60 lat i brak oszczednosci na emeryture

Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex, CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

60 lat i brak oszczędności na emeryturę

Być może wkraczasz w wiek 60 lat i zaczynasz zastanawiać się nad przejściem na emeryturę. Dopiero teraz zdajesz sobie sprawę, że nie posiadasz znacznych oszczędności lub konta inwestycyjnego, które pomogłyby Ci sfinansować przyszłe lata. Na szczęście dobry plan finansowy może pomóc zaradzić tej sytuacji.

Podstawą do zapewnienia sobie bezpieczeństwa finansowego na emeryturze jest odpowiednie planowanie. Jednak zgodnie z sondażem Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami (IZFiA) z 2020 roku, ponad 20% Polaków ryzykuje osiągnięcie wieku emerytalnego nie mając wystarczających oszczędności, aby zobaczyć ich przez resztę życia. To samo badanie wykazało, że tylko 19% badanych przeznacza środki na składki OFE.

Dokonaj podsumowania swoich aktywów emerytalnych

Stworzenie planu emerytalnego wymaga najpierw starannej oceny istniejących aktywów, w tym oszczędności gotówkowych, pracowniczych funduszy emerytalnych, rent i kont emerytalnych lub indywidualnych kont emerytalnych. Ważne jest również, aby ocenić swoje aktywa materialne takie jak domy, samochody, antyki, przedmioty kolekcjonerskie, ziemię i wszystko inne, co możesz sprzedać w celu wygenerowania dochodu emerytalnego.

Zmniejszenie wydatków i usprawnienie budżetu

Jeśli zbliżasz się do wieku emerytalnego z niewielkimi oszczędnościami, pomóc może Ci szczegółowy budżet. Ważne jest jednak, aby przygotować plan finansowy zakładający jak najdłuższy czas realizacji. Oprócz sprzedaży dóbr fizycznych i pomniejszania wielkości domu, poniższe cięcia kosztów mogą pomóc w stworzeniu lepszej perspektywy przejścia na emeryturę.

 • Sprzedaj samochód by ograniczyć koszty eksploatacji i ubezpieczeń. Gdy musisz skorzystaj z usług typu car sharing.
 • Zrezygnuj z telefonu stacjonarnego i zdobądź jak najtańszy abonament na telefon komórkowy.
 • Podnieś udział własny w polisie ubezpieczeniowej domu, aby obniżyć wysokość składki.
 • Korzystaj ze zniżek dla seniorów.
 • Kupuj produkty podstawowe, nie markowe.
 • Dokonaj niedrogich usprawnień w domu, które zwiększają efektywność energetyczną i zmniejszą rachunki za media. Na przykład kup programowalny termostat lub wymień izolację strychu.
 • Być może kwalifikujesz się również do różnych państwowych i samorządowych programów pomocowych. Emerytury wojskowe i osoby pozostające na utrzymaniu mogą również kwalifikować się do dodatkowych pakietów. Większość usług komunalnych powinno pomagać osobom starszym, aby zapewnić obniżenie kosztów. Mogą istnieć również inne formy wsparcia w zakresie jedzenia. Skontaktuj się z lokalnym urzędem, który może dysponować listą takich programów.

Spłata zadłużenia

Jeśli jesteś na emeryturze i masz zadłużenie, podejmij strategiczne kroki w celu jego spłacenia. Jeżeli masz jakieś dodatkowe środki. Chociaż kuszące jest przeznaczanie wszystkich dodatkowych pieniędzy na umorzenie długu, równie ważne jest utrzymanie buforu finansowego na wypadek sytuacji kryzysowych. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem może być podział pieniędzy pomiędzy oszczędności emerytalne i spłatę zadłużenia.

Jeśli w przeszłości pomagałeś finansowo dorosłym dzieciom lub wnukom, rozważ ograniczenie tego hojnego odruchu. Komunikując tą sytuację bliskim łatwiej będzie im zrozumieć, jak bardzo zależy Ci na ustaleniu priorytetów swojej przyszłości finansowej.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Dodatkowe pieniД…dze na emeryturД™

Myślisz o zbudowaniu dodatkowego kapitału na emeryturę? Bardzo dobrze! Sprawdź, jaka może być Twoja emerytura i co możesz zrobić, aby była większa. Im wcześniej zaczniesz działać, tym łatwiej osiągniesz swój cel.

Policz, o ile możesz powiększyć swoją emeryturę

1 Ustawowy wiek przejЕ›cia na emeryturД™ wynosi 65 lat dla mД™Ејczyzn i 60 lat dla kobiet
2 Wyliczenie zakЕ‚ada szacunkowД… stopД™ zwrotu w wysokoЕ›ci 4%

Szacowana wysokość emerytury z ZUS to ok. 35% miesięcznego wynagrodzenia w przypadku mężczyzn i ok. 30% w przypadku kobiet. Wypłata z ING to suma wpłat w okresie od rozpoczęcia oszczędzania do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) powiększona o potencjalny zysk 4% w skali roku a następnie podzielona przez średnią długość życia na emeryturze (17 lat w przypadku mężczyzn i 21 lat w przypadku kobiet). Podane wyniki są wartością przybliżoną i nie należy traktować ich jak symulacji wysokości przyszłej emerytury. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Zysk 4% nie jest zyskiem gwarantowanym.

Kto może przejść na emeryturę w wieku 60 i 65 lat?

Od 1 października 2020 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 – dla mężczyzn. Po osiągnięciu tego wieku, kobiety i mężczyźni mogą zdecydować czy chcą skorzystać ze świadczeń emerytalnych, czy kontynuować aktywność zawodową.

Czym jest emerytura?

Emerytura to świadczenie pieniężne wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które po osiągnięciu wieku emerytalnego decydują się na zaprzestanie aktywności zawodowej. Celem świadczenia jest zabezpieczenie bytu tych osób. Emerytura przyznawana jest na wniosek lub – w określonych sytuacjach – z urzędu.

Prawo, a nie obowiązek

Przejście na emeryturę to prawo, a nie obowiązek. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego od decyzji każdej osoby zależy, czy z tego prawa zechce skorzystać od razu czy później ze względu na chęć kontynuowania aktywności zawodowej. Co ważne – im później przejdziesz na emeryturę, tym jej wysokość będzie większa. Wysokość emerytury zależy bowiem od sumy opłaconych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego i kwoty środków zgromadzonych na subkoncie oraz średniego dalszego trwania życia.

Kiedy można przejść na emeryturę?

Od 1 października 2020 roku powszechny wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Po osiągnięciu tego wieku kobiety i mężczyźni mogą zdecydować o kontynuowaniu pracy zawodowej lub zaprzestaniu tej aktywności i przejściu na emeryturę.

Kto może przejść na emeryturę w wieku 60 i 65 lat?

Z przejścia na emeryturę będą mogły skorzystać osoby, które:

 • skończą 60 lub 65 lat po 30 września 2020 roku,
 • skończą 60 lub 65 lat do 30 września 2020 roku, ale jednocześnie nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, a więc takiego, który obowiązuje obecnie,
 • do 30 września 2020 roku osiągną podwyższony wiek emerytalny, jeżeli nie mają jeszcze przyznanej powszechnej emerytury.

Warunkiem otrzymania emerytury – poza osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego – jest również udokumentowanie jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia oraz rozwiązanie stosunku pracy.

Co składa się na emeryturę osób urodzonych przed 1949 r.?

Emerytura składa się z tzw. części socjalnej i części stażowej.

Część socjalna to stały, obowiązkowy i ustalany w jednej wysokości składnik emerytury. Jest on obliczany jako 24% kwoty bazowej obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku o emeryturę lub powstania prawa do tego świadczenia. Dla emerytur przyznawanych od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2020 roku część socjalna wynosi 848,85 złotych (24% z kwoty bazowej wynoszącej 3536,87 złotych).

Część stażowa z kolei jest tym składnikiem emerytury, który odzwierciedla wymiar przebytych okresów składkowych i nieskładkowych oraz podstawę wymiaru emerytury. Ustala się ją, licząc:

 • po 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych,
 • po 0,7% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych.

Jak obliczamy emeryturę osób urodzonych po 1948 r.?

Aby ustalić wysokość emerytury, należy podzielić sumę kapitału początkowego i składek zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS przez tzw. średnie dalsze trwanie życia – jest to wskaźnik statystyczny, który określa średnią liczbę miesięcy życia, jaka pozostała osobom w danym wieku. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia obowiązującej w dniu:

złożenia wniosku o emeryturę,

 • osiągnięcia wieku emerytalnego lub
 • przyznania Ci emerytury z urzędu (w miejsce pobieranej wcześniej renty z tytułu niezdolności do pracy).
 • Czym są okresy składkowe i nieskładkowe?

  Okresy składkowe to takie, które są związane z aktywnością zawodową. Chodzi tu o okresy zatrudnienia, samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe (na przykład z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) oraz inne okresy uwzględniane jako okresy składkowe.

  Okresami nieskładkowymi są natomiast okresy braku aktywności zawodowej, które są uwzględniane przy ustalaniu emerytury i renty. Przykład? Okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, czy okresy pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

  Co to jest kapitał początkowy?

  Kapitał początkowy stanowi kwota, która zastępuje sumę składek zgromadzonych przez osoby, które pracowały przed 1999 rokiem, a więc przed utworzeniem indywidualnych kont w ZUS. Kapitał początkowy jest odtwarzany na podstawie stażu ubezpieczeniowego oraz wysokości zarobków danej osoby przed wspomnianym rokiem.

  W każdej chwili można złożyć wniosek o obliczenie lub przeliczenie kapitału początkowego. Do wniosku należy dołączyć m. in. dokumenty, które potwierdzają wysokość wynagrodzenia.

  Czy trzeba mieć odpowiedni staż ubezpieczeniowy?

  W przypadku osób urodzonych po 1948 r. staż ubezpieczeniowy nie ma wpływu na przyznanie prawa do emerytury. Ma jednak duże znaczenie dla ustalenia jej wysokości. Od stażu ubezpieczeniowego zależy też prawo ustalenia emerytury minimalnej. W myśl nowych przepisów, w stosunku do kobiet od dnia 1 października 2020 r. wymagany staż zostanie obniżony z 22 do 20 lat. W odniesieniu do mężczyzn staż ubezpieczeniowy uprawniający do emerytury minimalnej pozostanie na niezmienionym poziomie – 25 lat.

  Jak ubiegać się o emeryturę?

  Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego należy złożyć wniosek o emeryturę. Formularz takiego wniosku można znaleźć na stronie www.zus.pl w zakładce „Wzory formularzy” oraz w każdej placówce ZUS.

  Ubieganie się o emeryturę wymaga rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Otrzymane od niego świadectwo pracy należy złożyć wraz z wnioskiem o emeryturę.

  Ocena brokerow opcji binarnych 2021:
  • EvoTrade
   ☆☆☆☆☆
   ★★★★★
   EvoTrade

   Lider rynku opcji binarnych!

  • NSBroker
   ☆☆☆☆☆
   ★★★★★
   NSBroker

   Forex, CFD!

  • BINARIUM
   BINARIUM

   1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
   Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
   Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
   FINMAX

   Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

  Like this post? Please share to your friends:
  Podstawy handlu dla początkujących

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: