 17 z 24

20 PPWK S.A. Bilans na 2005 r. Nota 2005 r r. AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Prace rozwojowe Pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Rozliczenia międzyokresowe czynne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe razem Aktywa razem PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zysk (strata) z lat ubiegłych (14 143) (13 415) Zysk (strata) netto (728) Kapitał własny razem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem z 24

21 PPWK S.A. Jednostkowy rachunek zysków i strat za dwanaście miesięcy zakończonych 2005 r. Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2005 r. Okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2005 r. Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2004 r. Okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2004 r. Przychody netto ze sprzedaży Koszty własny sprzedaży (5 794) (1 399) (8 978) (2 742) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (522) Pozostałe przychody operacyjne Koszty ogólnego zarządu (2 989) (1 202) (2 907) (739) Koszty sprzedaży (5 041) (1 722) (2 975) (907) Pozostałe koszty operacyjne (2 423) (1 916) (3 089) (1 182) Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 552) (1 984) (2 401) (2 057) Przychody finansowe Koszty finansowe (1 376) (759) (1 136) (634) Zysk (strata) z działalności finansowej (2 301) (1 180) (704) Zysk (strata) brutto na sprzedaży udziałów jednostek 54 Zysk (strata) brutto (2 301) (1 180) (704) Podatek dochodowy Zysk (strata) netto (2 301) (1 180) (704)

22 PPWK S.A. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za dwanaście miesięcy zakończonych 2005 r. Kapitał podstawowy Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji Niepodzielony zysk/strata Kapitał własny razem Stan na Wynik okresu (604) (604) Stan na Stan na Wynik okresu Emisja akcji Stan na z 24

23 PPWK S.A. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za dwanaście miesięcy zakończonych 2005 r. Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2005 r. Okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2004 r. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto (1 180) Korekty razem (12 152) Amortyzacja Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Różnice kursowe – – Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (12 609) (79) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów (146) 378 Zmiana stanu należności (1 328) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 522 (1 200) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (82) (101) Inne korekty (269) 583 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 240) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Zakup środków trwałych (40) (2 565) Zakup wartości niematerialnych i prawnych (2 783) – Wpływy ze sprzedaży środków trwałych Udzielone pożyczki Inne inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 476) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy netto z emisji akcji i dłużnych papierów wartościowych Kredyty i pożyczki – – Inne finansowe (8 432) (565) Spłaty kredytów i pożyczek – – Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (246) (129) Odsetki – – Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 610) (695) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

24 Nota 1 do bilansu PPWK S.A. na 2005 r r r. Należności handlowe Odpis aktualizujący należności handlowe (1 986) (1 886) Należności handlowe, netto Należności od jednostek powiązanych Należności z tytułu podatku od towarów u usług i inne należności publicznoprawne Pozostałe należności Odpis aktualizujący pozostałe należności (163) (176) Pozostałe należności, netto Należności krótkoterminowe netto, razem Znaczący przyrost pozostałych należności wynika z zawarcia transakcji sprzedaży udziałów w PPWK GeoInvent Sp. z o.o. W kwocie 6,2 mln złotych 6 mln zł stanowi należność od Tele Atlas NV za sprzedane udziały. Nota 2 do bilansu PPWK S.A. na 2005 r. Wartości brutto 2004 r. Zwiększenia Przeniesienia Zmniejszenia 2005 r. Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Wyposażenie Razem środki trwałe Umorzenie 2004 r. Zwiększenia Zmniejszenia 2005 r. Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Wyposażenie Razem środki trwałe Wartość netto 2004 r r. Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Wyposażenie Razem środki trwałe z 24

25 Nota 3 do bilansu PPWK S.A. na 2005 r r r. Zobowiązania finansowe z tyt. umów leasingu Zobowiązania handlowe Zobowiązania handlowe wobec jednostek powiązanych Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych – – Zobowiązania z tytułu podatku od towarów u usług i inne zobowiązania publicznoprawne Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 4 – Rezerwy i odpisy aktualizujące należności PPWK S.A r. Rozwiązanie Wykorzystanie Zwiększenia 2005 r. urlopy pracownicze 114 (86) premie/nagrody jubileusz umowy cywilno-prawne – – odprawy pracownicze 212 (6) rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 326 (92) podatek odroczony przyszłe koszty 377 (111) (265) pozostałe rezerwy 377 (111) (265) (203) (265) ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI 2004 r. Rozwiązanie Wykorzystanie Zwiększenia 2005 r. nal. z tyt.dostaw i usług (107) nal. podatkowe – nal. od pracowników 13 (13) (0) nal. dochodzone w sądzie (120) z 24

26 Nota 5 – Przekształcenie rachunku zysków i strat na MSSF wg stanu na 2004 r. PPWK S.A r. Wynik wg PSR (1 154) 1. Odwrócenie amortyzacji prac rozwojowych o nieokreślonym okresie użytkowania Utworzenie odpisów aktualizujących prace rozwojowe (601) 3. Odwrócenie amortyzacji kosztów organizacyjnych kapitału Rozliczenie kredytu (1 541) 5. Rozliczenie odsetek od kredytu Przeniesienie kosztów z 2004 roku do 2003 roku 306 Wynik wg MSR (728) 24 z 24

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

  Weronika Kubiak 4 lat temu Przeglądów:

1 06MAGNA QS 1/2005 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 06MAGNA QS 1/2005 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 NFI Magna Polonia S.A. QS 1/2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport Kwartalny SAF-QS 1/2005 (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 463) Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2005 dnia r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał 1 kwartał 1 kwartał 1 kwartał narastająco 2005 narastająco 2004 narastająco 2005 narastająco 2004 okres okres okres okres od od od od do do do do I. Przychody i zyski, razem II. Koszty i straty, razem III. Zysk (strata) netto IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VII. Przepływy pieniężne netto, razem VIII. Aktywa razem IX. Zobowiązania, razem X. Kapitał własny (aktywa netto) XI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

4 NFI Magna Polonia S.A. QS 1/2005 w tys. zł SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na Aktywa A. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty B. Należności handlowe oraz pozostałe należności Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu udzielonych pożyczek Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 4. Pozostałe należności C. Zapasy E. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży G. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Akcje i udziały w spółkach notowanych Notowane dłużne papiery wartościowe Akcje i udziały w spółkach nienotowanych Nienotowane dłużne papiery wartościowe J. Nieruchomości inwestycyjne K. Wartości niematerialne i prawne w tym: wartość firmy jednostek podporządkowanych L. Rzeczowe aktywa trwałe M. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa, razem Zobowiązania A. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług B. Pozostałe zobowiązania niefinansowe E. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) G. Pozostałe zobowiązania finansowe I. Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego J. Przychody rozliczane w czasie K. Rezerwy na pozostałe zobowiązania Zobowiązania, razem Kapitał własny Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 1. Kapitał podstawowy Akcje własne Pozostałe kapitały Nie podzielone zyski/ (niepokryte straty) Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapitał mniejszości Kapitał własny, razem Pasywa, razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

5 NFI Magna Polonia S.A. QS 1/2005 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT okres od do okres od do Przychody A. Przychody i zyski z inwestycj B. Przychody ze sprzedaży towarów i usług C. Pozostałe przychody i zyski operacyjne D. Dodatnie różnice kursowe Przychody i zyski razem Koszty A. Koszty i straty z inwestycji B. Koszty operacyjne C. Pozostałe koszty i straty operacyjne D. Rezerwy i utrata wartości F. Pozostałe koszty finansowe Koszty i straty razem F. Udział w zyskach/ (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności -125 G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej H. Zysk (strata) przed opodatkowaniem I Podatek dochodowy K. Zysk (strata) netto Zysk netto przypadający na: Na akcjonariuszy podmiotu dominującego Na udziały akcjonariuszy mniejszościowych Zysk (strata) na jedną akcję 0,02-0,09 Z działalności kontynuowanej 0,02-0,09 Zwykły 0,02-0,09 Rozwodniony 0,02-0,09 2 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

6 NFI Magna Polonia S.A. QS 1/2005 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH Przypadające na akcjonariuszy Spółki Przypadające na udziały mniejszości Razem kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne Pozostałe kapitały Nie podzielone zyski (straty) Kapitały na początek okresu na Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości z tytułu: -wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Kapitały na początek okresu po uwzględnieniu danych porównywalnych na Zmiany kapitału własnego z tytułu: – zmiana wartości godziwej aktywów finansowych 905 dostępnych do sprzedaży – zmiana z tytułu sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zysk netto roku obrotowego Dywidendy Stan na Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

7 NFI Magna Polonia S.A. QS 1/2005 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH Przypadające na akcjonariuszy Spółki Przypadające na udziały mniejszości Razem kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne Pozostałe kapitały Nie podzielone zyski (straty) Kapitały na początek okresu na Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości z tytułu: -wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Kapitały na początek okresu po uwzględnieniu danych porównywalnych na Zmiany kapitału własnego z tytułu: – zmiana wartości godziwej aktywów finansowych 392 dostępnych do sprzedaży – zmiana z tytułu sprzedaży aktywów finansowych 621 dostępnych do sprzedaży – uznanie udziału we wzroście wartości godziwej spółki zależnej w związku z kolejnym nabyciem jej udziałów nabycie akcji własnych podział zysku Zysk netto roku obrotowego Dywidendy Stan na Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

8 NFI Magna Polonia S.A. QS 1/2005 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH Przypadające na akcjonariuszy Spółki Przypadające na udziały mniejszości Razem kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne Pozostałe kapitały Nie podzielone zyski (straty) Kapitały na początek okresu na Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości z tytułu: -wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Kapitały na początek okresu po uwzględnieniu danych porównywalnych na Zmiany kapitału własnego z tytułu: – zmiana wartości godziwej aktywów finansowych 299 dostępnych do sprzedaży – zmiana z tytułu sprzedaży aktywów finansowych 748 dostępnych do sprzedaży – nabycie akcji własnych – 8 Zysk netto roku obrotowego Dywidendy Stan na Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

9 NFI Magna Polonia S.A. QS 1/2005 w tys. zł SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej okres od do okres od do Zysk/(strata) przed opodatkowaniem Korekty razem Zysk (strata) akcjonariuszy mniejszościowych Zysk (strata) z udziałów w jednostkach wycenianych metodą praw własności 125 Amortyzacja (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych Koszty odsetek i dywidendy (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw 7-10 Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zapłacone odsetki Zapłacony podatek dochodowy Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie jednostek podporządkowanych Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych Zbycie aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych 701 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych otrzymane dywidendy – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych – otrzymane odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

10 NFI Magna Polonia S.A. QS 1/2005 w tys. zł Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, razem Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy netto z i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe Wydatki Nabycie własnych -21 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właściciel Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, razem Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Przepływy pieniężne netto, razem Środki pieniężne i ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ekwiwalenty na koniec okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

11 NFI Magna Polonia S.A. QS 1/2005 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 1. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego a. Zwiększenia (z tytułu): zakup akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy naliczenie odsetek 41 b. Zmniejszenia (z tytułu): sprzedaż akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru odpisy na trwałą utratę wartości -8 wypłata odsetek -9 wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy -13 Wartość bilansowa na koniec okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

12 NFI Magna Polonia S.A. QS 1/2005 ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO Z nieograniczoną zbywalnością Z ograniczoną zbywalnością notowane na giełdach notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych Udziały wiodące wartość bilansowa wartość wg ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Udziały mniejszościowe wartość bilansowa wartość wg ceny nabycia wartość godziwa 897 wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach zależnych wartość bilansowa wartość wg ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach współzależnychwartość bilansowa wartość wg ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonycwartość bilansowa wartość wg ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krawartość bilansowa wartość wg ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Dłużne papiery wartościowe wartość bilansowa wartość wg ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Pozostałe wartość bilansowa wartość wg ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Zagraniczne papiery wartościowe wartość bilansowa wartość wg ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Razem wartość bilansowa wartość wg ceny nabycia wartość rynkowa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

13 NFI Magna Polonia S.A. QS 1/2005 AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH Lp. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej 1 Omnis-Polska Sp. z o.o. Warszawa Siedziba Przedmiot działalności Charakter powiązania kapitałowego Liczba akcji (udziałów) Pozostała działalność związana z informatyką Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) Wartość bilansowa akcji (udziałów) Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu stowarzyszona ,29% 43,29% Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) 7 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

14 NFI Magna Polonia S.A. QS 1/2005 ZESTAWIENIE DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBLIGACJE Lp. Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa *) Należne odsetki Udział w aktywach netto % 1 Greenhouse Finance Sp. z o.o. – Obligacja seria A ,00% Korporacyjna 2 Toruń Pacific Sp. z o.o. – Obligacja korporacyjna ,41% 3 Skarb Państwa – Obligacja skarbowa OK ,05% 4 Browary Żywiec 2 – Obligacja korporacyjna ,20% 5 Skarb Państwa – Obligacja skarbowa TZ ,23% 6 Toruń-Pacific Sp. z o.o. – Obligacja korporacyjna ,41% 7 Carrefour Polska Sp. z o.o. – obligacja korporacyjna ,60% 8 Volkswagen Bank Polska – obligacja korporacyjna ,20% 9 Skarb Państwa – Obligacja skarbowa OK ,48% 10 SOFTBANK S.A. – obligacja korporacyjna ,39% 11 Skarb Państwa – Obligacja skarbowa OK ,16% 12 Skarb Państwa – Obligacja skarbowa PS ,84% 13 Zakłady Automatyki POLNA S.A. – Obligacje Zamienne ,00% ,97% *) oszacowana wartość rynkowa 8 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

15 NFI Magna Polonia S.A. QS 1/2005 INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Lp. Emitent Rodzaj Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa *) Należne odsetki Udział w aktywach netto % 1 AIG Bank Polska Certyfikaty depozytowe ,12% 2 Skarb Państwa Bony skarbowe ,85% 3 AIG Bank Polska Certyfikaty depozytowe ,69% 4 Skarb Państwa Bony skarbowe ,42% 5 Skarb Państwa Bony skarbowe ,73% 6 Skarb Państwa Bony skarbowe ,06% 7 Skarb Państwa Bony skarbowe ,37% Razem ,24% 9 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

16 KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu skonsolidowanego raportu kwartalnego Określenie źródeł informacji Skonsolidowany Raport za 1 kwartał 2005 r. Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia S.A. został przygotowany przez Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz nie zweryfikowanych sprawozdań finansowych spółek zależnych. Sprawozdanie finansowe Funduszu za 1 kwartał 2005 r. nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta. Informacje ogólne Podmiotem dominującym Grupy jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Magna Polonia S.A. utworzony na mocy ustawy z dnia 30 kwietania 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami) i działającym w oparciu o przepisy tej ustawy oraz kodeksu spółek handlowych. Sposób powołania oraz niektóre zasady funkcjonowania wynikające ze wspomnianej ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych rzutują na niektóre aspekty związane z pierwotnym nabyciem niektórych aktywów. Spółka dominująca Grupy Kapitałowej NFI Magna Polonia S.A. (dalej również: Fundusz) została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 15 grudnia 1994 r. w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Mirosława Kupisa (Rep. Nr A -5186). Siedzibą podmiotu dominującego jest Warszawa, Al. Jana Pawła II 25. Na dzień 31 marca 2005 r. w skład Grupy wchodzą następujące Spółki zależne: QUMAK-SEKOM S.A. Spółka jest integratorem kompleksowych rozwiązań informatycznych i teletechnicznych w Polsce RT Hotels S.A. Spółka świadczy usługi hotelarskie oraz usługi wynajmu powierzchni biurowych Rakowice Sp. z o.o. Spółka świadczy usługi wynajmu powierzchni magazynowo-biurowych Magna Investments Sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność w zakresie obejmowania akcji lub udziałów Wszystkie wymienione Spółki zostały objęte konsolidacją pełną. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

17 Forma prezentacji raportu Raport został sporządzony zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463). Na podstawie Art.55 ust. 6a Ustawy o rachunkowości, Grupa Kapitałowa NFI Magna Polonia S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności Grupy zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ( MSR ), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej łącznie zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej ). Na dzień 31 marca 2005 r. między tymi zasadami a MSSF ogłoszonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) nie występują żadne różnice, które miałyby wpływ na Grupę Kapitałową ani na Fundusz.Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad rachunkowości i ich wpływ na sprawozdanie finansowe zostały przedstawione w niniejszym sprawozdaniu. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć przyszłości Spółki wchodzące w skład Grupy będą kontynuować działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w tysiącach polskich złotych, w związku z faktem, iż złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje (waluta funkcjonalna). W tabeli Wybrane dane finansowe zaprezentowano pozycje skonsolidowanego bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone na EURO. Na dzień 31 marca 2005 roku poszczególne pozycje bilansu wyrażone w EURO zostały przeliczone według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 31 marca 2005 roku i wynoszącego 4,0837 PLN/EURO, odpowiednio dla danych na dzień 31 marca 2004 roku zastosowano kurs 4,7455 PLN/EURO z dnia 31 marca 2004 roku. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 1 kwartał 2005 roku wyrażone w EURO przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca i wynoszącego 4,0153 PLN/EURO, dla danych za analogiczny okres 2004 roku zastosowano kurs w wysokości 4,7938 PLN/EURO, który został ustalony w ten sam sposób, jak za 1 kwartał 2005 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało po raz pierwszy sporządzone zgodnie z MSR, MSSF oraz zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Do sporządzenia sprawozdania zastosowano w szczególności standard MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz MSSF 1 Zastosowanie międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy jako że jest to sprawozdanie za okres stanowiący część pierwszego roku obrotowego, za który Fundusz sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF, tj. roku kończącego się 31 grudnia 2005 r. Datą przejścia na MSSF jest 1 stycznia 2004 r. Raport kwartalny za I kwartał 2005 r. oraz kolejne raporty kwartalne, półroczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. zostaną sporządzone zgodnie z wszystkimi obowiązującymi zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia tych sprawozdań finansowych. Zasady rachunkowości przyjęte do stosowania w Unii Europejskiej, które będą obowiązywały na dzień 31 grudnia 2005 r., włącznie z tymi, które będą możliwe do zastosowania na zasadzie dobrowolności, nie są znane z całkowitą pewnością na dzień sporządzenia niniejszego nie badanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. Fundusz nie sporządzał do tej pory i nie publikował sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej w korespondencji z rachunkiem zysków i strat. Sporządzenie sprawozdania finansowego wymagało dokonania pewnych znaczących oszacowań i ocen dokonanych przez Zarząd. Prezentacja zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniach finansowych dokonywana jest z uwzględnieniem zasady istotności. Polega ona na niezbędnym (choć nie wyłącznym) ujawnianiu tych informacji, których pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego W przypadkach nie opisanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie zasady opisane w odpowiednich MSSF. W 2005 r. Grupa zastosowała MSSF, mające odniesienie do jej działalności. Dane porównawcze na dzień: 31 grudnia 2004 r., 31 marca 2004 r. oraz 31 grudnia 2003 r. zostały przedstawione zgodnie z MSSF. Do danych porównawczych zaprezentowanych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano zasady rachunkowości identyczne jak przyjęte do informacji na dzień i za okres zakończony 31 marca 2005 r., z wyjątkiem wyłączeń dozwolonych przez MSSF 1. Wyłączenia opcjonalne dotyczyły następujących przypadków: przyjęcie wartości godziwej na 1 stycznia 2004 za domniemany koszt niektórych rzeczowych aktywów trwałych; połączenie jednostek, zgodnie z którym nie dokonano korekty rozliczenia nabycia spółek zależnych i stowarzyszonych, które miały miejsce przed dniem 1 stycznia 2004 r. Dodatkowo, zastosowano określone przez MSSF 1 wyłączenia obowiązkowe, które dotyczyły sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej na dzień przejścia na MSSF: szacunki szacunki stosowane do danych porównawczych niniejszego Raportu są zgodne z szacunkami przygotowanymi przez Zarząd Funduszu na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości na te daty, chyba że szacunki te były wynikiem błędu popełnionego w poprzednich okresach; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

18 . Pozostałe wyłączenia obowiązkowe nie wystąpiły. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów Podstawa konsolidacji inwestycje w podmioty zależne Jednostki zależne to wszystkie jednostki (w tym jednostki specjalnego przeznaczenia), w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną w celu uzyskania korzyści z ich działalności. Wiąże się to m.in. z posiadaniem większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących tych jednostek. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę uwzględnia się także istnienie oraz wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować lub zamienić. Przejęcie jednostek zależnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia. Jednostki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być konsolidowane od dnia ustania kontroli. Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od/do momentu odpowiednio ich nabycia lub zbycia. Konsolidacja metodą pełną, polega na sumowaniu odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostek zależnych z danymi sprawozdania finansowego jednostki dominującej, bez względu na procentowy udział jednostki dominującej we własności jednostek zależnych oraz dokonaniu wyłączeń i korekt konsolidacyjnych. Nadwyżka kosztu przejęcia udziałów nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto jest ujmowana jako wartość firmy. W przypadku, gdy koszt przejęcia jest niższy od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie. Koszt przejęcia ustala się jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przejęciem. Możliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych, wycenia się na dzień przejęcia według ich wartości godziwej, niezależnie od wielkości ewentualnych udziałów mniejszości. Transakcje, rozrachunki i nie zrealizowane zyski ujęte w aktywach powstałe na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy są w całości wyeliminowane. Eliminacji podlegają również niezrealizowane straty, chyba, że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przekazanego składnika aktywów. Na moment początkowego ujęcia udziały właścicieli mniejszościowych jest wykazywany w odpowiedniej proporcji wartości godziwej aktywów i kapitałów. W kolejnych okresach, udziały mniejszości korygowane są o wyniki finansowe i inne zmiany kapitałów jednostek zależnych przypadające na te udziały, z tym że straty przypadające właścicielom mniejszościowym powyżej wartości ich udziałów, pomniejszają kapitały jednostki dominującej. Udziały mniejszości ujmowane są w ramach kapitału własnego w odrębnej pozycji. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe NFI Magna Polonia SA oraz sprawozdania finansowe jego jednostek zależnych sporządzone każdorazowo na dzień bilansowy (ze względu na obowiązki publikacyjne jest to każdorazowo koniec kwartału kalendarzowego). Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości. W przypadkach, gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych jednostek zależnych bądź stowarzyszonych, dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez jednostkę z zasadami stosowanymi przez podmiot dominujący. Cenę przejęcia pomniejsza się o wypłacone dywidendy lub inne udziały w zyskach powstałe przed dniem objęcia kontrolą. Inwestycje w podmioty stowarzyszone (wyceniane metodą praw własności) Jednostki stowarzyszone są to jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz nie sprawuje kontroli, uczestnicząc w ustalaniu zarówno polityki finansowej jak i operacyjnej podmiotu stowarzyszonego, co zwykle wiąże się z posiadaniem od 20% do 50% ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenia się metodą praw własności i ujmuje początkowo według ceny nabycia. Ujęta w bilansie wartość netto inwestycji Grupy w jednostce stowarzyszonej obejmuje również, określoną w dniu nabycia, wartość firmy, pomniejszoną o ewentualne skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Udział Grupy w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych od dnia nabycia ujmuje się w rachunku zysków i strat. W przypadku zmiany ujętej bezpośrednio w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej ujmuje się udział w każdej zmianie i ujawnia go, jeśli to właściwe w zestawieniu zmian w kapitale własnym. Wartość bilansową inwestycji koryguje się o łączne zmiany stanu kapitału własnego od dnia nabycia. Gdy udział Grupy w wartości strat jednostki stowarzyszonej staje się równy lub większy od wartości udziału Grupy w tej jednostce wtedy Grupa zaprzestaje ujmowania swojego udziału w dalszych stratach chyba, że wzięła na siebie takie obowiązki lub dokonała płatności w imieniu danej jednostki stowarzyszonej. Udział w jednostce stowarzyszonej stanowi bilansową wartość inwestycji w jednostce stowarzyszonej zgodnie z metodą praw własności, włącznie z wszelkimi udziałami długoterminowymi, które w swojej istocie stanowią część inwestycji netto inwestora w jednostce stowarzyszonej. Nadwyżka kosztu przejęcia powyżej udziału Grupy w wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto podmiotu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

19 stowarzyszonego na dzień nabycia jest ujmowana jako wartość firmy. W przypadku, gdy koszt przejęcia jest niższa od udziału Grupy w wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto podmiotu stowarzyszonego na dzień nabycia, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie. Wartość firmy omówiono w punkcie wartości niematerialne i prawne. Nie zrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy Grupą, a jej jednostkami stowarzyszonymi eliminuje się proporcjonalnie do udziału Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Eliminacji podlegają również nie zrealizowane straty chyba, że transakcja dostarcza dowodów na wystąpienie utraty wartości przekazywanego składnika aktywów. Wartość udziałów w jednostkach stowarzyszonych, wycenionych metodą praw własności, pomniejsza się także o przypadające na rzecz Funduszu dywidendy lub inne udziały w zyskach, jeśli dotyczą okresu sprzed nabycia udziałów. Zaprzestaje się stosowanie metody praw własności od momentu, kiedy inwestor przestaje wywierać znaczący wpływ na jednostkę stowarzyszoną. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy od dnia ich założenia, otrzymania, nabycia lub wystawienia oraz o dużej płynności, a także kredyt w rachunku bieżącym. Zapasy Zapasy wykazywane są w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, nie wyższym jednak od cen sprzedaży netto możliwej do uzyskania. Cenę nabycia lub w koszt wytworzenia ustala się z zastosowaniem metody pierwsze weszło pierwsze wyszło (FIFO). Koszt wyrobów gotowych i produkcji w toku obejmuje koszty projektowe, surowce, robociznę bezpośrednią, inne koszty bezpośrednie oraz stałe i zmienne pośrednie koszty produkcji (oparte o normalne zdolności produkcyjne). Cena sprzedaży netto to oszacowana cena sprzedaży w normalnym toku działalności, pomniejszona o zmienne koszty sprzedaży. Aktywa trwałe (lub grupy aktywów do zbycia) przeznaczone do sprzedaży Aktywa trwałe (lub grupy aktywów do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia wyceniane są według niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonych o koszty związane ze sprzedażą. Aktywa trwałe i grupy aktywów klasyfikowane są jako przeznaczone do zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa będzie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego ciągłego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do zakończenia transakcji sprzedaży w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji. Instrumenty Finansowe Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie Grupy w momencie, gdy podmioty należące do Grupy stają się stroną wiążącej umowy. Inwestycje Grupa zalicza swoje inwestycje do następujących kategorii: akcje i udziały w spółkach stowarzyszonych i wiodących, aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia inwestycji. Klasyfikacji dokonuje się na moment początkowego ujęcia aktywów finansowych. Akcje i udziały w jednostkach klasyfikowanych jako stowarzyszone i wiodące (jeśli wykazywane jako podmioty stowarzyszone) wyceniane są metodą praw własności, zgodnie z MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych. Zasady klasyfikacji pozostałych aktywów finansowych wymienionych powyżej aktywów finansowych do poszczególnych kategorii i ich wyceny: (a) Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Kategoria ta obejmuje aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Składnik aktywów finansowych zalicza się do tej kategorii, jeżeli nabyty został przede wszystkim w celu sprzedaży w krótkim terminie lub, jeżeli jednostka zdecydowała na moment początkowego ujęcia o wycenie w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Do przeznaczonych do obrotu zalicza się również instrumenty pochodne, o ile nie zostały wyznaczone jako instrumenty Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

20 zabezpieczające. (b) Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niestanowiące instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach i ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza i jest w stanie utrzymać do terminu wymagalności, z wyłączeniem aktywów zaklasyfikowanych do kategorii wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat lub dostępne do sprzedaży, jak również aktywów finansowych spełniających definicję pożyczek i należności. (c) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to instrumenty finansowe niestanowiące instrumentów pochodnych wyznaczone na dostępne do sprzedaży albo niezaliczone do żadnej z pozostałych kategorii. Do tej kategorii zaliczane są również udziały/akcje w jednostkach zależnych, których nie włączono do konsolidacji metodą pełną lub udziały/akcje w jednostkach stowarzyszonych, które nie zostały wycenione metodą praw własności ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową, wynik finansowy i przepływy pieniężne Grupy. Transakcje zakupu i sprzedaży inwestycji ujmuje się na dzień przeprowadzenia transakcji tj. na dzień, w którym Grupa zobowiązuje się zakupić lub sprzedać dany składnik aktywów. Inwestycje ujmuje się początkowo według wartości godziwej powiększonej o koszty transakcyjne. Kosztów transakcyjnych nie ujmuje się jedynie przy początkowej wycenie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Inwestycje wyłącza się z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przepływów pieniężnych z ich tytułu wygasły lub prawa te zostały przeniesione i Grupa dokonała przeniesienia zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków z tytułu ich własności. W przypadku braku przeniesienia zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków z tytułu posiadania aktywa, inwestycje wyłącza się z ksiąg rachunkowych w chwilą utraty kontroli przez Grupę nad danym aktywem. W przypadku gdy konwencja rynkowa przewiduje dostawę papieru wartościowego po upływie ściśle sprecyzowanego okresu czasu po dacie transakcji, inwestycje w papiery wartościowe są ujmowane w księgach i wyłączane z ksiąg w dniu zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, wycenia się po początkowym ujęciu w wartości godziwej. W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ich wartości godziwej, a posiadają ustalony termin wymagalności, wówczas ich wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu; jeżeli aktywa te nie mają ustalonego okresu wymagalności, wyceny dokonuje się w cenie nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.. Zyski i straty na wycenie do wartości godziwej składnika aktywów finansowych zaliczonym do wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wykazuje się w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały. Zyski i straty na składniku aktywów finansowych zaliczonym do dostępnych do sprzedaży ujmuje się w kapitale własnym, za wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości oraz tych zysków i strat z tytułu różnic kursowych, które powstają dla aktywów pieniężnych. W momencie usunięcia z ksiąg rachunkowych składnika aktywów zaliczonego do dostępnych do sprzedaży, łączne dotychczasowe zyski i straty uprzednio ujęte w kapitale ujmuje się w rachunku zysków i strat jako zyski i straty na wyłączeniu inwestycji w aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Wartość godziwa inwestycji, dla których istnieje aktywny rynek wynika z ich bieżącej ceny zakupu. Jeżeli rynek na dany składnik aktywów finansowych nie jest aktywny (a także w odniesieniu do nie notowanych papierów wartościowych), Grupa ustala wartość godziwą stosując odpowiednie techniki wyceny. Obejmują one wykorzystanie niedawno przeprowadzonych transakcji na normalnych zasadach rynkowych, porównanie do innych instrumentów, które są w swojej istocie identyczne, analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, modele wyceny opcji oraz inne techniki/modele wyceny powszechnie stosowane na rynku, dostosowane do konkretnej sytuacji wystawcy (emitenta). Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Instrumentów finansowych wyznaczonych jako instrumenty zabezpieczające nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii. Należności z tytułu pożyczek oraz dostaw i usług Należności z tytułu pożyczek klasyfikowane są jako pożyczki i należności. Pożyczki i należności to nie będące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nie notowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas, gdy Grupa wydaje środki pieniężne, dostarcza towary lub usługi bezpośrednio dłużnikowi, nie mając intencji zaklasyfikowania tych należności do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Pożyczki i należności wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Przychód odsetkowy wynikający z wyceny tych instrumentów prezentowany jest w pozycji Przychody i zyski z inwestycji w rachunku zysków i strat. Należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się początkowo według wartości godziwej. Po początkowym ujęciu należności te wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. Odpisu z tytułu utraty wartości należności dokonuje się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że jednostka nie będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych kwot. Kwotę odpisu stanowi różnica pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów, a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych według efektywnej stopy procentowej. Odpis tworzy się w ciężar kosztów w rachunku zysków i strat. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

21 Należności z tytułu dostaw i usług nie będące instrumentem generującym odsetki wyceniane są w księgach w wartości nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość należności i tylko wtedy, gdy efekt dyskontowania należności jest nieistotny. Pozostałe należności W pozycji tej Grupa prezentuje inne należności handlowe, nie związane bezpośrednio z dostawami i usługami oraz należności wynikające z poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów obrotowych, jeżeli oczekuje się, iż przyniosą one przyszłe korzyści ekonomiczne, które rozliczane są w czasie. Do tej grupy pozostałych należności wynikających z poniesionych z góry kosztów Grupa zalicza m.in.: – wypłacane z góry jednorazowo wynagrodzenia wraz z narzutami, – jednorazowe roczne opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych, osobowych, prenumeraty czasopism, czynszów pobranych z góry, itp., – prawo wieczystego użytkowania gruntów nabyte odpłatnie (nie zaklasyfikowane do inwestycji w nieruchomości),etapowane nakłady na prace rozwojowe, spełniające warunki aktywowania do czasu ich zakończenia. Do odpisu Grupa stosuje indywidualnie oszacowany okres, w zależności od charakteru i wartości rozliczanej pozycji. Rozliczany w czasie koszt nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów odpisuje się w ciężar rachunku zysków i strat przez okres użytkowania danego prawa. Utrata wartości aktywów finansowych Grupa dokonuje na każdy dzień bilansowy oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość. Jeżeli takie dowody występują w przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, łączne dotychczasowe straty ujęte w kapitale ustalone jako różnica pomiędzy ceną nabycia, a aktualną wartością godziwą, pomniejszone o ewentualne straty z tytułu utraty wartości ujęte wcześniej w rachunku zysków i strat wyłącza się z kapitału własnego i ujmuje w rachunku zysków i strat. Straty z tytułu utraty wartości ujęte w rachunku zysków i strat a dotyczące akcji i udziałów nie podlegają odwróceniu w korespondencji z rachunkiem zysków i strat. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości dłużnych instrumentów finansowych ujmuje się w rachunku zysków i strat, jeżeli w kolejnych okresach, po ujęciu odpisu, wartość godziwa tych instrumentów finansowych wzrosła w wyniku zdarzeń występujących po momencie ujęcia odpisu. Jeżeli występują dowody wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości pożyczek i należności lub inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności wycenianych w wysokości zamortyzowanego kosztu, kwota odpisu jest ustalana jako różnica pomiędzy wartością bilansową aktywów, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych oryginalną efektywną stopą procentową dla tych aktywów (tj. efektywną stopą procentową wyliczoną na moment początkowego ujęcia dla aktywów opartych na stałej stopie procentowej oraz efektywną stopą procentową ustaloną na moment ostatniego przeszacowania dla aktywów opartych na zmiennej stopie procentowej). Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w rachunku zysków i strat. Odwrócenie odpisu ujmuje się, jeżeli w kolejnych okresach utrata wartości ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to może być przypisane do zdarzeń występujących po momencie ujęcia odpisu. W wyniku odwrócenia odpisu wartość bilansowa aktywów finansowych nie może przekraczać wysokości zamortyzowanego kosztu, jaki zostałby ustalony gdyby uprzednio nie ujęto odpisu z tytułu utraty wartości. Odwrócenie odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat. W przypadku udziałów nie notowanych odpisy na utratę wartości są dokonywane na podstawie wyników analizy dyrektorskiej w oparciu o dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego informacje na temat sytuacji finansowej, rynkowej i inwestycyjnej spółek oraz inne informacje otrzymane od pozostałych narodowych funduszy inwestycyjnych. Nieruchomości inwestycyjne Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło przychodów z czynszów lub / i utrzymywane są w posiadaniu ze względu na spodziewany przyrost ich wartości. Do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się również nieruchomości używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego (tj. grunty w wieczystym użytkowaniu), jeżeli jednocześnie spełniają definicję nieruchomości inwestycyjnej. Nieruchomość inwestycyjną ujmuje się w aktywach wtedy i tylko wtedy, gdy: – uzyskanie przez jednostkę przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z tą nieruchomością jest prawdopodobne, oraz – można wiarygodnie wycenić jej cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Początkowo nieruchomości inwestycyjne (inne niż używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego) są ujmowane według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Wartość początkową prawa do użytkowania nieruchomości będącej przedmiotem leasingu ujmuje się według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej nieruchomości lub wartości bieżącej minimalnych płatności leasingowych. Grupa przyjęła zasadę, iż na kolejne dni bilansowe nieruchomości inwestycyjne wyceniane są w wartości godziwej. Zysk lub strata wynikająca ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej jest ujmowana w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zmiana nastąpiła. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

22 Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania danej nieruchomości inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe korzyści z jej sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z bilansu są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano takiego wyksięgowania Wartości niematerialne Wartość firmy Wartość firmy stanowi nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału jednostek Grupy w możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywach netto, aktywach netto przejętej jednostki zależnej na dzień przejęcia lub nabytej jednostki stowarzyszonej na dzień nabycia inwestycji. Wartość firmy z przejęcia jednostek zależnych ujmuje się w wartościach niematerialnych. Wartość firmy powstałą na nabyciu inwestycji w jednostkach stowarzyszonych ujmuje się w wartości bilansowej tej inwestycji. Wartość firmy podlega corocznie testowi na utratę wartości i jest wykazywana w bilansie według wartości początkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Ewentualna utrata wartości rozpoznawana jest od razu w rachunku zysków i strat i nie podlega odwróceniu w kolejnych okresach. Test na utratę wartości przeprowadza się i ujmuje ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości zgodnie z zasadami określonymi w punkcie Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych i wartości niematerialnych (w tym wartości firmy). Przy sprzedaży jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia, odpowiednia część wartości firmy uwzględniana jest przy wyliczaniu zysku bądź straty na sprzedaży. Wartość firmy powstała przed datą przejścia na MSSF, zgodnie ze zwolnieniem przewidzianym w MSSF 1, ujęta została w księgach zgodnie z wartością rozpoznaną według wcześniej stosowanych zasad rachunkowości i podlegała testowi na utratę wartości na dzień przejścia na MSSF. W przypadku ujemnej wartości firmy istniejącej na ten dzień dokonuje się jej jednorazowego uznania w niepodzielony wynik z lat ubiegłych. Koszty prac badawczych i rozwojowych Koszty prac badawczych nie podlegają aktywowaniu i są ujmowane w rachunku zysków i strat jako koszty w okresie, w którym zostały poniesione. Składnik wartości niematerialnych powstały w wyniku prac rozwojowych ujmowany jest w bilansie wtedy, gdy jednostka może udowodnić: a) możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży, b) zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży, c) zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, d) sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne, e) dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych oraz f) możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych. Koszt prac rozwojowych realizowanych we własnym zakresie ujęty jako składnik wartości niematerialnych stanowi sumę nakładów poniesionych od dnia, w którym po raz pierwszy składnik wartości niematerialnych, stanowiący pracę rozwojową, spełnił kryteria dotyczące ujmowania tj.: kryteria wymienione wyżej w punkcie (a)-(f) oraz istnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia korzyści ekonomicznych, które można przyporządkować danemu składnikowi aktywów, oraz można wiarygodnie ustalić cenę kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Koszt ten obejmuje te nakłady, które mogą być bezpośrednio przyporządkowane tworzeniu, produkcji i przystosowaniu składnika aktywów do użytkowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Koszt prac rozwojowych ujęty jako składnik wartości niematerialnych testuje się na utratę wartości zgodnie z zasadami określonymi w punkcie Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych i wartości niematerialnych (w tym wartości firmy). Koszty prac rozwojowych są amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres ich ekonomicznej przydatności. W przypadku, gdy niemożliwe jest wyodrębnienie wytworzonego we własnym zakresie składnika aktywów, koszty prac rozwojowych są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. Inne wartości niematerialne Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: